สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบุตรหลานของท่าน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่นเดียวกันกับ การหาโรงเรียนที่ดีให้พวกเขา ตั้งแต่เริ่มวัยกำลังเรียนรู้  ถ้าหากรากฐานการเรียน และการใช้ชีวิตแข็งแกร่ง จะทำให้พวกเขาเติบโตมาเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยทักษะ และความสามารถ พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ดีอย่างไร ผู้ปกครองควรส่งลูกไปเรียนหรือไม่ ?


ถ้าพูดถึงการเรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ ประเทศแรกที่ผู้ปกครองมักจะนึกถึงคือ ประเทศอังกฤษ รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา อาจจะเพราะมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 10 อยู่ในประเทศอังกฤษ หรืออเมริกา แต่สำหรับการเรียนโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่รู้หรือไม่ การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ ด้วยความแข็งแกร่งของหลักสูตร และคุณภาพระดับสากล ได้ผลรับการเรียนที่ตอบโจทย์ในยุคโลกาภิวัตน์ นักเรียนสามารถใช้ผลการเรียนที่โรงเรียนในนิวซีแลนด์ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Oxford University ประเทศอังกฤษ หรือ Harvard University ประเทศอเมริกา ได้เช่นเดียวกัน และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอีกด้วย

ทำความรู้จักกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คล้ายๆ กับประเทศอื่นๆ ก็คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนรัฐบาล (State School) – โดยปกติแล้ว นักเรียนที่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ จะเลือกเรียนโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนและมอบการศึกษาฟรี ให้กับนักเรียนในประเทศที่อายุไม่เกิน 19 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (State Integrated School) – โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา เช่น โรงเรียนคาทอลิก โดยโรงเรียนกึ่งรัฐบาล จะได้รับเงินสนับสนุนของรัฐด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติ จะเลือกเรียนโรงเรียนกึ่งรัฐบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง
 • โรงเรียนเอกชน  (Private School) – นักเรียนนิวซีแลนด์เพียง 5% เท่านั้นที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และบางโรงเรียนอาจจะแบ่งแยกชาย หญิงแบบชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ว โรงเรียนเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากที่สุด  แต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดด้วยเช่นกัน

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น 13 ชั้นปีการศึกษา (Year 1 – 13) ดังนี้

 • ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School (Year 1 – 6) ในระดับชั้นนี้ จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดแทรกกิจกรรมโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และ  การคำนวณ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Year 7 – 10) เรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างวินัยในการเรียน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College (Year 11 – 13) นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น Year 11 – 13 จะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามสาขาวิชา พร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อใบประกาศนยบัตร National Certificate of Educational Achievement NCEA เพื่อการันตีถึงความสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่เปิดเรียน

ปีการศึกษาเริ่มต้นในเดือนมกราคม โดยปกติ จะมีสี่เทอมในหนึ่งปี และมีการพักสองสัปดาห์ระหว่างภาคเรียน และพักช่วงฤดูร้อนหกสัปดาห์ในตอนท้ายของปี

 • ภาคเรียนที่ 1 ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน (หยุดสองสัปดาห์)
 • ภาคเรียนที่ 2 พฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม (หยุดสองสัปดาห์)
 • ภาคเรียนที่ 3 ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน (พักสองสัปดาห์)
 • ภาคเรียนที่ 4 กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม (วันหยุดฤดูร้อนหกสัปดาห์)

นักเรียนนานาชาติเข้าเรียนได้เมื่อไหร่ ?

สำหรับนักเรียนนานาชาติ มีระยะเวลาเรียนที่ยืนหยุ่น สามารถเข้าเรียนในภาคเรียนไหนไหนก็ได้ และสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการเรียนระยะสั้น หรือระยะยาว สำหรับน้องๆ ที่อยากใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา  สามารถไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่ 2 – 10 สัปดาห์

เรียนไม่เก่ง หรือ ไม่ได้ภาษาอังกฤษ เข้าเรียนได้หรือไม่ ?

ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าห้องเรียนว่างพร้อมรับนักเรียนเข้าเรียนได้หรือไม่ ส่วนถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนมีหลักสูตร ESL ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติ ถ้าหากไม่ได้จริงๆ ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือเป็นพิเศษแบบตัวต่อตัว

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย ที่ควรมาเรียนต่อนิวซีแลนด์ ดังนั้น เดอะเบสท์ จึงขออธิบาย 8 เหตุผล ที่ควรส่งบุตรหลาน ไปเรียนมัยม ประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้


1. ระบบการศึกษาที่นิวซีแลนด์ มีคุณภาพระดับนานาชาติ อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

จากที่ผ่านมา ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปรียบเทียบผลงานด้านการศึกษาของเด็กวัยรุ่นจากมากกว่า 70 ประเทศ ผ่าน โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) พบว่านักเรียนนิวซีแลนด์คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของ OECD ในประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่องใน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน เป้าหมายหลักของทุกโรงเรียนคือ สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา


2. การศึกษาที่นิวซีแลนด์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถ กำหนดอนาคตได้ด้วยตัวเอง

 • โรงเรียนในนิวซีแลนด์ ให้ความสำคัญ กับความสนใจส่วนบุคคล สนับสนุนให้เกิดไอเดียอย่างสร้างสรรค์ อย่างอิสระ ผนวกกับบทเรียนเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา สำรวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ของนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอีกด้วย
 • ทุกโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ทันสมัย นอกจจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งและเล่นกีฬา บางโรงเรียน มีบริการสระว่ายน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วย
 • นอกจากนี้การศึกษาในนิวซีแลนด์ ยังเป็นโอกาสในการเติบโต และการพัฒนาตนเอง รวมถึงการปลูกฝังทักษะต่างๆ เช่น ความตรงต่อเวลา การบริหารเวลา และความมั่นใจในตนเอง จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและพึ่งพาตนเองได้ บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ ได้สัมผัสกับการผจญภัยใหม่ๆ และสร้างมิตรภาพที่จะคงอยู่ไปตราบชั่วชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ที่สุดและมีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นระบบที่นำไปใช้ได้จริง นักเรียนทุกคนสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศและเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เปรียบเพราะเริ่มต้นปฏิบัติจริงก่อนใครในตลาดแรงงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีทักษะส่วนบุคคลอันมีค่า เช่น ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารที่ดี และการนำทีม ซึ่งเป็นทักษะรอบด้านที่นายจ้างทั่วโลกต้องการ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในนิวซีแลนด์มีอัตราการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาสูง และนักเรียนสามารถทำงานที่นี่ได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประสบการณ์ 1 ver 2.jpg


3. ทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม มีระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติทั้งตัวผู้เรียน โรงเรียน และครูผู้สอน

เมื่อส่งบุตรหลานมาเรียนที่นิวซีแลนด์ ผู้ปกครองจะรู้สึกปลอดภัยมาก เนื่องจากระเบียบวินัยของทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์เคร่งครัด ไม่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย และครูไม่มีการลงโทษเด็กโดยการตี แต่ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนโดยการให้ทำการบ้านเพิ่ม ทำงานหลังเลิกเรียน หรือหนักสุดคือให้พักการเรียน

ทุกโรงเรียนที่นิวซีแลนด์มีกฏที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในระหว่างการศึกษา ถ้าหากนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามกฏ จะมีจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมไปยังผู้ปกครอง และเด็ก ถ้าหากมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีพฤติกรรมที่รุนแรง นักเรียนจะถูกส่งกลับประเทศทันที ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่มีหลักปฏิบัติในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ

หลักปฏิบัตินี้ได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และครอบคลุมทั้งกระบวนการการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัตินี้ ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ รวมถึงยังกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง และค่าธรรมเนียมทั้งหมด

ตัวอย่างกฏทั่วไปของโรงเรียน

 1. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. ห้ามพูดคำหยาบ หรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม
 4. ต้องมีความสุภาพทั้งอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ และอยู่ที่โรงเรียน
 5. ต้องมาโรงเรียนก่อน 9:00 น. และ ต้องกลับบ้านก่อน 6:00 น. เท่านั้น

ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้

หากรู้สึกป่วยหรือไม่สบาย ไม่สามารถมาเรียนได้ นักเรียนจะต้องรายงาน โฮสต์แฟมิลี่และทางโรงเรียน ก่อนเวลา 8:45 น. โดยรายงานผ่านโทรศัพท์ ข้อความ อีเมลล์ ตามสะดวก กรณีนักเรียนขอเลิกเรียนก่อนเวลา จะต้องมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลว่าทำไมถึงเลิกเรียนก่อนเวลา 

ถ้าหากนักเรียนจำเป็นต้องกลับหลังเวลา 6:00 น.

โรงเรียนจะอนุญาติให้กลับบ้านหลัง 6:00 น. ได้ ก็ต่อเมื่อ ผู้เรียน ได้ทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน และได้รับการรายงานไปถึงโฮสแฟมิลี่ เรียบร้อยแล้ว โดยปกติกิจกรรมของของโรงเรียน จะเสร็จก่อน 9:00 น. ดังนั้น นักเรียนจะไม่กลับเกินเวลานี้ ถ้าหากมีกิจกรรมทางโรงเรียนจะแจ้งให้โฮสต์ทราบอย่างน้อย 1 วัน

ถ้าหากต้องการพักผ่อน กับเพื่อน หรืออยากท่องเที่ยวกับเพื่อหลังเลิกเรียน จะต้องติดต่อกับทางสถาบัน อย่างน้อง 1 วัน เพื่อให้ทางสถาบันประสานงานกับ โฮสต์ทราบ ซึ่งจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียน 

ถ้าหากนักเรียนจำเป็นต้องพักค้างคืนนอกบ้าน

นักเรียนจะได้รับอนุญาติค้างคืนได้ก็ค่อเมื่อพักอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ดูแลตามกฏหมาย เท่านั้น โดยจะต้องทำการแจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องส่งจดหมายขออนุญาติจากทางครอบครัวให้กับทางสถาบันด้วย (สามารถส่งผ่านอีเมลล์) หลังจากนั้น ทางโรงเรียนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำร้องขอเป็นความจริง 

การขอหยุดพักร้อน

นักเรียนสามารถขอวันหยุดได้เฉพาะกรณีที่จะต้องเดินทางกลับประเทศ หรือในระหว่างที่พักอาศัยกับผู้ปกครองเท่านั้น ไม่อนุญาติ ให้ผู้เรียนหยุดพักหรือไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนจะต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอหยุดพักร้อน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก จดหมายจากผู้ปกครอง และอื่นๆ ที่จำเป็น

เก็บเงินและของมีค่าให้ปลอดภัย

ไม่แนะนำให้นักเรียนพกเงินสดมาจำนวนมาก แต่ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องพกเงินสด หรือของมีค่ามา โดยส่วนใหญ่ ทางโรงเรียนมีบริการดูแลเงินของนักเรียน โดยสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดเก็บเงิน และของมีค่าต่างๆ ให้ปลอดภัย และแจกจ่ายให้กับนักเรียนตามความจำเป็นได้ 

คลิกเพื่อศึกษากฏ ระเบียบ และวินัยของโรงเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันในนิวซีแลนด์ อย่างละเอียด (บทความภาษาอังกฤษ)


4. ประเทศนิวซีแลนด์ มีความปลอดภัยสูงมาก อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ และเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับสองของโลก

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีเสถียรภาพทางการเมือง และมีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดและมีการทุจริตน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เรามีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูง มีอากาศบริสุทธิ์ มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนอาหารและที่พักที่มีคุณภาพ

โฮมสเตย์ทุกหลังยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในขณะที่สถาบันต่างๆ จะให้การดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความสุขและอุ่นใจที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

หนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัย

นิวซีแลนด์ได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) รวมทั้งเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด จากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International  Corruption Perception Index) นอกจากนี้ดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของสถาบันเลกาทัมประจำปี 2014 (Legatum Prosperity Index) จัดให้นิวซีแลนด์อยู่ในลำดับที่สามนำหน้าทั้งสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

ตารางดังชีสันติภาพโลก Global Peace Index 2019 อันดับที่ 1 – 84

Screen-Shot-2019-06-18-at-10.24.44-AM-768x470.png


5. เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยบางโรงเรียน แต่ได้คุณภาพการศึกษาระดับสากล

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพงเลย นอกจากนี้ยังได้ความปลอดภัย และได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และ ได้รับการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติอีกด้วย

ค่าธรรมเนียมในการเรียน (Tuition Fee)

 • Primary School มีค่าธรรมเนียมในการเรียน ประมาณ $11,000 – $15,000 ต่อปี (ประมาณ 231,000 – 315,000 บาท)
 • Secondary School มีค่าธรรมเนียมในการเรียน ประมาณ $13,000 – $18,000 ต่อปี (ประมาณ 273,000 – 378,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก

สำหรับการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนบังคับให้พักกับ Host Family (หรือผู้ปกครองของนักเรียนโดยตรง) ซึ่งจะบังคับให้จ่ายเป็นรายปี หรือตามระยะเวลาเรียนของผู้เรียน ที่พักในนิวซีแลนด์ จะขึ้นอยู่กับในแต่ละพื้นที่ ซึ่งราคาแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ $250 – $340 ต่อสัปดาห์ หรือประมาณ $12,000 – $16,000 ต่อปี (ประมาณ 252,000 – 336,000 บาท) 

นอกจากนี้ การพักกับโฮมสเตย์ ยังรวมอาหารไว้ 2 มื้อในวันธรรมดา (เช้า – เย็น) และ 3 มื้อในวันหยุด (เช้า – กลางวัน – เย็น) และมีตัวเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ต้องอาหาร 3 มื้อทุกวัน ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียนนิวซีแลนด์

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน 4 สัปดาห์.jpg

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายสกุลเงิน New Zealand Dollar (NZD) ซึ่งในที่นี้มีค่าประมาณ 21 บาท

รับสมัครแล้ว | เรียนต่อ Middleton Grange School นิวซีแลนด์ เข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 1 ถึง Year 13 ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้

จากค่าใช้จ่ายข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายในการเรียนถูกกว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยบางโรงเรียนอย่างแน่นอน ทั้งๆ ที่ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ก็เป็นระบบการศึกษาแบบนานาชาติ แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับมีมากกว่าการเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยแน่นอน ตัวอย่างเช่น

 • ได้เพื่อนชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ บางครั้ง อาจจะได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 เพิ่มขึ้นด้วย
 • ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเติบโตมากยิ่งขึ้น
 • ได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และมีการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ

คลิกเพื่อเปรียบเทียบ ค่าเทอม 23 โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทย ปีการศึกษา 2562-2563


6. เรียนจบมัธยมที่นิวซีแลนด์ พร้อมรับประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ NCEA เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อที่มากกว่า ได้รับการยอมรับทั่วโลก

NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ เป็นคุณวุฒิหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

ข้อดีของประกาศนียบัตร NCEA

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการวิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนในประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำผลการเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford University ในสหราชอาณาจักร และ Harvard University ในสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ด้วยเช่นเดียวกัน

คลิกเพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษา NCEA

ประสบการณ์ 2 ver 2.jpg


7. การันตีคุณภาพ จากเสียงตอบรับจากนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่เป็นประเทศที่มีการศึกษาระดับโลก และความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแล และรับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ การเรียนที่นิวซีแลนด์จะช่วยเปิดโอกาสให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้น ลองฟังเรื่องเล่าของนักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่นี่ 


8. การเตรียมตัวไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว ทุกโรงเรียน ต้อนรับ และดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี

ปัญหาใหญ่สำหรับผู้ปกครองหลายท่าน ที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ คือเลือกเรียนโรงเรียนไหนดี สามารถพิจารณาได้เบื้องต้น ดังนี้

 1. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ความสนใจ ความต้องการทางด้านการศึกษา และเลือกโรงเรียนตามความสนใจของผู้เรียน
 2. พิจารณาจากการจัดอันดับของโรงเรียน โดยในทุกๆ ปี NZQA จะจัดอันดับจากการสอบ NCEA ของนัก
 3. ให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาระยะสั้น กับโรงเรียนที่สนใจก่อน ประมาณ 4 – 8 สัปดาห์ในช่วงปิดภาคการศึกษา อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

รับสมัครแล้ว | เรียนต่อ Middleton Grange School นิวซีแลนด์ เข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 1 ถึง Year 13 ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้

Crimson-NZ-ranking-document-4.jpg

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ปกครองควรพิจารณาดังนี้

 • ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนชายล้วน หรือหญิงล้วน หรือสหศึกษา (ผสม)
 • เป็นโรงเรียนของคาทอลิกหรือไม่
 • ต้องการเรียนในเมืองใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หรือเมืองเล็กที่เงียบสงบ
 • ค่าธรรมเนียม โดยส่วนใหญ่โรงเรียนในโอ๊คแลนด์จะมีค่าธรรมเนียมแพงที่สุด
 • มีชาติอื่นๆ ด้วยหรือไม่ เช่น บางโรงเรียน อาจจะมีการผสมของนักเรียนจากชาติอื่นๆ มากกว่า 20 ประเทศ

สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องพักกับโฮมสเตย์ (หรือพักกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองเท่านั้น) โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และคอยตรวจสอบสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัย และรักษาคุณภาพ มาตรฐานสำหรับการเข้าพักแบบโฮมสเตย์ร่วมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่บ้านของพวกเขานั้น ตามปกติแล้ว มักจะอยู่ในรูปแบบของห้องพักส่วนตัวที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบ ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์จะจัดเตรียมอาหารให้ 2 มื้อในวันธรรมดา (เช้า – เย็น) และ 3 มื้อในวันหยุด (เช้า – กลางวัน – เย็น)  และช่วยให้นัน้องๆ มีความสุขสบายในชีวิตแต่ละวันในนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ได้อย่างใกล้ชิด และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ น้องอาจจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นที่แปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยวยากที่จะรู้จัก

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี

 

แม้ว่าผู้ปกครองจะไม่สะดวกไปส่งนักเรียน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็สามารถเดินทางคนเดียวได้ ด้วยการใช้บริการจากสายกาบิน Unaccompanied Minors

ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน อาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สายการบินจะอนุญาติให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 – 17 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยบริการพิเศษจากสายการบิน ซึ่งจะดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ รับส่งจากสนามบิน คอยบริการตอนอยู่บนเครื่องบิน และ รับส่งถึงมือญาติหรือ Host ที่รอรับที่ต่างประเทศ

ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุ 5 – 17 ปี ที่เดินทางลำพัง ผู้ปกครองจะจะต้องติดต่อสำนักงานขายการบินไทย เพื่อสำรองบัตรโดยสารและแจ้งข้อมูล Special Assistance & Handling Form ซึ่ง Handling Form จะระบุอายุ วันเกิดของเด็ก และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่พาเด็กมาส่งสถานีต้นทางและมารับสถานีปลายทาง เพื่อที่จะได้สามารถติดต่อกับเด็กได้ตลอดทั้งทางเข้า – ออกของสนามบิน อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการจะระบุไว้ และต้องชำระในเที่ยวบินที่เด็กเดินทาง

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับเด็กอายุ 5 – 17 ปี โดยลำพัง


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Reference

10 ความเห็นComments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.