Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

ในนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูอาจารย์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร ปลอดภัย และดูแลเอาใจใส่ และผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ ค.ศ. 2016 (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students 2016)

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และบุคลากรทางการสอน อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ดังนั้น นักเรียนสามารถวางใจได้ว่าการศึกษาของนิวซีแลนด์จะให้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับทั้งการประกอบอาชีพในอนาคตและการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน ซึ่งในบทความนี้ จะอธิบายการศึกษาระบบ NCEA ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ทำความรู้จักระบบการศึกษา NCEA


NCEA ย่อมาจาก National Certificate of Education Achievement เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ เป็นคุณวุฒิหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

นักเรียนต้องมั่นใจว่าวิชาที่ตนเองได้เล่าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA เหล่านั้น สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ซึ่งครูอาจารย์ ของนักเรียนสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกวิชาที่นักเรียนต้องการได้ โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

NCEA level คุณสมบัติ
Level 1
(Year 11)
 • ต้องเก็บ 80 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ
Level 2
(Year 12)
 • ต้องเก็บ 60 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่า
 • ต้องเก็บ 20 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ
Level 3
(Year 13)
 • ต้องเก็บ 60 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 3
 • ต้องเก็บ 20 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่า
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ

ประกาศนียบัตร NCEA มีความยืดหยุ่นมากและ สามารถปรับตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนหนึ่งวิชาหรือ หลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้หากตนเองมีศักยภาพ ที่จะเรียนวิชา นั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนกำลังเรียนอยู่ใน NCEA Level 2  (Year 12) แต่เรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนก็สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ Level 3 ได้เลย

โดยในแต่ละปี นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากวิชาต่างๆ ที่มีมากกว่า 40 วิชา ขึ้นกับว่าโรงเรียนนั้น เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง โดยใน Year 11 นักเรียนอาจจะเลือกวิชาที่หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นอีก 2 – 3 วิชา ส่วนใน Year 12 และ Year 13 นักเรียนจะต้องคิดถึงด้านที่ตนเองต้องการจะเน้นให้ความสนใจเพื่อใช้ในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

Numeracy และ Literacy คืออะไร ?

เพื่อให้ได้คุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนักเรียนจำเป็นต้องได้หน่วยกิตในวิชาที่อยู่ในรายชื่อวิชาที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้ได้คุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ จำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขด้านทักษะการอ่านเขียนและ รวมถึงการพูดและการฟัง (Literacy) และทักษะการ ใช้ตัวเลข การวัด และสถิติ (Numeracy) เป็นวิชาบังคับ ที่จะต้องเก็บเครดิต ในหมวดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

การประเมิน หรือการสอบวัดระดับ

ประกาศนียบัตร NCEA เปิดโอกาสให้บรรดาโรงเรียนต่างๆ พัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของนักเรียน และทำการประเมินสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานอย่างไร (ทักษะและความรู้ที่โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้) นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการทดสอบหรือประเมินด้วยวิธีผสมกัน 2 วิธี ดังนี้

 1. การประเมินภายใน (Internal Assessment) ซึ่งจะประเมินตามที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและให้คะแนน โดยทำการสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทำงานส่งอาจารย์
 2. การประเมินภายนอก (External Assessment) ที่กำหนดและให้คะแนนโดยสำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ หรือ NZQA ซึ่งสำนักงานนี้คอยตรวจดูว่าการประเมินผลมีความเป็นธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดในนิวซีแลนด์ โดยจะจัดสอบพร้อมกันทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

nceaassessments_1.png

การวัดผล

หลังจากสอบเสร็จ ทางโรงเรียนจะส่งข้อสอบเข้าส่วนกลาง NZQA แล้ว ทาง NZQA จะกระจายข้อสอบไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อสลับกันตรวจ แล้วส่งกลับมาที่ NZQA โดยจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไป การวัดผล จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. Not Achieved ไม่ผ่านเกณฑ์
 2. Achievement ผ่านเกณฑ์
 3. Merit ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนดี
 4. Excellence ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

ถ้าหากได้ Merit และ Excellence จะได้ใบประกาศนียบัตรพิเศษ Endorsement Certificate ซึ่งจะการันตีว่านักเรียนมีผลการเรียนที่ดีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในแต่ละระดับจะได้รับประกาศนียบัตร NCEA ในระดับดี (Merit) หรือประกาศนียบัตร NCEA ในระดับดีเลิศ (Excellence) จะช่วยให้นักเรียน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยและสร้างความประทับใจให้แก่นายจ้างงาน

ข้อดีของประกาศนียบัตร NCEA

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการวิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนในประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำผลการเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford University ในสหราชอาณาจักร และ Harvard University ในสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ด้วยเช่นเดียวกัน

chart

 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Reference

 • New Zealand Qualifications Authority. NCEA. Retrieved 8 August 2019.

8 ความเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.