Interview Program: 15 November 2018 International College of Management Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัย International College of Management, Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากประเทศออสเตรเลียร่วมกับ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ กำหนดการ พบกับเจ้าหน้าที่ในวัน พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -18.00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)   รัฐบาลออสเตรเลียขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งมีจดุประสงค์ในการส่งเสิรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาลทั่วโลกและยังสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถสูงได้ไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวนครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสมัคคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Otago Polytechnic Otago Polytechnic ก่อตั้งในปี 1870 ที่เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยตอนแรก ใช้ชื่อสถาบันว่า Dunedin School of Art  ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในนิวซีแลนด์ เช่น Frances Hodgkins และ Colin McCahon ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้ามาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์และทั่วโลก มีหลักสูตรที่รองรับอย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา  ปัจจุบัน Otago Polytechnic มี 3 วิทยาเขตด้วยกัน คือวิทเยาเขตดะนคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships รัฐบาลออสเตรเลียมีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคคลทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาให้เข้ามาศึกษา ทำาวิจัย และพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย และทคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Interview Program: 24 May 2018 International College of Management Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัย International College of Management, Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากประเทศออสเตรเลีย  ร่วมกับ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ กำหนดการ พบกับเจ้าหน้าที่ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 -16.00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำรอคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ