สารบัญบทความ

Last updated พฤศจิกายน 2, 2023 ago by Thebestedu

เป็นที่ทราบกันดีว่า นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัย สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของโลกในด้านการศึกษา นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศแรกที่มีหลักปฏิบัติในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ ซึ่งมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

การเรียนต่อนิวซีแลนด์ ควรสร้างรากฐานการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับนานาชาติ นักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายนิวซีแลนด์ จะได้รับประกาศนียบัตร NCEA ซึ่งใช้สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วโลก

ผู้ปกครองหลานๆ ท่าน ที่กำลังวางแผนที่จะส่งบุตรหลาน ไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงปิดเทอม ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแนะนำโครงการ High School International Program ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น เพื่อให้น้องๆ ได้เรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยว ที่นิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนใน หลักสูตรนานาชาตินิวซีแลนด์ NCEA และ ใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ในช่วงปิดเทอมแบบจัดเต็ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ High School International Programs


โครงการ High School International Program เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ร่วมกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์ จัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการสัมผัสการเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ ที่นิวซีแลนด์ อยากทดลองเรียน และใช้ชีวิต พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ในนิวซีแลนด์ระยะสั้นๆ 4 – 10 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด แบบนักเรียนต่างชาติ สร้างความมั่นใจ ฝึกความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษแบบ ESOL เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เทียบกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ High School International Program เพื่อให้นักเรียนได้เรียน และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดเทอม และได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นองๆ ทดลองเรียน และใช้ชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนระยะยาวในอนาคต

โดยในโครงการนี้ ทางเดอะเบสท์ ได้รวบรวมโรงเรียนอินเตอร์ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 3 โรงเรียนด้วยกัน ซึ่ง ทั้ง 3 โรงเรียนนี้ ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้เลยว่า มีคุณภาพ และปลอดภัย นักเรียนจะได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูอาจารย์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษาจาก NZQA และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ ค.ศ. 2016 (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students 2016)

ทำไมต้องมาเรียนที่นิวซีแลนด์ ?

 1. ประเทศนิวซีแลนด์ มีความปลอดภัยสูงมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เหนือกว่า แคนนาดา อังกฤษ และอเมริกา และเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับสองของโลก รองจากไอซ์แลนด์ จากการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) และนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด จากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International Corruption Perception Index)
 2. ที่นิวซีแลนด์ระบบการศึกษา มีคุณภาพระดับนานาชาติ อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปรียบเทียบผลงานด้านการศึกษาของเด็กวัยรุ่นจากมากกว่า 70 ประเทศ ผ่าน โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) พบว่านักเรียนนิวซีแลนด์คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของ OECD ในประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
 3. นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านทักษะการสอนสำหรับ Building Tomorrow’s Global Citizens ติดอันดับ 3 ของโลก รองจาก ประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เท่านั้น การเรียนการสอนคือตอบโจทย์ในโลกยุค ‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ หรือ ‘21st-Century Skill’ ที่นักเรียนไม่เพียงแต่มีทักษะในการเรียนเท่านั้น แต่ะจะต้องมีทักษะชีวิตด้วย โดยดัชนี Worldwide Educating for the Future Index (WEFFI) ได้รับการพัฒนาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ระบบการศึกษา ในการเตรียมนักเรียนสำหรับความต้องการของงานและชีวิตในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยวัดจาก (Policy Environment, Teaching Enviroment, Socil-Economic Enviroment)
 4. การศึกษาที่นิวซีแลนด์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถ กำหนดอนาคตได้ด้วยตัวเอง โรงเรียนในนิวซีแลนด์ ให้ความสำคัญ กับความสนใจส่วนบุคคลสนับสนุนให้เกิดไอเดียอย่างสร้างสรรค์ อย่างอิสระ ผนวกกับบทเรียนเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ ได้อย่างลงตัว
 5. ทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์เป็นมิตรกับนักเรียนต่างชาติเป็นอันดับ 1 ให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม มีระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติทั้งตัวผู้เรียน โรงเรียน และครูผู้สอน นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่มีหลักปฏิบัติในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ หลักปฏิบัตินี้ได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และครอบคลุมทั้งกระบวนการการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 6. การันตีคุณภาพ จากเสียงตอบรับจากนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่เป็นประเทศที่มีการศึกษาระดับโลก และความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแล และรับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ การเรียนที่นิวซีแลนด์จะช่วยเปิดโอกาสให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้น ลองฟังเรื่องเล่าของนักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่นี่

เรียนต่อนิวซีแลนด์ | 8 เหตุผล ที่ผู้ปกครองควรส่งบุตรหลาน ไปเรียนมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้

 • ได้รับการพัฒนารอบด้าน ผ่านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน – นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ High School International Program New Zealand จะได้เรียนในห้องเรียนแบบเข้มข้น ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของระบบการศึกษานิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ รวมถึงสนุกไปกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อน 
 • ได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL ด้วย – โครงการนี้ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ESOL รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษกับคนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ – โครงการนี้ มีเวลาเดินทางที่ยืดหยุ่น นักเรียนสามารถเดินทางได้ตลอดช่วงเวลา ให้เหมาะสมกับวันปิดภาคการศึกษา โดย สามารถเดินทางคนเดียว หรือจับกลุ่มกับเพื่อนได้ ซึ่งข้อดีคือ นักเรียนจะได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติได้มีโอกาสทำความรู้จักผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ 
 • ได้รับประสบการณ์การเรียนต่อต่างประเทศ – โครงการ High School International Program นิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิต 
 • ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวต่างชาติ หรือ โฮมสเตย์ – นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องพักกับโฮมสเตย์ หรือครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่รับสนามบิน บางครอบครัวอาจจะไปรับ – ไปส่ง นักเรียนที่โรงเรียน ในช่วงสัปดาห์แรก และในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียนยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม โฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัย นักเรียนต่างชาติทุกคน เป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงเรียน โดยโรงเรียนจะประสานงานกับทางเจ้าของโฮมสเตย์และผู้ปกครองตลอดเวลา รวมถึงรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนด้วย 
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเมื่อเรียนจบตามแผนการเรียน นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน ซึ่งอาจจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ Portfolio และเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนต่อในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างโครงการ High School International Program กับโครงการ Summer Program

High School International Program.jpg

โครงการนี้ จะได้เข้าเรียนในระดับชั้นไหน ?

ทางโรงเรียน จะจัดห้องให้นักเรียนตามอายุของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และสะดวกต่อการดูแลนักเรียน

High School International Program-2.jpg

โครงการนี้ สามารถเดินทางได้เมื่อไหร่ ?

โครงการนี้ ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง น้องๆ สามารถเดินทางช่วงไหนก็ได้ หรือเดินทางช่วงปิดเทอมเล็ก หรือปิดเทอมใหญ่ก็ได้ ตามความสะดวกและเหมาะสม เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม และต้องการไปแบบส่วนตัว ไม่ต้องรอให้ครบกลุ่ม แต่นักเรียนสามารถจับกลุ่มกับเพื่อน 2 – 3 คน และเดินทางไปพร้อมกันได้

โครงการนี้ เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่ ?

โครงการนี้ สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันวันจันทร์ โดยน้องๆ อาจจะเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียนประมาณ 1 – 3 วัน เช่น เดินทางวันศุกร์ และเริ่มเรียนวันจันทร์ ดังนั้น ผู้ปกครองควรเช็คช่วงระยะเวลาปิดเทอมของน้องๆ ให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนว่า น้องๆ สามารถเรียนได้สูงสุดกี่สัปดาห์ และควรเดินทางช่วงไหน

โครงการนี้ หมดเขตรับสมัครเมื่อไหร่ ?

สำหรับโครงการนี้ เปิดรับสมัครเรื่อยๆ ไม่มีหมดเขต แต่ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนที่ได้สมัคร มีที่นั่งสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือไม่ ดังนั้น เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อสอบถามข้อมูลล่วงหน้าก่อน 4 เดือน เพื่อจะได้ทำการจองที่นั่ง เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนได้มีจำนวนจำกัด และแต่ละโรงเรียนรับไม่เท่ากัน นอกจากนี้จะได้เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า ช้าสุดไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือน

โครงการนี้ ไม่เก่งภาษาอังกฤษสามารถไปเรียนได้ไหม ?

หากน้องๆ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากโครงการนี้ มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมไว้ให้แล้ว นักเรียนจะได้ภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยจะได้เรียน 2 – 6 บทเรียน ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของนักเรียน

คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร

 1. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (อายุตั้งแต่ 11 – 17 ปี)
 2. สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 11 ปี ผู้ปกครองจะต้องเดินทางไปด้วยอย่างน้อย 1 คน

ขั้นตอนการสมัครโครงการ

 1. ผู้ปกครองและนักเรียนเลือกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถปรึกษาเดอะเบสท์ได้เต็มที่ว่ามีความต้องการแบบไหน เมื่อเลือกโรงเรียนได้แล้ว ทางเดอะเบสท์จะเรียกเอกสารการสมัครเรียนให้
 2. เมื่อเลือกโรงเรียนแล้ว ทางเดอะเบสท์จะเรียกเอกสารการสมัครเรียนให้ โดยนักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมตาม Checklist ที่ทางเดอะเบสท์ส่งให้
 3. ชำระค่าค่ามัดจำโครงการ 15,000 บาท (ไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี) หลังจากนั้นทางเดอะเบสท์เรียกเอกสารสำหรับเตรียมทำวีซ่า
 4. หลังจากที่ชำระเงินค่ามัดจำโครงการแล้ว ทางเดอะเบสท์ จะเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้ทันที 
 5. เมื่อได้รับเอกสารจากทางโรงเรียนแล้ว เดอะเบสท์จะชี้แจงค่าใช้จ่ายโดยละเอียด และส่งให้ทางผู้ปกครองชำระเงินในส่วนที่เหลือ โดยเงินค่ามัดจำโครงการ 15,000 บาท จะนำไปหักจากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง
 6. เมื่อผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมโครงการทั้งหมดแล้ว หลังจากได้ใบตอบรับจากทางโรงเรียน (ใบเสร็จจากการจ่ายเงินจากทางโรงเรียน) เดอะเบสท์ จะดำเนินการยื่นวีซ่าให้ทันทีภายใน 1 สัปดาห์
 7. เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว สามารถเดินทางได้เลย ตามวัน และเวลา ที่กำหนด

หลักฐานการเงินของผู้ปกครองที่ต้องแสดงให้กับสถานทูต

 1. แบงค์การันตี (Bank Guarantee Letter) โดยผู้ปกครองจะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษ ระบุเป็นยอดเงินสกุลเงิน New Zealand Dollar และชื่อและนาสมสกุลของผู้เรียน จะต้องตรงตามหน้า Passport
 2. แบงค์สเตทเม้น (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยผู้ปกครองจะต้องขอเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน และยอดเงินใน Statement จะต้องตรงกันกับ Bank Guarantee 
 3. หลักฐานการเงินของผู้ปกครองที่จะต้องแสดงให้กับสถานทูต เดอะเบสท์ แนะนำควรมีประมาณ NZD 15,000 หรือ ประมาณ 315,000 บาท ขึ้นไป 

วางแผนอนาคตให้ลูก ด้วยการส่งลูกไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ติดต่อเดอะเบสท์
โทร: 090-327 3558, 088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com

Line: @thebestedu
เพิ่มเพื่อน


โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ High School International Programs

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ High School International Program มีทั่วทุกภูมิภาคในนิวซีแลนด์ โดยทางเดอะเบสท์ ขอคัดเลือกมา 6 โรงเรียนที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ขึ้นชื่อในด้านการเรียนต่อ และการดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติ ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนมีที่นั่งจำนวนจำกัด ดังนั้น ผู้ปกครองจะต้องสอบถามกับทางเดอะเบสท์ก่อน นอกจากนี้ถ้าหากผู้ปกครองท่านใด สนใจโรงเรียนอื่นๆ สามารถสอบถามกับทางเดอะเบสท์เพิ่มเติมได้

1. Hillmorton High School

logo.jpg

Hillmorton High School โรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 มีนักเรียนประมาณ 730 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 20 – 25 คน โรงเรียนอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองไครสต์เชิร์ช ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 นาที เจ้าหน้าที่โรงเรียนให้ความช่วยเหลือ และคอยสนับสนุนนักเรียนเป็นอย่างดี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา (ชาย 53% หญิง 47%)
จำนวนนักเรียน : 730 คน  (Māori: 18%, Pākehā: 52%, Pacific: 14%, Asian: 12%, Other: 4%)
จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีหลักสูตร ESOL สำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ และรวดเร็ว
 • หลักสูตรผสมผสานกับการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนครบครัน สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
 • ส่งเสริมให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ และสร้างความเป็นผู้นำ ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบทางสังคม และรักการแบ่งปัน
 • บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายโครงการ High School International Program

ข้อมูลเพิ่มเติมเรียน คลิก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิก VDO แนะนำโรงเรียน คลิก | โบรชัวร์สถาบัน คลิก


2. Middleton Grange School

logo.jpg

Middleton Grange School เป็นโรงเรียนสหศึกษา คริสเตียน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดทำการมานานกว่า 52 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1-13 โรงเรียนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองไคร์ทเซิร์ส หากเดินทาง ใช้เวลาเพียง 15 นาทีจากใจกลางเมือง 5 นาที จากมหาวิทยาลัย University of Canterbury นักเรียนทุกคนจะได้รับความเอาใจใส่ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการกีฬา ด้านดนตรี นอกจากนี้ โรงเรียน Middleton Grange School ยัง ดูแลนักเรียนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัว ตรวจตราความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา (หญิง 51% ชาย 49%)
จำนวนนักเรียน : 1,280 คน (NZ Pākehā/European 65%, Asian 21%, Māori 6%, Pacific 3%, Other ethnicities 5%)
จุดเด่นของโรงเรียน

 • หลักสูตรการเรียนของโรงเรียน Middleton Grange School มีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก
 • อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • ครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาที่สอน เข้าใจความต้องการของนักเรียนต่างชาติดี
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนรอบด้าน เช่น ทักษะในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

ค่าใช้จ่ายโครงการ High School International Program

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิก VDO แนะนำโรงเรียน คลิก | โบรชัวร์โรงเรียน คลิก


3. Mount Roskill Grammar School

 

Mount Roskill Grammar School การศึกษาที่เป็นเลิศ, สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัย, วิชาให้เลือกหลากหลายและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย, ความเป็นผู้นำและโอกาสในการเล่นกีฬาถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับนักเรียนทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น MRGS ยังนำเสนอชุมชนที่อบอุ่นและเอาใจใส่ โรงเรียนตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่กว้างขวางและมีเอกลักษณ์ พร้อมด้วยโรงเรียนอื่นอีกสองแห่ง (โรงเรียนประถมศึกษา Mt Roskill และโรงเรียนระดับกลาง Mt Roskill) และติดกับ Keith Hay Park Winstone Park, สนามกอล์ฟ Akarana, เขตอนุรักษ์ Three Kings และ Mt Roskill (Puketapapa) ล้วนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ วิทยาเขตยังอยู่บนเส้นทางรถประจำทางสายหลักอีกด้วย

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 10 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา 
จุดเด่นของโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเอื้ออำนวยต่อการเรียน
 • สถานที่เหมาะแก่การเรียนต่อ ที่ประเทศนิวซีเเลนด์
 • เป็นเมืองที่ปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
 • เมื่อเรียนจบจะประสบความสำเร็จและเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ
 • มีวิชาให้เลือกหลากหลายและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
 • วิทยาเขตตั้งอยู่บนเส้นทางรถประจำทางสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง
 • พบปะเพื่อนใหม่ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ค่าใช้จ่ายโครงการ High School International Program

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิก VDO แนะนำโรงเรียน คลิก | โบรชัวร์โรงเรียน คลิก


ค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 1. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน Enrolment Fee
 2. ค่าเล่าเรียน Tuition Fee
 3. ค่าที่พัก Homestay (พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน) Homestay Fee with 3 meals everyday
 4. ค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน Student Care Fee
 5. ค่าประกันสุขภาพ Health & Travel Insurance
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ค่าตั๋วเครื่องบินอาจมากกว่า หรือน้อยกว่า ขึ้นกับช่วงวัน เวลาเดินทาง และสายการบินที่เลือก)

ค่าใช้จ่ายข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

 1. ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมในวันหยุด ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่าย 50 NZD – 150 NZD ต่อ 1 กิจกรรม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมก็ได้ และบางกิจกรรม นักเรียนสามารถเข้าร่วมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าขนม ค่าสบู่ แปรงฟัน ยาสีฟัน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ปกครองสามารถโอนให้เป็นรายเดือน หรือบางโรงเรียนมีระบบฝากเงินกับทางโรงเรียน กรณีที่ผู้ปกครองไม่อยากให้นักเรียนพกเงินสดจำนวนมาก 
 3. ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (คิดตามจริงตามเอกสารที่ใด้ใช้)

พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay) สะดวกสบาย ปลอดภัย ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ NZQA

สำหรับการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนบังคับให้พักกับ Host Family (หรือผู้ปกครองของนักเรียนโดยตรง) โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการตรวจสอบโดยตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกครอบครัวปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแล และอภิบาลนักเรียนต่างชาติ อย่างดี โดยครอบครัวที่นักเรียนเข้าพัก จะดูแลนักเรียน และคอยช่วยเหลือทุกอย่าง รวมถึงทำอาหารให้ หรือคอยพาไปพบแพทย์ในกรณีที่นักเรียนป่วย คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในไครสต์เชิร์ช

การพักกับโฮมสเตย์ รวมอาหาร 3 มื้อทุกวัน (เช้า – กลางวัน – เย็น) โดยอาหารเช้า และอาหารเย็น จะเป็นอาหารปรุงสุก ส่วนอาหารกลางวัน จะเป็นข้าวกล่องที่ทางโฮมสเตย์จัดเตรียมให้ หรือทางโฮมสเตย์จะเตรียมเงินให้เพื่อไปซื้ออาหารรับประทานที่โรงเรียน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของแต่ละโรงเรียน หรือบางโรงเรียนอาจจะรวมอาหารให้แค่ 2 มื้อ คือ เช้า กับเย็น ในวันธรรมดา และ 3 มื้อในช่วงวันหยุด ส่วนมื้อกลางวัน นักเรียนจะต้องเตรียมเงินไปซื้อเอง แต่ถ้าหากผู้ปกครองต้องการอาหาร 3 มื้อ สามารถแจ้งกับทางเดอะเบสท์ได้ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางโรงเรียน)

ข้อดีของการเลือกพักกับโฮมสเตย์

 • มีอาหารเตรียมพร้อมให้ ส่วนใหญ่ โฮสต์จะเตรียมอาหารไว้ให้ 3 มื้อทุกวัน (เช้า – เย็น) เป็นอาหารท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก
 • ไม่ต้องกังวลกับการชำระค่าอุปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ทุกอย่างจะถูกรวมไว้หมดแล้ว
 • ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในช่วงเวลาว่าง หรือวันหยุด นักเรียนมีโอกาสได้พูดคุยกับโฮสต์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว
 • ไปรับถึงสนามบิน ตั้งแต่นักเรียนลงจากเครื่อง และไปส่งถึงสนามบินเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 • มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ชีวิต อาหารท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต่างแดนอย่างแท้จริง
 • วันหยุดบางครั้ง อาจจะมีโอกาศได้ไปเที่ยวกับโฮสต์
 • บางบ้านจะมีบริการไปรับส่งนักเรียนด้วย และอาจจะช่วยสอนการบ้านให้ทุกเย็น
 • มีความปลอดภัยสูงมาก ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาล ว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือคดีอาญา และต้องเป็นโฮสต์แฟมิลี่ที่มีคุณภาพที่พร้อมจะดูแลนักเรียนเหมือนเป็นคนในครอบครัว

แนะนำ | อายุน้อยกว่า 18 ปี เรียนต่อต่างประเทศ ทำไมต้องพักกับโฮสแฟมิลี่ โฮสแฟมิลี่คืออะไร บทความนี้มีคำตอบ

นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเดินทางคนเดียวได้ ด้วยการใช้บริการจากสายการบิน Unaccompanied Minors ตั้งแต่ รับส่งจากสนามบิน คอยบริการตอนอยู่บนเครื่องบิน และ รับส่งถึงมือญาติหรือ Host ที่รอรับที่ต่างประเทศ

ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน อาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สายการบินจะอนุญาติให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 – 17 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยบริการพิเศษจากสายการบิน Unaccompanied Minors ซึ่งจะดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ รับส่งจากสนามบิน คอยบริการตอนอยู่บนเครื่องบิน และ รับส่งถึงมือญาติหรือ Host ที่รอรับที่ต่างประเทศ

ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุ 5 – 17 ปี ที่เดินทางลำพัง ผู้ปกครองจะจะต้องติดต่อสำนักงานขายการบินไทย เพื่อสำรองบัตรโดยสารและแจ้งข้อมูล Special Assistance & Handling Form ซึ่ง Handling Form จะระบุอายุ วันเกิดของเด็ก และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่พาเด็กมาส่งสถานีต้นทางและมารับสถานีปลายทาง เพื่อที่จะได้สามารถติดต่อกับเด็กได้ตลอดทั้งทางเข้า – ออกของสนามบิน อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการจะระบุไว้ และต้องชำระในเที่ยวบินที่เด็กเดินทาง

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับเด็กอายุ 5 – 17 ปี โดยลำพัง

เสียงตอบรับจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่เป็นประเทศที่มีการศึกษาระดับโลก และความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแล และรับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ การเรียนที่นิวซีแลนด์ จะช่วยเปิดโอกาสให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้น ลองฟังเรื่องเล่าของนักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่นี่

คลิก เพื่ออ่าน 8 เหตุผล ที่ผู้ปกครองควรส่งบุตรหลาน ไปเรียนมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์


ทำไมต้องมาเรียนที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ไครสต์เชิร์ช เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำเอวอน ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษในปี 1848 จึงมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษ มีประชากรทั้งเมืองประมาณ 380,000 คน เป็นที่รู้จักในนาม เมืองแห่งสวนดอกไม้ “The Garden City”

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไครสต์เชิร์ชที่นักเรียนสามารถท่องเที่ยวได้ในวันหยุด

 • Christchurch Botanic Gardens – สวนพฤษศาสตร์ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดดเด่นด้วยต้นโอ๊ก และสวนดอกไม้นานาชนิด
 • Avon River – แม่น้ำที่ตัดผ่านเมืองไครสต์เชิร์ช ความยาวกว่า 14 กิโลเมตร เป็นสถานที่ล่องเรือเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไครสต์เชิร์ช เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
 • Port Hills – เนินเขาที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนิวซีแลนด์ และเป็นสถานที่ปั่นจักรยานเสือภูเขาด้วย
 • Hagley Park – อยู่ติดกับ Botanic Gardens หรือสวนพฤษศาสตร์ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นลานโล่ง ที่ใช้จัดงานนิทรรศการ ศิลปะ งานแสดงดนตรีต่างๆ
 • Victoria Clock Tower – หอนาฬิกาวิกตอเรีย ได้รับการออกแบบโดย Benjamin Mountfort ในปี 1860 สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายกาญจนาภิเษกของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย
 • Willowbank Wildlife Reserve – เขตอนุรักษ์พันสัตว์ป่า ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 โดยตระกูล Willis ปัจจุบัน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กว่า 50 สายพันธุ์ และเป็นเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมเมารีอีกด้วย
 • Christchurch Tramway – รถรางที่เป็นมรดกของเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นกิจกรรมยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสสักครั้ง โดยรถรางจะเดินทางตามเส้นทาง และจอดตรงสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองไครสต์เชิร์ช
 • Christchurch Art Gallery – หอศิลป์ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นที่รวบรวมศิลปะและประวัติศาสตณ์ของเมืองไครสต์เชิร์ชมากมาย รวมถึงยังจัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่หลากหลายตลอดทั้งปี
 • New Regent Street – ห้างสรรพสินค้าที่สร้างและออกแบบสไตล์มิชชันสเปน สีสันพาสเทล และหรูหรา เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแฟชั่นนานาชนิด รวมถึงร้านอาหาร และร้านกาแฟหลายแห่ง

เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เหตุผล 7 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณต้องมาเรียน เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.