Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

ปัจจุบัน มีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งโรงเรียนนานาชาติในไทย และโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ แต่รู้หรือไม่ ว่าหลักสูตรนานาชาติ ที่โรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน คือหลักสูตรอะไร อ้างอิงจากระบบการศึกษาอะไร และมีผลสำคัญต่อการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

เดอะเบสท์ จึงขอแนะนำหลักสูตรนานาชาติ Cambridge Assessment International Education (หรือ CAIE หรือ Cambridge) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ อีกหลักสูตรหนึ่ง ที่วิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ University of Cambridge โรงเรียนนานาชาติกว่า 10,000 แห่ง 160 ประเทศทั่วโลกเลือกใช้ และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก ยอมรับผลการเรียน สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรมีอะไรบ้าง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลย

หลักสูตร IGCSE และ A(AS) Level คืออะไร?


หลักสูตร IGCSE และ A(AS) Level เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Cambridge Assessment International Education ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่โรงเรียนนานาชาติกว่า 10,000 แห่ง 160 ประเทศทั่วโลกยอมรับ เป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

IGCSE เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปี โดยใช้การประเมินระดับจากข้อสอบเขียนจนถึงการสอบปากเปล่า รวมทั้งการทำแบบฝึกหัดและเข้าชั้นเรียนฟังคำบรรยาย ผู้เรียนสามารถเลือกได้มากกว่า 70 วิชาที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ โดยความหลากหลายของวิชานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน แต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับการเลือกของคณะกรรมการออกข้อสอบ ผลคะแนนของจะถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลตั้งแต่เกรด A* ถึงเกรด G

A(AS) Level เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากหลักสูตร IGCSE เนื้อหาวิชาเชิงลึก และประยุกต์หลักสูตรให้เข้ากับแหล่งข้อมูลชุดอื่นๆ ในเชิงตรรกะ และการสอบเข้มข้นมาก มีวิชาให้เลือกเรียน 50 วิชา นักเรียนจะต้องเลือกเรียน 3 – 4 วิชาต่อปี โดยจะต้องเลือกเรียนตามเป้าหมาย และความสนใจในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี จัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยการประเมิน ผลคะแนนของจะถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลตั้งแต่เกรด A* ถึงเกรด E

Cambridge Assessment International Education คืออะไร?

Cambridge Assessment International Education หรือ CAIE หรือ Cambridge (ในบทความนี้จะใช้คำว่า Cambridge) เป็นวุฒิการศึกษานานาชาติสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 19 ปี ที่นิยม และเป็นสากล และมีการใช้อย่างแพร่หลายในบรรดาโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก พัฒนาและออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ University of Cambridge ที่เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 150 ปี

ในอดีตหลักสูตร Cambridge เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวอังกฤษ ที่อาศัยและทำงานอยู่ในต่างประเทศ ในภายหลัง ประชาชนชาวอังกฤษ ได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นคนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ จึงทำให้หลายๆ โรงเรียน เริ่มนำหลักสูตร Cambridge มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับคนในท้องถิ่นด้วย จนแพร่หลายกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ดำเนินการเรียนการสอนผ่านโรงเรียนนานาชาติกว่า 10,000 แห่ง และได้รับการยอมรับให้เป็นวุฒิการศึกษาระดับโลกที่สาม

หลักสูตร Cambridge ถือว่าเป็นหลักสูตรมาตรฐานและเป็นสากล สำหรับการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ และคุณวุฒิยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิอการ โรงเรียนสามารถกำหนดหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย และยืดหยุ่น ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นพบเป้าหมายของตัวเองในการเรียน และการทำงานในอนาคตได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนหลักสูตร Cambridge

หลักสูตร Cambridge เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับโลก และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและนายจ้างทั่วโลก หลักสูตรของมีความยืดหยุ่นท้าทาย ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและในอาชีพการงานในอนาคต

 • เข้าใจในทักษะการคิดขั้นสูง โปรแกรม Cambridge เป็นโปรแกรมที่เน้นการเรียนรู้เชิงลึก รวมถึงแนวคิดที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา และนำมาประยุกต์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การวิจัย และการนำเสนองาน
 • ทางเลือกที่ยืดหยุ่น โรงเรียนนานาชาติ ที่เปิดสอนหลักสูตร Cambridge มีตัวเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่ตัวเองชอบ ถนัด และตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ในอนาคต โดยเปิดสอน IGCSE และ O Level มากกว่า 70 วิชา และ International A & AS Level 55 วิชา โดยนักเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น

การประเมินผลที่มีคุณภาพสูง ใบเบิกทางตลอดชีวิตสำหรับการเรียนและการทำงาน

การประเมินของ Cambridge มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นใบเบิกทางทางตลอดชีวิตสำหรับการศึกษาต่อและการจ้างงานในอนาคต

 • ประเมินผลการเรียนได้อย่างแม่นยำ การสอบวัดผลของ Cambridge มีความแม่นยำสูง สามารถวิเคราะห์ความรู้สาขาวิชาในเชิงชึก และทักษะการคิดขั้นสูง
 • Assessment for learning (AFL) เป็นวิธีการสอนที่สร้างข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของนักเรียน เชื่อมโยงวัตถุประสงค์การสอน และการประเมินข้ามกรอบหลักสูตร ช่วยให้ครูวางแผนการเรียนสำหรับทั้งชั้นเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ยังช่วยนักเรียนระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการบรรลุเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ชัดเจน

คุณวุฒิ Cambridge เป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติ

คุณวุฒิของ Cambridge ได้รับการยอมรับทั่วโลกยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 1,400 แห่ง ทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักทุกแห่ง มหาวิทยาลัยในสหัรฐอเมริกา 600 แห่ง (รวมถึงมหาวิทยาลัยของ Ivy League ทั้งหมด) และมหาวิทยาลัยชื่อดังในแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอื่นๆ ทั่วโลก กว่า 160 ประเทศ

ครูผู้สอนได้รับการอบรมตลอดทั้งปี

ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องได้รับการอบรมและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียน และการสอบของนักเรียน ในแต่ละปี ครูทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1,000 โปรแกรม ดังนั้น ไม่เพียงแต่จะมีความโดดเด่นด้านวิชาการ แต่ยังมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย

นอกจากการพัฒนาครูแล้ว ทาง Cambridge ยังปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่งาต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้นักเรียน และครูผู้สอน ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

โรงเรียนนานาชาติไหนบ้าง ที่เปิดสอนหลักสูตร Cambridge

มีโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 10,000 แห่ง ในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก เลือกใช้ระบบการเรียนการสอนหลักสูตร Cambridge น้องๆ สามารถค้นหาโรงเรียนได้จากลิงค์ด้านล่าง

คลิก เพื่อค้นหาโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร Cambridge

หากน้องๆ วางแผนเรียนต่อโรงเรียนมัธยมนานาชาติที่ต่างประเทศที่เปิดสอนหลักสูตร Cambridge สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ประสานงานกับโรงเรียน สมัครเรียน เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ที่พักอาศัย ดูแลความเรียบร้อยและรายงานผลการเรียนตลอดช่วงระยะเวลาที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่ และดูแลจนกว่านักเรียนเรียนจบ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 :
090-327 3558088-269 5099

Email :contact@thebest-edu.com
Line :@thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


โปรแกรมและคุณวุฒิของ Cambridge

หลักสูตร Cambridge International Education สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 5 – 19 ปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary (IGCSE) และ Cambridge Advanced (AS & A Levels) ทั้งหมด 4 ระดับ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้

untitled

Cambridge Primary

อายุ 5 – 11 ปี (เทียบเท่า Grade 1 – 6)

หลักสูตรประถมศึกษานานาชาติเคมบริดจ์ Cambridge Primary เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 5 ถึง 11 ปี วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยจะผสมผสานวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไปให้กับเด็กๆ ทดสอบความก้าวหน้าประจำปีใช้การประเมินผลเชิงบูรณาการ และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในสาขาวิชา ช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกและวัดผลความก้าวหน้า และเป็นแนวทางในการเรียนในระดับสูงขึ้นได้

การประเมินผล

การประเมินผลของ Cambridge Primary ใช้การทดสอบซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถประเมินพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนนักเรียนในการจำแนกความสนใจ โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็นสองประเภทคือ

 • Cambridge Primary Progression Tests (โรงเรียนเป็นผู้ให้คะแนน) มีการประเมินผลภายในที่ถูกต้องในด้านความรู้ ทักษะและความเข้าใจในภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การทดสอบ
  • มีการประเมินในแต่ละปี รูปแบบการประเมินขึ้นอยู่แต่ละโรงเรียน
  • ให้คะแนนโดยครูผู้สอนในโรงเรียน มีมาตรฐาน เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
  • ทำให้ผู้สอนสามารถเปรียบเทียบข้อเด่นและข้อด้อยของนักเรียนแต่ละคนและทั้งกลุ่มได้
 • Cambridge Primary Checkpoint (ผู้ตรวจข้อสอบของเคมบริดจ์เป็นผู้ให้คะแนน) การวัดผลในปีสุดท้ายของหลักสูตร (Final) สอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 2 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยการวัดผลและการประเมินนี้ จะถูกตรวจสอบและให้คะแนนโดย Cambridge Primary Checkpoint เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับการรายงานผลสอบอย่างละเอียด

Cambridge Lower Secondary

อายุ 11 – 14 ปี (เทียบเท่า Grade 7 – 9)

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น Cambridge Lower Secondary เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11 ถึง 14 ปี  มีกรอบหลักสูตรสำหรับแต่ละวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีโครงสร้างการสอนที่ชัดเจน โรงเรียนหลายแห่งใช้การประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

กรอบหลักสูตรสำหรับแต่ละวิชาของ Cambridge Lower Secondary แบ่งออกเป็นสามระดับชั้นเพื่อให้สัมพันธ์กับสามปีแรกของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งคำนึงถึงเป้าหมายการสอนของแต่ละกลุ่มปีและมีจุดมุ่งหมายการเรียนที่ครอบคลุม

การประเมินผล

โรงเรียนหลายแห่งใช้โครงสร้างการทดสอบของหลักสูตร Cambridge Lower Secondary เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ การประเมินผลของหลักสูตร Cambridge Lower Secondary ใช้การทดสอบซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ทำให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในคำติชมที่ได้รับ การประเมินผลแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

 • Cambridge Lower Secondary Progression Tests (โรงเรียนเป็นผู้ให้คะแนน) มีการประเมินผลภายในที่ถูกต้องในด้านความรู้ ทักษะและความเข้าใจภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การทดสอบ
  • มีการประเมินในแต่ละปี รูปแบบการประเมินขึ้นอยู่แต่ละโรงเรียน
  • ให้คะแนนโดยครูผู้สอนในโรงเรียน มีมาตรฐาน เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
  • เสนอข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในระดับชั้น Grade 7, 8 และ 9
  • ทำให้ผู้สอนสามารถเปรียบเทียบข้อเด่นและข้อด้อยของนักเรียนแต่ละคนและทั้งกลุ่มได้
 • Cambridge Lower Secondary Checkpoint (ผู้ตรวจข้อสอบของเคมบริดจ์เป็นผู้ให้คะแนน)การวัดผลในปีสุดท้ายของหลักสูตร (Final) สอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 2 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยการวัดผลและการประเมินนี้ จะถูกตรวจสอบและให้คะแนนโดย Cambridge Lower Secondary Checkpoint เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับการรายงานผลสอบอย่างละเอียด ซึ่งผลการเรียนนี้ จะนำไปสู่การเรียนในระดับ Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE

อายุ 14 – 16 ปี (เทียบเท่า Grade 10 – 11)

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย Cambridge IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education examinations เป็นวุฒิการศึกษามัธยมปลายนานาชาติ เปิดสอนสำหรับนักเรียนอายุ 14 – 16 ปี ใช้เวลาเรียน 2 ปี วุฒิการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการเรียนในระดับสูงขึ้น เช่น AS & A Level

วิชา

Cambridge IGCSE มีวิชาให้เลือกเรียน 70 วิชา โดยนักเรียนจะต้องลงเรียน  6 – 10 วิชา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในเฉพาะด้าน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาระดับนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษา
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ

ค้นหารายวิชาหลักสูตร Cambridge IGCSE subjects

การประเมินผล

การสอบของ Cambridge IGCSE จะถูกจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง มิถุนายนและพฤศจิกายน ผลลัพธ์จะออกในเดือนสิงหาคมและมกราคม นักเรียนสามารถเลือกสอบแบบ Core หรือแบบ Extended โดยเกรดจะใช้เกรด 8 ระดับ (A* ถึง G)

 • เกรด A* คะแนน 90% – 100%
 • เกรด A คะแนน 80% – 89%
 • เกรด B คะแนน 70% – 79%
 • เกรด C คะแนน 60% – 69%
 • เกรด D คะแนน 50% – 59%
 • เกรด E คะแนน 40% – 49%
 • เกรด F คะแนน 30% – 39%
 • เกรด G คะแนน 20% – 29%

โดยการสอบแบบ Core ระดับพื้นฐาน ในระดับนี้ผู้สอบจะได้เกรด C, D, E, F, G หรือ U และการสอบแบบ Extended ระดับขั้นสูง ในระดับนี้ผู้สอบจะได้เกรด A*, A, B, C, D, E, F, G หรือ U ผลการสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีแนวทางที่ชัดเจนในการอธิบายมาตรฐานความสำเร็จสำหรับแต่ละเกรด

Cambridge IGCSE กับ GCSE แตกต่างกันหรือไม่ ?

Cambridge IGCSE และ GCSE เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ IGCSE ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติ หรือนอกสหราชอาณาจักรวิจัยและพัฒนาโดย University of Cambridge ในขณะที่ GCSE เป็นคุณวุฒิที่ใช้เรียนโรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆ โรงเรียนในสหราชอาณาจักร ได้เริ่มใช้หลักสูตร Cambridge IGCSE เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ และเพื่อความเป็นสากล

Cambridge International AS & A Levels [Sixth Form]

อายุ 16 – 19 ปี (เทียบเท่า Grade G12 – G13)

หลักสูตร Sixth Form Cambridge International AS & A Levels เป็นวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16 – 19 ปี (ชั้นมัธยมปลาย)  โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี มีวิชาให้เลือกเรียน 50 วิชา นักเรียนจะต้องเลือกเรียน 3 – 4 วิชาต่อปี โดยจะต้องเลือกเรียนตามเป้าหมาย และความสนใจในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ดังนั้น นักเรียนจะต้องทราบข้อกำหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชาที่จะเข้าเรียนต่อว่าจะต้องใช้ผลสอบ AS & A Levels รายวิชาใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกฏหมาย จะมีข้อกำหนดชัดเจนว่า จะต้องมีผลคะแนน AS & A Levels รายวิชาใดบ้าง

ถึงแม้จะเลือกเรียนเพียง 2 – 4 วิชาต่อปี แต่ หลักสูตร AS & A Levels เนื้อหาวิชาเชิงลึกมาก และยังประยุกต์หลักสูตรให้เข้ากับแหล่งข้อมูลชุดอื่นๆ ในเชิงตรรกะ และการสอบเข้มข้นมาก ดังนั้น หลักสูตร AS & A Levels จึงเหมาะสำหรับสาขาวิชาเฉพาะทาง นอกจากนี้ ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกลุ่ม G5 มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น นักเรียนจะต้องทำคะแนน AS & A Levels ให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างต่ำ ไม่ควรได้น้อยกว่าเกรด C

วิชา

โดยปกติแล้ว Cambridge International AS Level มีรายวิชาให้เลือกเรียน 55 วิชา และโรงเรียนสามารถปรับแต่งวิชาเรียนได้ทุกรูปแบบ หรือสร้างหลักสูตรเฉพาะกลุ่มได้ แต่อย่างไรก็ตาม การสอบจะต้องอิงตามรูปแบบ Cambridge ซึ่งเป็นรูปแบบสากล นอกจากนี้ สามารถผสมผสานรายวิชาเช่น บางวิชาสามารถเริ่มต้นได้ในหลักสูตร Cambridge International AS Level และศึกษาต่อในหลักสูตร Cambridge International A Level ได้ แต่ไม่สามารถใช้ผลสอบ AS Level แทนผลสอบ A Level โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาระดับนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษา
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ

ค้นหารายวิชาหลักสูตร Cambridge International AS & A Level 

การประเมินผล

Cambridge International AS & A Level จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน และผลการสอบจะออกในเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคม โดยการประเมิน มีการให้คะแนนดังต่อไปนี้

 • เกรด A* คะแนน 90% – 100%
 • เกรด A คะแนน 80 – 89%
 • เกรด B คะแนน 70 – 70%
 • เกรด C คะแนน 60 – 69%
 • เกรด D คะแนน 50 – 59%
 • เกรด E คะแนน 40 – 49%

การยอมรับ Cambridge International AS & A Level

นักเรียนสามารถใช้คะแนน Cambridge International AS & A Level ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สิงคโปร์ อียิปต์ จอร์แดน แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสเปน

 • การเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร หลักสูตร Cambridge International AS & A Levels ได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหราชอาณาจักร 
 • การเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยกว่า 500 แห่งในสหรัฐอเมริกายอมรับหลักสูตร Cambridge International AS and A Levels รวมถึงมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League และ Ivy Plus ทุกแห่ง ได้แก่ Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute Technology,  University of Pennsylvania, Princeton University และ Yale University 
 • การเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกว่า 50 แห่งในออสเตรเลียยอมรับคุณวุฒิของเคมบริดจ์ บางรัฐยอมรับคะแนนรวมของทั้ง Cambridge International A and AS Levels แต่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ยอมรับคะแนนของ Cambridge International A Level เท่านั้น
 • การเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ยอมรับคะแนนของ Cambridge International A Level

วุฒิการศึกษา Cambridge ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วุฒิการศึกษา Cambridge ได้รับการออกแบบ และพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย University of Cambridge แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคุณวุฒิของสหราชอาณาจักร แต่เป็นวุฒิการศึกษาระดับโลกที่สาม ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในการรับคุณวุฒิ Cambridge ในการเข้าเรียนต่อ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักรด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นักเรียนควรตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับสมัครด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยิ่งทำคะแนน Cambridge สูงเท่าไหน่ ก็จะมีตัวเลือกในการเข้าเรียนต่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การยอมรับในสหราชอาณาจักร United Kingdom

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทุกแห่ง รับวุฒิการศึกษา Cambridge AS & A Level อย่างน้อย 3 วิชา ในการเข้าเรียนต่อ และจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C ในวิชาภาษาอังกฤฤษและคณิตศาสตร์ แต่บางมหาวิทยาลัย หรือบางหลักสูตรเฉพาะทาง ต้องการผลการเรียนบางวิชาอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบว่าหลักสูตร Cambridge AS และ A Level ที่เลือกเรียนนั้นเหมาะสมกับหลักสูตรปริญญาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเส้นทางอาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือกฎหมาย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell Group

 • มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham)
 • มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol)
 • มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge)
 • มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff University)
 • มหาวิทยาลัยเดอรัม (University of Durham)
 • มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh)
 • มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ (University of Exeter)
 • มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow)
 • อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London)
 • ราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน (King’s College London)
 • มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds)
 • มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (University of Liverpool)
 • วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE – London School of Economics and Political Science)
 • มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (University of Manchester)
 • มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (University of Newcastle upon Tyne)
 • มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham)
 • มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford)
 • ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน (Queen Mary University of London)
 • ควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์ (Queen’s University Belfast)
 • มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ (University of Sheffield)
 • มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตัน (University of Southampton)
 • มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL – University College London)
 • มหาวิทยาลัยวอริก (University of Warwick)
 • มหาวิทยาลัยยอร์ก (University of York)

การยอมรับในสหรัฐอเมริกา USA

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกากว่า 500 แห่ง ยอมรับวุฒิ Cambridge รวมถึงมหาวิทยาลัย Ivy League ทุกแห่งยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา Cambridge โดยทั่วไปวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะรับวุฒิ AS หรือ A Levels เป็นอย่างต่ำ แต่บางวิทยาลัยจะยอมรับ Cambridge IGCSEs และ O Levels เป็นเกณฑ์ในการเข้าเรียนด้วยเช่นเดียวกัน

มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League และ Ivy Plus

 • Brown University
 • Columbia University
 • Cornell University
 • Dartmouth College
 • Harvard University
 • Stanford University
 • Massachusetts Institute Technology
 • University of Pennsylvania
 • Princeton University
 • Yale University 

การยอมรับในแคนาดา Canada

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วแคนาดายินดีต้อนรับนักเรียนด้วยคุณสมบัติของเคมบริดจ์ หากคุณมีระดับ AS อย่างน้อยสี่ระดับ และ/หรือ อย่างน้อยสองคุณวุฒิระดับ A คุณมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในแคนาดา หลักสูตรการแข่งขันที่มากขึ้นอาจต้องมีคุณวุฒิเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น แต่มหาวิทยาลัยในแคนาดาทุกแห่งมีข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลแคนาดาที่รับวุฒิการศึกษา Cambridge

 • University of Toronto
 • McGill University
 • University of British Columbia (UBC)
 • University of Alberta
 • Concordia University
 • University of Saskatchewan

การยอมรับในออสเตรเลีย Australia

มหาวิทยาลัยทั่วออสเตรเลียยินดีรับใบสมัครจากนักศึกษาเคมบริดจ์ Cambridge International A Levels ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยตรง ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น University of Melbourne รับคะแนนขั้นต่ำ A Level 3 วิชา และเกรดในแต่ละวิชาจะต้องตรงตามข้อกำหนดที่รับเข้า

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่รับวุฒิการศึกษา Cambridge

 • Australian Catholic University
 • Australian National University
 • Bond University
 • Central Queensland University
 • Curtin University of Technology
 • Deakin University
 • Edith Cowan University
 • Flinders University
 • Griffith University
 • James Cook University
 • Macquarie University
 • Monash University
 • Murdoch University
 • Queensland University of Technology
 • Royal Melbourne Institute of Technology
 • Southern Cross University
 • Swinburne University of Technology
 • University of Adelaide
 • University of Ballarat
 • University of Canberra
 • University of Melbourne
 • University of New England
 • University of New South Wales
 • University of Newcastle
 • University of Notre Dame
 • University of Queensland
 • University of South Australia
 • University of Southern Queensland
 • University of Sydney
 • University of Technology
 • University of Western Australia
 • University of Western Sydney
 • University of Wollongong
 • Victorian Curriculum and Assessment Authority
 • Victorian Tertiary Admissions Centre

การยอมรับในนิวซีแลนด์ New Zealand

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ยอมรับระดับเคมบริดจ์ระดับนานาชาติสำหรับการเข้าศึกษา เกณฑ์การรับสมัครทั่วไปสำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นจะต้องได้ A Level 3 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ต่ำกว่าเกรด C

มหาวิทยาลัย 8 แห่งของนิวซีแลนด์ทุกแห่งรับวุฒิการศึกษา Cambridge

 1. The University of Auckland
 2. University of Otago
 3. Victoria University of Wellington
 4. University of Canterbury
 5. University of Waikato
 6. Massey University
 7. Lincoln University
 8. Auckland University of Technology (AUT)

นอกจากนี้ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ยังมีระบบ NCEA ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ และต่างประเทศ

คลิก เพื่อทำความรู้จักกับ ระบบการศึกษา NCEA

การยอมรับในยุโรป Europe

นโยบายและขั้นตอนการรับสมัครอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัย Freie Universität Berlin ปะรเทศเยอรมนี และ มหาวิทยาลัย University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ รับวุฒิการศึกษา AS & A Level รวมถึงประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งแต่ละประเทศ / แต่ละมหาวิทยาลัย ก็มีเงื่อนไขการรับเข้าที่แตกต่างกัน สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพิ่มเติมได้

การยอมรับในเอเชีย Asia

ในเอเชียได้นำคุณวุฒิ Cambridge มาใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติอย่างแพร่หลาย และเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการรับเข้ามหาวิทยาลัยและการทดสอบการสมัครอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ

 • ในอินเดีย มีการใช้ระบบ Cambridge มาก่อนแล้ว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย Association of Indian Universities ที่โดดเด่นในด้านมนุษยศาสตร และศิลปศาสตร์ ก็รับคุณวุฒิ A Level 3 ขั้นต่ำ 3 วิชา
 • ในฮ่องกง คุณวุฒิ Cambridge เป็นที่รู้จัก และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเกรดขั้นต่ำที่ใช้ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Hong Kong คือ A Level 2 วิชา หรือ บางมหาวิทยาลัยรับคุณวุฒิ Cambridge IGCSE 5 – 6 วิชา
 • ในสิงคโปร์ จุดหมายปลายทางยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งสำหรับการเรียนต่อ ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยนานาชาติสิงคโปร์ National University of Singapore จะรับคะแนน A Level 3 วิชา และหลายๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาคะแนน SAT IELTS/TOEFL ด้วย
 • มหาวิทยาลัยนาโกยา Nagoya University ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มีคุณวุฒิ A Level และ IGCSE และไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่จะต้องได้คะแนนตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชาที่กำหนดไว้เท่านั้น

การยอมรับในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ยอมรับวุฒิการศึกษาจาก Cambridge โดยแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละหลักสูตร ก็มีคุณสมบัติในการรับเข้าที่แตกต่างกัน บางสาขาวิชา รับคุณวุฒิ A Level แต่บางสาขาวิชาก็รับวุฒิตั้งแต่ Cambridge IGCSE ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่จะต้องได้คะแนนตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชาที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น แนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติในการรับเข้าเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อน

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.