MEXT Scholarship 2562 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Studeคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

CQU (Central Queensland University) CQU (Central Queensland University) ได้สร้างสมชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมคนกลุ่มต่างๆ มากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยการมอบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ให้การต้อนรับผู้ที่มีโอกาสน้อยในสังคม ในปี 2014 CQUniversity เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทวิภาคเพียงไม่กี่แห่งของประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรในทุกระดับการเรียน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงคุณวุฒิปริญญาการวิจัย รวมถึงมีจำนวนหลักสูตรการเรียนและการฝึกอบรมให้นักศึกษาเลือกเคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทุนเรียนต่ออังกฤษสำหรับนักเรียนไทย  GATES CAMBRIDGE ทุนการศึกษา Gates Cambridge ประจำปี 2016 เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – สิ้นสุดการรับสมัคร 2 ธันวาคม 2015 คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

โครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์ 2559 ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์  ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working  Holiday  Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ