Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

การเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับเด็กอายุ 5 – 17 ปี


ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน อาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สายการบินจะอนุญาติให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 – 17 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยบริการพิเศษจากสายการบิน  Unaccompanied Minor ซึ่งจะดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ รับส่งจากสนามบิน คอย บริการตอนอยู่บนเครื่องบิน และ รับส่งถึงมือญาติหรือ Host ที่รอรับที่ต่างประเทศ

Unaccompanied Minor คืออะไร ?

Unaccompanied Minor หมายถึงผู้โดยสารของสายการบินที่มีอายุระหว่าง 5 – 17 ปี (บางสายการบินอาจจะกำหนดตั้งแต่อายุ 5 – 14) ที่เดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ บางสายการบิน ก็ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วย ดังนั้น ผู้ปกครองควรติดต่อกับสายการบิน เพื่อสอบถามการบริการของ Unaccompanied Minor ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ

.jpg

ขั้นตอนการขอรับบริการ Unaccompanied Minor

การจองตั๋วเครื่องบิน

บางสายการบินสามารถขอรับบริการ Unaccompanied Minor ได้เลยเมื่อทำการจอง แต่บางสายการบิน อาจจะต้องโทรขอรับบริการเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งแต่ละสายการบิน จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรตรวจสอบเงื่อนไขของสายการบินที่เลือกก่อนว่ามีบริการ Unaccompanied Minor หรือไม่ ส่วนในกรณีที่ผู้ปกครองซื้อตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Centre สามารถสอบถามและขอรับบริการ Unaccompanied Minor ได้เลย

การขอรับบริการ Unaccompanied Minor

ผู้ปกครองจะต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงนามในแบบฟอร์มการจองการบริการ Unaccompanied Minor ของสายการบินที่ผู้ปกครองได้เลือก โดยจะต้องระบุชื่อผู้ปกครองปลายทางที่รับผิดชอบเมื่อเด็กเดินทางไปถึง และจะต้องแนบเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นทางการเพื่อแสดงพนักงานสายการบิน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทางของเด็กผู้เดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกประเทศ
 • บัตรประชาชนผู้เดินทาง
 • ถ้าเดินทางไปในประเทศที่ต้องใช้วีซ่า จะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้อง และต้องมีเอกสารวีซ่าด้วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ทั้งผู้ที่ไปรับ และผู้ที่ไปส่ง 
 • รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร ทั้งผู้ที่ไปรับ และผู้ที่ไปส่ง 
 • มีการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของสายการบินที่ทำการจองเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารทางการแพทย์ หรือใบสั่งยา กรณีที่เด็กมีโรคประจำตัว

หมายเหตุ: ผู้ปกครองจะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดนี้ให้พร้อม ถ้าเกิดขาดเอกสารข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถขอรับบริการ Unaccompanied Minor ได้

การออกเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน ให้ผู้ปกครองทำการเช็คอินสายการบินให้เรียบร้อย และจะมีเจ้าหน้าที่จากสายการบินมารับผู้เดินทาง คอยให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่จุดเช็คอิน พาผู้เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร ไปที่ประตูทางขึ้นเครื่อง และพาผู้เยาว์ไปนั่งประจำที่นั่งของตัวเอง พร้อมดูแล อย่างปลอดภัย

กรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่อง หากเที่ยวบินมีการเปลี่ยนเครื่อง เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้เดินทางไปเปลี่ยนเครื่องอย่างปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เดินทางขึ้นเครื่องบินและนั่งประจำที่นั่งของตนเองเรียบร้อยแล้ว แต่บางสายการบินจะไม่อนุญาตให้จองเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องสำหรับผู้เดินทางที่ใช้บริการ Unaccompanied Minor ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะต้องตรวจเช็คกับสายการบินโดยตรง

เมื่อถึงประเทศปลายทาง เมื่อผู้เดินทางมาถึงสนามบินปลายทาง ผู้ปกครองที่ไปรับเด็ก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปกครองคนเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการจอง Unaccompanied Minor โดย ผู้ปกครองจะต้องแสดงหลักฐานที่ระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพื่อพิสูจน์ว่า เป็นคนที่ตรงกันกับคนที่ระบุในการจอง Unaccompanied Minor ในกรณีที่ผู้ปกครองคนอื่นมารับ ที่ไม่มีชื่อระบุใน Unaccompanied Minor จะไม่สามารถนำตัวผู้เยาว์ออกจากสนามบินได้ ถึงแม้จะมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการเป็นตัวแทน

ค่าบริการของ Unaccompanied Minor

แต่ละสายการบินมีอัตราค่าบริการของ Unaccompanied Minor ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ดังนั้น ผู้ปกครองควรตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายกับสายการบินโดยตรงเมื่อทำการจอง โดยส่วนใหญ่ จะมีค่าบริการประมาณ $50 – $70 ต่อเที่ยวบิน

ข้อควรรู้สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็ก

 • การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินสำหรับเด็ก เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็ก ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเด็กแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สายการบินเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • ควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องบิน (บางสายการบิน จะมีเงื่อนไขการตรวจสุขภาพ ควรตรวจเช็คกับสายการบินที่ท่านได้ทำการจอง)
 • ในเที่ยวบินต่างประเทศต้องทำพาสปอร์ตให้กับเด็กก่อนเดินทาง
 • เตรียมเอกสารสำคัญทางราชการของเด็กในการเช็คอิน ได้แก่ ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือ พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนเด็ก
 • ควรเลือกที่นั่งให้มีพื้นที่ว่างให้เด็กนั่งเล่นได้อย่างแถวหน้าสุดหรือใกล้ประตูทางออก
 • หาของเล่นสำหรับเด็กให้เด็กเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปรบกวนผู้อื่น
 • เตรียมกระเป๋าติดตัวสำหรับขึ้นเครื่องที่มีของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น เสื้อผ้า ยา ของเล่น เป็นต้น
 • เมื่อขึ้นเครื่องแล้วเด็กเกิดการปวดหู ให้ดื่มน้ำหรือทานขนม และสามารถขอยาหยอดหูที่แอร์โฮสเตสได้

ตัวอย่าง การบริการพิเศษของการบินไทยสำหรับผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน (Unaccompanied Minors)


ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุ 5 – 17 ปี ที่เดินทางลำพัง ผู้ปกครองจะจะต้องติดต่อสำนักงานขายการบินไทย เพื่อสำรองบัตรโดยสารและแจ้งข้อมูล Special Assistance & Handling Form ซึ่ง Handling Form จะระบุอายุ วันเกิดของเด็ก และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่พาเด็กมาส่งสถานีต้นทางและมารับสถานีปลายทาง เพื่อที่จะได้สามารถติดต่อกับเด็กได้ตลอดทั้งทางเข้า – ออกของสนามบิน อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการจะระบุไว้ และต้องชำระในเที่ยวบินที่เด็กเดินทาง

เงื่อนไข 

 • การบินไทย ไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียวในทุกๆ เส้นทาง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง 
 • การบินไทย ไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียวในทุกๆ เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีจุดแวะพักข้ามคืน หรือจุดแวะพักที่นานกว่า 6 ชั่วโมง ยกเว้นผู้โดยสารได้ติดต่อบริการเลี้ยงเด็ก ณ จุดที่แวะพัก 
 • หากเดินทางด้วยสายการบินชาติอื่นอาจมีกฎระเบียบเพิ่มเติม โดยจำกัดอายุเด็ก บริษัทฯ จึงขอแนะนำผู้โดยสารให้ติดต่อสายการบินนั้นๆ 
 • เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เดินทางกับสัตว์เลี้ยง 
 • กรุณาตรวจเช็ควีซ่าและระเบียบการเดินทางให้เรียบร้อย
 • ในบางประเทศอาจมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารสำหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ จะต้องได้รับใบ Waiver of Exclusion จากสถานทูตฟิลิปปินส์

อัตราค่าบริการ

เส้นทางต่างประเทศ เด็กที่ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี จะคิดในราคาผู้ใหญ่ โดยอัตราค่าบริการคิดเป็น 60 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเที่ยวบิน เส้นทางในประเทศไทย เสียค่าบริการ 75% สำหรับอายุระหว่าง 5-11 ปี หากต้องการใช้บริการ

คลิ๊ก เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักงานการบินไทย

หมายเหตุ : ไม่มีบริการสำหรับเที่ยวบินร่วม (TG 4 digits)  กรุณาติดต่อเพื่อซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินที่ทำการบินโดยตรง

เมื่อเดินทางถึงสนามบิน

หากผู้โดยสารอยู่ที่สนามบินกับเด็กจนกระทั่งเครื่องออก ผู้โดยสารต้อง check-in ให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันการเดินทางของเด็ก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ตรงทางออกจะพาเด็กไปยังบนเครื่อง ซึ่งก็จะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดูแลเด็กเป็นอย่างดี

เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะดูแลเด็กของท่านตั้งแต่อยู่บนเครื่องจนกระทั่ง ได้พบกับผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งผู้ปกครองของเด็กต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องมารับเด็ก เพื่อการยืนยันความปลอดภัยในตัวเด็ก และการบินไทยจะรับรองความปลอดภัยจนกระทั่งผู้โดยสารเดินทางมาถึง ถ้าหากผู้ปกครองท่านใด ยังไม่เห็นภาพ สามารถชมวิดีโออธิบายเพิ่มเติมได้ด้านล่างเลยค่ะ 

 


การบริการของ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ


ทาง ศูนย์ เดอะเบสท์ ก็มีน้องๆ นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียวเช่นกันค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าหากมีนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี เราจะทำงานติดต่อกับ บริการ Unaccompanied Minors ของสายการบินที่ผู้ปกครองได้ทำการจองไว้ หรือกรณีที่ให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จองตั๋วเครื่องบิน ทางเราก็จะประสานงานให้ทันที รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558, 088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.