Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

โปแลนด์ ได้กลายมาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญของนักศึกษาต่างชาติ ที่อยากไปเรียนต่อยุโรป เพราะค่าใช้จ่ายที่ถูกและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และการศึกษาของโปแลนด์ ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนติด 1 ใน 10 การศึกษาที่ดีที่สุดของยุโรป เทคโนโลยีมากมาย ก็ได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ด้วยค่าครองชีพที่ไม่แพง และได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในยุโรป โปแลนด์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียน และวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์


ประเทศโปแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือของสหภาพยุโรป Schengen ซึ่งเป็นกลุ่ม 26 ประเทศ ในยุโรป เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในลักษณะสถาบันแบบเหนือรัฐ (Supranational Institution) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก ซึ่งประเทศโปแลนด์ก็เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือของสหภาพยุโรป

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในสมาชิกเชงเก้น ต่อการเข้าพักสูงสุดได้ 90 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว เรียนระยะสั้น หรือธุรกิจ นอกจากนี้ หากต้องการเดินทางระหว่างประเทศในเขตเชงเก้นด้วยกัน ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้า-ออกประเทศในเขตเชงเก้นได้อย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมชายแดนภายในเขตเชงเก้นด้วยกัน แต่ถ้าหากวางแผนที่จะเรียนต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน จะต้องขอ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa)

ประเภทของวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น

 • Type A (Transit Visa) วีซ่าสำหรับแวะพักเพื่อต่อเครื่องสำหรับผู้ที่ต้องต่อเครื่องประเทศใน Schengen
 • Type C (Schengen Visa) วีซ่าเชงเก้น สำหรับท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือเรียนต่อระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
 • Type D (National Visa) วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว สำหรับเรียนต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ระยะเวลาวีซ่าไม่เกิน 1 ปี (หากหลักสูตรระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะต้องขอ Residence Permit)

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับคำร้องขอยื่นวีซ่า ผ่านทางระบบออนไลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปเรียนต่อ (Type D) หรือท่องเที่ยวที่โปแลนด์ (Type C)  ควรติดต่ออย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป เนื่องจาก วีซ่าโปแลนด์ จะต้องทำการนัดหมายกับสถานทูตโดยตรง ซึ่งเวลาการนัดหมายในแต่ละวันมีน้อย ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารได้เฉพาะวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เท่านั้น และคนยื่นวีซ่าเริ่มเยอะขึ้น ดังนั้น เพื่อความพร้อมในการเตรียมเอกสาร ควรติดต่อช้าสุดไม่ควรต่ำกว่า 2 เดือน ยิ่งเตรียมตัวนานเท่าไหร่ ก็จะมีเวลาในการเตรียมเอกสารมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะวางแผนให้ตามวัน และเวลาที่ผู้สมัครสะดวก เนื่องจากผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง


ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารการขอวีซ่า

หลังจากที่ลงทะเบียนรับคำร้องขอวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่สถานทูตกำหนด สำหรับผู้ที่ใช้บริการทางทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้ พร้อมส่งให้นักเรียนก่อนวันนัดยื่นวีซ่า โดยนักเรียนจะต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ณ สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

เอกสารทั่วไป (General Documents)

 • ใบสมัครที่ได้จากการยื่นคำร้องขอวีซ่านผ่านทางระบบออนไลน์ (Aplication Form)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (กรุณาเช็ควันหมดอายุหนังสือเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า) (Passport valid for at least 3 months after the intended date of departure from Poland, containing at least 2 blank pages)
 • สำเนาประวัติการเดินทาง และประวัติการยื่นวีซ่าทุกหน้า (Copy of Passport Data and Previous Visas)
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) (Name Change Certificate – if applicable)

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนสำหรับ National Visa  (Type D)

 • หนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน (Acceptance Letter)
 • หลักฐานเกี่ยวกับการชำระค่าเรียน (Proof of payment of fees)
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับ Schengen Visa (Type C)

 • แผนการท่องเที่ยว และการเดินทางทุกวัน ขณะที่พำนักอยู่ในสหภาพยุโรป (Travel Plan)
 • หนังสือเชิญ (ถ้ามี) (Invitation Letter)
 • เอกสารเกี่ยวกับการจองที่พักที่โปแลนด์, ตั๋วเครื่องบิน (Proof of Hotel Booking, Proof of Flight Booking)

เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น (Other Supporting Documents)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of Personal ID Card)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration)
 • หลักฐานการจ้างงาน (Proof of Employment)
 • สำหรับผู้ประกอบการ ควรมีหลักฐานการทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนบริษัท (Proof of Company Registration)
 • ใบสูติบัตร (Birth Certificates)
 • ใบทะเบียนสมรส (Marriage Certificates)
 • หลักฐานความสัมพันธ์ (Proof of Relationship with Host)
 • จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง (Parental Consent Letter)

ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันการเดินทางจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตของกลุ่มวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น โดยทุนประกันจะต้องมากกว่า 1.5 ล้านบาท หรือ 30,000 ยูโร (Travel insurance minimum coverage 1,500,000 THB or 30,000 EUR)

แนะนำประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ซื้อเลย

banner_s2.jpg

เอกสารเกี่ยวกับการเงินกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน (Proof of Sponsorship)

หลักฐานทางการเงินของนักเรียนหรือผู้สนับสนุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในโปแลนด์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter)
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหลักฐานการจ้างงาน เช่น สลิปเงินเดือน (proof of employment and salary)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุน (Sponsor) มีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการบริหาร กำหนดไว้ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่พำนักสูงสุด 3 วัน จำนวนเงินรวมที่ต้องมีคือ 67.76 EUR
 • สำหรับผู้ที่พำนักเกิน 3 วัน จำนวนเงินที่ต้องมีต่อวันคือ 22.59 EUR

อ้างอิงจาก : The European Commission, The Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration

ดังนั้น สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภท D หรือวีซ่าระยะยาวระยะยาวกรณีที่เรียนหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปี จะต้องแสดงหลักฐานการเงินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับปีแรกดังนี้

 • หลักสูตรไม่เกิน 1 ปี จะต้องแสดงหลักฐานการเงินขั้นต่ำ 677.7 EUR หรือ ประมาณ 23,720 บาท ต่อเดือน
 • หลักสูตรมากกว่า 1 ปี จะต้องแสดงหลักฐานการเงินขั้นต่ำรวม 8,245 EUR หรือ ประมาณ 288,587 บาท

เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานการเงินมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนดให้ประมาณ 1.5 – 2 เท่า จึงจะเหมาะสม ดังนี้

 • สำหรับหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี ควรแสดงหลักฐานการเงินต่อเดือน 1,016.55 EUR หรือ ประมาณ 35,580 บาท ขึ้นไปจึงจะเหมาะสม
 • สำหรับหลักสูตรมากกว่า 1 ปี ควรแสดงหลักฐานการเงินขั้นต่ำ 12,368 EUR หรือ ประมาณ 432,880 บาท ขึ้นไปจึงจะเหมาะสม

รูปถ่าย (ฺBiometric Photograph)

การยื่นวีซ่าเชงเก้น จะเป็นต้องใช้ภาพถ่ายหน้าตรง ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน และระบุอัตลักษณ์ของบุคคลให้ชัดเจน ความละเอียดสูง และต้องตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิค ถ้าหากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางสถานทูตจำเป็นต้องขอรูปภาพใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลา  และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเดอะเบสท์ ได้สรุปข้อกำหนดของรูปถ่าย สำหรับใช้ยื่นทำวีซ่าเชงเก้น ดังนี้

 • ต้องเป็นรูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ขนาด 35*40 mm
 • รูปถ่ายจะต้องเห็นใบหน้าชัดเจน 70 – 80%
 • ไม่มีเครื่องหมาย รอยหมึก หรือรอยย่น
 • แสดงสีผิวแบบธรรมชาติ ไม่ปรับแต่งสีผิว
 • มีความสว่างที่เหมาะสม
 • ใบหน้ามองตรง ไม่มีผมปิดดวงตา หรือหลับตา
 • ควรถ่ายด้วยพื้นหลังสีเทากลาง 18%
 • ไม่มีเงาสะท้อนบนใบหน้า
 • ถ้าหากสวมแว่น ภาพถ่ายจะต้องแสดงให้เห็นดวงตาชัดเจน ไม่มีการสะท้อนแสงแฟลชจากแว่น
 • ถ้าหากสวมผ้าโผกหัวด้วยเหตุผลทางศาสนา จะต้องเห็นใบหน้า หน้าผาก และคางทั้งสองด้านของใบหน้าให้ชัดเจน
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสื้อผ้าไม่ควรมีสีสันฉูดฉาด

pl_visa.jpg

ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง

คลิกเพื่อศึกษาเงื่อนไขของรูปถ่ายและดูตัวอย่างรูปถ่ายเพิ่มเติม


ขั้นตอนที่ 3 เดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง

ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปสถานทูต ตามวัน และเวลา ที่กำหนด แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย พร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ข้างต้น (ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อง 30 นาที)

 • ผู้สมัคร สามารถเดินทางไปสถานทูต โดยบริการรถไฟฟ้า BTS โดยลงที่สถานทีเพลินจิต
 • เมื่อออกจากสถานีเพลินจิต มุ่งหน้าตรงไปยังถนนวิทยุ ประมาณ 500 เมตร สถานทูตโปแลนด์อยู่ที่ Athenee Tower ชั้น 6

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (Visa Fee)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า Schengen และ National visa 2,300 บาท
 • สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 – 12 ปี จะอยู่ที่ 1,350 บาท
 • ไม่มีบริการขอวีซ่าด่วน
 • ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมไม่สามารถขอคืนได้กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ

สถานทูตประเทศโปแลนด์ประจำประเทศไทย (Polish Embassy in Bangkok)

ยูนิต 605-607, ชั้น 6, อาคารแอทธินี ทาวเวอร์  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, BTS (รถไฟฟ้า) สถานี : เพลินจิต

Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok. 10330, Thailand BTS (skytrain) station : Phloen Chit

 • เบอร์โทรศัพท์: (+66) 2-079-7300
 • วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์
 • เวลาทำการ: 8.00 – 16:20 น.
 • แต่วันเวลาสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า เปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. เท่านั้น
 

ทำไมต้องมาเรียนที่ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน

โปแลนด์ ได้กลายมาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญของนักศึกษาต่างชาติ ที่อยากไปเรียนต่อยุโรป เพราะค่าใช้จ่ายที่ถูกและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง นักศึกษานานาชาติจำนวน 493 คน ได้ลงคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนต่อโปแลนด์ โดยเฉลี่ย 9.1 เต็ม 10 และได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโปแลนด์ดังนี้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรียนต่อโปแลนด์ กับบทความ เหตุผล 8 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจมา เรียนต่อโปแลนด์ คลิก


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.