Last updated กรกฎาคม 25, 2023 ago by Thebestedu

เป็นที่ทราบกันดีว่า นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัย สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐบาล นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศแรกในโลกที่มีหลักปฏิบัติในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติอีกด้วย ในบทความนี้ ทางเดอะเบสท์ จึงขอแนะนำโรงเรียน มิดเดิ้ลตัน แกรนจ์ สคูว์  Middleton Grange School ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมิดเดิ้ลตัน แกรนจ์ สคูว์ Middleton Grange School 


Middleton Grange School เป็นโรงเรียนสหศึกษา คริสเตียน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดทำการมานานกว่า 52 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1-13 โรงเรียนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองไคร์ทเซิร์ส หากเดินทาง ใช้เวลาเพียง 15 นาทีจากใจกลางเมือง 5 นาที จากมหาวิทยาลัย University of Canterbury นักเรียนทุกคนจะได้รับความเอาใจใส่ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการกีฬา ด้านดนตรี นอกจากนี้ โรงเรียน Middleton Grange School ยัง ดูแลนักเรียนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัว ตรวจตราความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ

Website : https://www.middleton.school.nz/

จุดเด่นของโรงเรียน

 • เปิดมายาวนานกว่า 45 ปี
 • อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • ครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาที่สอน เข้าใจความต้องการของนักเรียนต่างชาติดี
 • มีนักเรียนจาก 17 สัญชาติทั่วโลก
 • เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แบบมืออาชีพ
 • ต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น และเพิ่มสวัสดิการสำหรับนักเรียนานาชาติ
 • เดินทางเพียง 5 นาที จากมหาวิทยาลัย University of Canterbury
 • เดินทางเพียง 10 นาที จากสนามบิน Christchurch International Airport

คลิป VDO แนะนำโรงเรียน

มี

สถานที่ตั้ง

Location : 30 Acacia Ave, Upper Riccarton, Christchurch 8041

5D3_8953-Edit.jpg

ระดับชั้นที่เปิดสอน

Middleton Grange School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน  ในจำนวนนี้ มีนักเรียนนานาชาติจากหลากหลายประเทศประมาณ 100 คน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไทย และจากยุโรป เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – 13 โดยแบบออกเป็น 3 ระดับ ตามมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนนานาชาติ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – 13 หรือสามารถเข้าเรียนระยะสั้นได้ 

 1. ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School Year 1 – 6
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School Year 7 – 10
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College Year 11 – 13
 4. หลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปด่ห์ – 8 สัปดาห์

รีวิวประสบการณ์การเรียนระยะสั้นที่โรงเรียน Middleton Grange School 

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนของโรงเรียน Middleton Grange School มีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์

ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School (Year 1 – 6)

ในระดับชั้นนี้ จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดแทรกกิจกรรมโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และ  การคำนวณ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Year 7 – 10)

เรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างวินัยในการเรียน 

วิชาหลัก : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษากีฬา

คลิกเพื่อดูรายวิชาที่ต้องเรียนอย่างละเอียด สำหรับ Year 9 Course Outlines 2019 และ Year 10 Course Outlines 2019

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College (Year 11 – 13)

นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น Year 11 – 13 จะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามสาขาวิชา พร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อใบประกาศนยบัตร National Certificate of Educational Achievement NCEA เพื่อการันตีถึงความสำเร็จการศึกษา โดยนักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก ควบคู่กับวิชาเลือก

คลิกเพื่อดูรายละเอียดวิชา แผนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11 – 13)

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ESOL สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนนานาชาติ มักจะมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียน Middleton Grange School จึงให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ โดยการจัดโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก โดยจะเปิดสอนเป็นวิชาเลือก ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ Year 1 – 13 โดย

 • Primary School
  • Year 1 – 6 – บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพื้นฐาน
 • Middle School
  • Years 7 – 8 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 2 คาบต่อสัปดาห์
  • Year 9 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 3 คาบต่อสัปดาห์
  • Year 10 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 4 คาบต่อสัปดาห์
 • Senior College
  • Year 11 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 4 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้เครดิตบางส่วนของ NCEA Level 1 ด้วย
  • Year 12 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 5 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้เครดิตบางส่วนของ NCEA Level 1 ด้วย
  • Year 13 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 6 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้รับเครดิตบางส่วนของ NCEA Level 2

รีวิวประสบการณ์นักเรียนไทย ที่กำลังเรียนอยู่โรงเรียน Middleton Grange School


เรียนต่อ Middleton Grange School ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพงเลย นอกจากนี้ยังได้ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนอีกด้วย โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนระยะสั้นได้ ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ (แนะนำควรเริ่มประมาณ 4 สัปดาห์) หรือวางแผนเรียนระยะยาว 1 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 

 

ตัวอย่างวางแผนค่าใช้จ่ายในการเรียนเบื้องต้น

 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับอัตราค่าแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้นๆ โดยในบทความนี้ จะคำนวณอัตราค่าแลกเปลี่ยน NZ$1 มีค่าประมาณ 21 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ไครสต์เชิร์ช ประมาณ 20,000 บาท – 48,000 บาท
 2. ค่าขนมของน้องๆ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ปกครอง

จากค่าใช้จ่ายข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย บางโรงเรียนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า หรือเทียบเท่ากับโรงเรียน Middleton Grange School แต่ที่นักเรียนจะได้จากการเรียนคือ

 • นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ
 • การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ
 • ได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

เปรียบเทียบ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทย ปีการศึกษา 2566

NCEA ประกาศนียบัตรที่การันตีถึงความสำเร็จในการศึกษา

NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ ดังนั้น นักเรียนจะต้องตัดสินใจตั้งแต่เรียนอยู่ใน Year 9 – 10 ได้แล้ว ว่าสนใจเรียนหลักสูตรไหน มหาวิทยาลัยไหน และจะต้องใช้หน่วยกิตของวิชาใดบ้าง ในการยื่นเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

ระบบ NCEA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เรียนต่อไฮสคูว์นิวซีแลนด์ต้องรู้

INTL.JPG

ขั้นตอนการสมัครเรียน และการเตรียมเอกสาร

การเข้าเรียนที่นิวซีแลนด์ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ตรวจเช็คคุณสมบัติง่ายๆ ดังต่อไปนี้

วางแผนไปเรียนเมื่อไหร่ ?

นักเรียนที่ต้องการลงเรียนระยะยาว นักเรียนสามารถวางแผนก่อนล่วงหน้าได้เลย ว่าต้องการเข้าเรียนในช่วงเทอมไหน (ควรวางแผนก่อนเปิดเรียนช้าสุดไม่ควรเกิน 2 เดือน) โดยการเปิดเรียนของโรงเรียน Middleton Grange School แบ่งเป็น 4 เทอม ดังนี้

 • เทอม 1 : 24 มกราคม – 12 เมษายน
 • เทอม 2 : 29 เมษายน – 28 มิถุนายน
 • เทอม 3 : 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน
 • เทอม 4 : 14 ตุลาคม – 3 ธันวาคม

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการลงเรียนระยะสั้น (ช่วงปิดเทอม) ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 8 สัปดาห์ สามารถสอบถามการเข้าเรียนได้จากทางเดอะเบสท์ [ล่วงหน้าประมาณ 4 เดือน ช้าสุดไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือน] เพื่อทางเดอะเบสท์จะได้ทำการจองที่นั่ง เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนได้มีจำนวนจำกัดค่ะ

เข้าเรียนในระดับชั้นไหน ?

 • Year 1 – 6 จะต้องพักอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ตลอดระยะเวลาการศึกษา เนื่องจากกฏหมายของรัฐบาลได้กำหนดไว้
 • Year 7 – 13 ตั้งแต่อายุ 12 ปี ขึ้นไป สามารถพักกับโฮมสเตย์ได้ 

เรียนไม่เก่ง หรือ ไม่ได้ภาษาอังกฤษ เข้าเรียนได้หรือไม่ ?

ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าห้องเรียนว่างพร้อมรับนักเรียนเข้าเรียนได้หรือไม่ ส่วนถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนมีหลักสูตร ESL ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติ ถ้าหากไม่ได้จริงๆ ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือเป็นพิเศษแบบตัวต่อตัว

เตรียมเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งให้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการสแกนสี ส่งทางอีเมลล์ contact@thebest-edu.com หรือถ่ายเอกสารสี ส่งมาทางที่อยู่ไปรษณีย์ เพื่อทางเดอะเบสท์ จะได้ทำเรื่องสมัครเรียน

 1. หน้า Passport เล่มปัจจุบัน ยังไม่หมดอายุ
 2. สำเนาบัตรประชาชน – ID CARD
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน – House Particular
 4. ใบรับรองวุฒิ – Academic Certificate
 5. ทรานสคริปต์ – Transcript
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) – Changed Name Certificate
 7. CV/Resume (ถ้ามี)

โรงเรียนตอบรับเข้าเรียน

เมื่อทางโรงเรียนพิจารณาใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะส่งใบตอบรับจากทางโรงเรียน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมในการเรียน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่พัก 

ชำระเงินค่าเรียนและค่าวีซ่า

เดอะเบสท์ จะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า และคำนวณเรทเงินโอน ณ เวลานั้นๆ เพื่อให้ผู้ปกครองทำเรื่องชำระเงิน หลังจากที่ผู้ปกครองชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง ซึ่งจะใช้ในการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

ส่งลูกไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ต้องโชว์หลักฐานการเงินเท่าไหร่ ?

ตามที่สถานทูตได้กำหนดไว้ว่า สำหรับหลักสูตรขั้นต่ำ 1 ปีหรือหลักสูตรระยะเวลา 36 สัปดาห์หรือมากกว่า ผู้ปกครองควรจะต้องต้องมีเงินทุนสำหรับ “ค่าครองชีพ” [ไม่รวมค่าเทอม] จำนวน NZD 15,000 ต่อปี (ประมาณ 315,000 บาท) และกรณีหลักสูตรน้อยกว่า 36 สัปดาห์ ผู้ปกครองต้องมีเงินทุนจำนวน NZD 1,250 ต่อเดือน (ประมาณ 26,250 บาท) ดังนั้น ผู้ปกครองควรจะแสดงหลักฐานการเงินให้ครอบคลุมค่าครองชีพ “ขั้นต่ำ” ดังนี้

 • 1 ปี = NZD 15,000 (ประมาณ 315,000 บาท)
 • 9 เดือน (+2 เดือน) = NZD 13,750 (ประมาณ 288,750 บาท)
 • 6 เดือน (+2 เดือน) = NZD 10,000 (ประมาณ 210,000 บาท)

นอกจาก นี้ คุณจะต้องบวกเพิ่ม “ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ” จำนวน NZD 2,000 (ประมาณ 48,000 บาท) ดังนั้น จำนวนเงินที่ทางเดอะเบสท์ แนะนำสำหรับแสดงหลักฐานการเงินควรมีมากกว่าขั้นต่ำตามกำหนด 1.5 – 2 เท่าขึ้นไป ดังนี้

 • 1 ปี ควรมีประมาณ 630,000 บาท ขึ้นไป
 • 9 เดือน ควรมีประมาณ 577,500 บาท ขึ้นไป
 • 6 เดือน ควรมีประมาณ 420,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับน้องที่ไปเรียนระยะสั้น 4 สัปดาห์ เดอะเบสท์แนะนำให้ผู้ปกครองควรมีประมาณ NZD 15,000 (ประมาณ 315,000 บาท)

สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดการขอวีซ่า สามารถสอบถามทางเดอะเบสท์ได้เลย บริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม 

Middleton-Grange-School-4-1030x686

มีกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียน Middleton Grange School ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนรอบด้าน เช่น ทักษะในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬา

การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา จะช่วยให้นักเรียนทุกคน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพที่ดี ทางโรงเรียน Middleton Grange School มีกีฬาหลากหลายที่จะช่วยเติมเต็มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย นักเรียนสามารถเรียนรู้กีฬาต่างๆ ได้ทุกระดับชั้นปี ซึ่งจะแตกต่างกันไป หากชื่นชอบกีฬาประเภทไหน มีโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งกันกีฬาในระดับต่างๆ ได้

 • นักเรียนในระดับ Year 1 – 6 ทุกคนจะต้องเรียนว่ายน้ำ โดยครูที่มีประสบการณ์ ที่มั่นใจได้ในความสามารถและความปลอดภัย
 • นักเรียนในระดับ Year 5 – 6 จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ ฟุตบอล เน็ตบอล และฮอกกี้
 • นักเรียนในระดับ Year 7 – 8 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมเล่นกีฬาในหลักสูตรทุกวันศุกร์ เวลา 1:20 น. – 15:20 น. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียน อาจจะมีการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน และวันเสาร์ 
 • นักเรียนในระดับ Year 9 – 13 โดยส่วนใหญ่ นักเรียนในระดับนี้จะใช้เวลาช่วงบ่ายในวันพุธ เพื่อเล่นกีฬา 

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี

ทางโรงเรียน Middleton Grange School มีการเรียนดนตรีที่หลากหลาย เช่น เปียโน ไวโอลิน กีต้า เบส เชลโล เครื่องทองเหลือง และเครื่องเป่าลมไม้ โดยนักเรียนที่สนใจ จะต้องกรอกใบสมัครเรียนดนตรีออนไลน์ และจะมีอีเมลล์ส่งถึงผู้ปกครอง (การเรียนดนตรีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีด้วย

โดยนักเรียนในระดับ Year 8 หรือ นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ที่กำลังจะเข้าเรียนในระดับ Year 9 ที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี ในวงดนตรีออร์เครสต้า จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า $500 เป็นระยะเวลา 3 ปี และจะต้องเข้าร่วมวงออร์เครสตร้าประจำโรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะและการแสดง

วิชาศิปละ ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างของหลักสูตรในทุกระดับชั้น โดยทางโรงเรียน Middleton Grange มีทางเลือกให้สำหรับ ผู้ที่ไม่ชอบกีฬา หรือไม่ชอบเล่นดนตรี โดย ทางโรงเรียน ได้สร้างสตูดิโอขนาดใหญ่ สำหรับการแสดง ห้องบันทึกเสียง โรงละคร สตูดิโอสำหรับเต้นรำ สอนโดยสถาบัน VisionDanceCo ซึ่งเป็นสถาบันการสอนเต้นรำ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบการเต้น 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสังคม ช่วยให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อฝึกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่พักแบบโฮมสเตย์

สำหรับนักเรียนที่มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ ถ้าหากไม่มีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยจะต้องพักกับทางโฮมสเตย์ โดยทาง Middleton Grange School เปิดรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1964 และให้นักเรียนต่างชาติ พักกับครอบครัวชาวท้องถิ่นเป็นหลักจนถึงปัจจุบัน โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการตรวจสอบโดยตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกครอบครัวปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแล และอภิบาลนักเรียนต่างชาติ อย่างดี โดยครอบครัวที่นักเรียนเข้าพัก จะดูแลนักเรียน และคอยช่วยเหลือทุกอย่าง รวมถึงทำอาหารให้ หรือคอยพาไปพบแพทย์ในกรณีที่นักเรียนป่วย คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในไครสต์เชิร์ช

ข้อดีของการเลือกพักกับโฮมสเตย์หรือโฮสต์แฟมิลี่

 • มีอาหารเตรียมพร้อมให้ ส่วนใหญ่ โฮสต์จะเตรียมอาหารไว้ให้ 2 มื้อในวันธรรมดา (เช้า – เย็น) และ 3 มื้อในวันหยุด ซึ่งจะเป็นอาหารท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก
 • ไม่ต้องกังวลกับการชำระค่าอุปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ทุกอย่างจะถูกรวมไว้หมดแล้ว
 • ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากเลือกเรียนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือประเทศในโซนยุโรป เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนอาจจะได้เรียนภาษาที่สามควบคู่ไปด้วย
 • มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ชีวิต อาหารท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต่างแดนอย่างแท้จริง
 • วันหยุดบางครั้ง อาจจะมีโอกาศได้ไปเที่ยวกับโฮสต์ 
 • โฮสต์แฟมิลี่บางบ้านจะมีบริการไปรับส่งนักเรียนด้วย และอาจจะช่วยสอนการบ้านให้ทุกเย็นด้วย
 • มีความปลอดภัยสูงมาก โฮสต์แฟมิลี่ทุกครอบครัว จะได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาล ว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือคดีอาญา และต้องเป็นโฮสต์แฟมิลี่ที่มีคุณภาพที่พร้อมจะดูแลนักเรียนเหมือนเป็นคนในครอบครัว

แนะนำ | อายุน้อยกว่า 18 ปี เรียนต่อต่างประเทศ ทำไมต้องพักกับโฮสแฟมิลี่ โฮสแฟมิลี่คืออะไร บทความนี้มีคำตอบ

Host Family

ยูนิฟอร์ม

โรงเรียน Middleton Grange School มียูนิฟอร์มที่แตกต่างกันในแต่ระดับชั้น เพื่อแบ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกจากกัน นอกจากนี้ ยังมียูนิฟอร์มสำหรับฤดูร้อน และฤดูหนาว และยูนิฟอร์มสำหรับวิชาพละศึกษา เพื่อความคล่องตัว และสุขภาพที่ดีของนักเรียน

รถบัสรับส่งนักเรียน

โรงเรียน Middleton Grange School มีรถรับส่งนักเรียน ซึ่งเป็นรถประจำทาง สำหรับค่าบริการสามารถชำระเงินได้จากแผนกต้อนรับของทางโรงเรียน สามารถดูเส้นทางและตารางการให้บริการได้ด้านล่าง

 • Route 1 มุ่งหน้าไปยัง Papanui/Redwood ผ่าน Avonhead
 • Route 2 มุ่งหน้าไปยัง Wainoni ผ่าน Burwood
 • Route 3 มุ่งหน้าไปยัง Ferrymead ผ่าน Addington และ Cashmere

โรงอาหาร

โรงอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่วันเปิดเรียน ให้บริการอาหารที่หลากหลายประเภท รวมถึงอาหารมังสวิรัต อาหารฮาลาลได้  สำหรับการสั่งซื้ออาหาร นักเรียนที่เรียนในระดับ Year 7 – 13 สามารถสั่งซื้อเองได้โดยตรงที่โรงอาหาร สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น Year 1 – 6 ผู้ปกครองสามารถสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าได้ ที่โรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่า น้องๆ จะได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการแน่นอน คลิกเพื่อดูเมนูอาหาร 

Agent Certificate

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการกับโรงเรียนมัธยมปลาย Middleton Granfe School ซึ่งทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบทส์ สามารถทำเรื่องสมัครเรียนและดูแลนักเรียนได้ตั้งแต่เริ่มเรียน จนสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนได้กำหนด

2019 Agent Certificate.jpg


ทำไมต้องมาเรียนที่เมือง Christchurch

ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำเอวอน ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษในปี 1848 จึงมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษ มีประชากรทั้งเมืองประมาณ 380,000 คน เป็นที่รู้จักในนาม เมืองแห่งสวนดอกไม้ “The Garden City”

map.jpg

มหาวิทยาลัยในไครสต์เชิร์ชและแคนเทอเบอรี่

ในเมืองไครสต์เชิร์ช และแคนเทอเบอรี่ มีมหาวิทยาลัยอยู่ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย Lincoln University เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านกสิกรรมของนิวซีแลนด์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับปริญญาเอก และมหาวิทยาลัย University of Canterbury ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแคนเทอเบอรี่ แต่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชเพียง 5.5 กิโลเมตร นักศึกษาที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย University of Canterbury สามารถปั่นจักรยานเข้าเมืองได้ภายใน 15 นาที

โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Top 1% ของการจัดอันดับการศึกษาของ QS ซึ่งการันตีถึงคุณภาพ และโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรกรรม

Lincoln University

 • เป็นมหาวิทยาลัยได้รับคะแนน 5 ดาว จาก QS
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดTop 1% มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย Lincoln University อยู่ในอันดับที่ 317
 • โดดเด่นในด้านกสิกรรม หลักสูตรเกี่ยวกับการกสิกรรม ติด 1 ใน 50 ของโลก
 • อยู่ห่างจากใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ 22 กิโลเมตร
 • Website ของมหาวิทยาลัย

10.jpg

University of Canterbury

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1% โดย University of Canterbury อยู่ในอันดับที่ 214
 • อยู่ห่างจากใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชเพียง 5.5 กิโลเมตร
 • Website ของมหาวิทยาลัย

11.jpg

คลิก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองไครสต์เชิร์ชได้ในบทความ เหตุผล 7 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณต้องมาเรียน “เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

header

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่สนใจส่งบุตรหลานของท่าน ไปเรียนระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ ได้เรียนด้วยและท่องเที่ยวไปด้วย เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์  หรือวางแผนไปเรียนต่อระยะยาว เพื่อวางแผนอนาคตให้กับน้องๆ ในการรับโอกาส และประสบการณ์ที่มากกว่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเดอะเบสท์ได้เลย  สามารถสอบถามล่วงหน้าได้ แนะนำให้สอบถามก่อน 4 เดือนก่อนจะเดินทาง ช้าสุดไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือน เพื่อทางเดอะเบสท์จะได้ทำการจองที่นั่ง เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนได้มีจำนวนจำกัด 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.