ผู้ปกครองหลายท่าน ที่กำลังวางแผนให้บุตรหลานของท่าน ที่อายุไม่ถึง 20 ปี เดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว หรือไปเรียนต่อ จะต้องทำการขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเอกสารนี้ เป็นเอกสารสำคัญ ที่ผู้เยาว์จะต้องเตรียมติดตัวไว้ ตั้งแต่การขอหนังสือเดินทาง การขึ้นเครื่อง จนลงจากเครื่อง สำหรับรายละเอียด และวิธีการขอ สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ คืออะไร?


หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ คือหนังสือ ที่ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ยินยอม และรับทราบ ให้ผู้เยาว์เดินทางไปกับคนอื่น หรือเดินทางเพียงลำพังคนเดียวในต่างประเทศได้ ดังนั้น ผู้ปกครอง ที่ต้องการให้ผูเยาว์ เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว หรือไปเรียนต่อ แน่นอนว่า จะต้องขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศก่อน โดยหนังสือฉบับนี้จะใช้แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่สายการบิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เยาว์ ป้องกันการลักพาตัวเด็ก หรือกระบวนการค้ามนุษย์

 • ผู้เยาว์ หมายถึงผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ตามกฏหมาย) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางกฏหมาย จะต้องได้ความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจปกครองก่อน
 • ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ คือ บิดา มารดา ในสายเลือด หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลที่ศาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็นผู้ปกครองตาม กฏหมาย

ขอวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศไหนบ้าง ที่จะต้องใช้หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มาประกอบการพิจารณา?

สำหรับผูเยาว์ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ต้องใช้วีซ่า จะต้องทำการขอวีซ่าก่อน และการขอวีซ่าสำหรับเด็ก บางประเทศ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มของเชงเก้นวีซ่า จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ เมื่อผู้ขออายุต่ำกว่า 18 ปี ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย

สำหรับน้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดที่กำลังมองหาโครงการซัมเมอร์ เรียนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ ให้กับน้องๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเรามีโครงการหลากหลายประเทศให้เลือก สามารถสอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร:
 090-327 3558, 088-269 5099

Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับการทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มีอะไรบ้าง?

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ ที่ยังมีอายุการใช้งาน (กรณีที่ผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปี)
 2. สูติบัตรไทยของบุตรฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด (กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี)
 3. แบบฟอร์มหนังสือยินยอม สามารถขอรับได้จากทางอำเภอหรือสำนักงานเขตฯ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางออนไลน์ได้ โดยกรอกข้อความด้วยปากกาหมึกน้ำเงินให้ครบถ้วน ยกเว้นการลงลายมือชื่อให้มาทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี) 
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม (ผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์) 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (กรณีที่บิดาและมารดาเป็นคนไทย) 
 5. หากบิดา หรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
 7. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ จำนวน 2 ชุด
 8. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 9. เอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารตอบรับจากทางสถาบันที่รับเข้าเรียน ใบเสร็จจ่ายค่าเรียน (ถ้ามี)

การขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

การขอ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องให้บิดา และมารดา เดินทางไปที่อำเภอหรือสำนักงานเขตฯ ที่บิดามารดามีชื่อตามทะเบียนบ้านเท่านั้น โดยนำบัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงของเด็กไปด้วย หากสูติบัตรเป็นสำเนา จะต้องให้ทางอำเภอหรือสำนักงานเขตฯ รับรองสำเนาถูกต้อง และบิดามารดาจะต้องเซ็นยินยอมพร้อมกันทั้งคู่ กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถมาลงนามได้ ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สามารถมาลงนาม ให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • กรณีที่บิดามารดา แยกทางกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมทั้งคู่ แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • กรณีบิดา และ/หรือ มารดาอยู่ที่ประเทศไทย ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  • กรณีบิดา และ/หรือ มารดาอยู่ในต่างประเทศ ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น แล้วให้ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นเป็นตัวแทนพาเด็กไปยื่นคำร้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายด้วย
 • กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า แต่เด็กยังอยู่ในความดูแลของทั้งสองฝ่าย บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมทั้งคู่ แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • กรณีบิดา และ/หรือ มารดาอยู่ที่ประเทศไทย ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  • กรณีบิดา และ/หรือ มารดาอยู่ในต่างประเทศ ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น แล้วให้ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นเป็นตัวแทนพาเด็กไปยื่นคำร้อง
 • กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า และบุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเด็กอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ที่มีอำนาจดูแลเด็กมาเซ็นยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ปกครองที่มี ชื่อ ระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคำสั่งศาลฯ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่ง ศาล
 • กรณีบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) เสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำใบมรณะบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาแสดง

2. ในกรณีที่บิดา และ มารดา ไม่สามารถมาลงนาม ให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรม
 • กรณีบิดาและมารดา เสียชีวิตทั้งคู่ ใหผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมกับ คำสั่งศาลฯ  และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล

สถานที่ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตฯ บิดามารดามีชื่อตามทะเบียนบ้าน


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

 • บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่อง การเรียน
 • เรื่องการทำวีซ่า การเตรียมเอกสาร
 • ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
 • ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ
 • คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักเดอะเบสท์ เพิ่มเติม

[contact-form-7 id=”18674″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Blog”]

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Reference

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.