Last updated กรกฎาคม 27, 2022 ago by Thebestedu

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่ ?


การมาเรียนต่อต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น เป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากนักเรียนจะทำงานพิเศษเพื่อหาเงิน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร หรือค่าที่พัก นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทไทม์ไม่เพียงแต่จะได้เงิน แต่นักเรียนจะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และรู้หรือไม่ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศไอซ์แลนด์ (จากการจัดอันดับ Economics and Peace’s Global Peace Index 2019) ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ไม่เคยลดลงต่ำกว่าอันดับสี่ในดัชนีสันติภาพโลกเลย จึงทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยมากที่สุดอันดับ 1 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก

นอกจากประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียนแล้ว การทำงานในขณะที่เรียนเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียน / นักศึกษา ทำงานนอกเวลาได้ด้วย ซึ่งการทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด แต่มีข้อกำหนดบางข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าของตัวเองด้วยว่า ได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่

เงื่อนไขในการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนประเทศนิวซีแลนด์

ผู้ถือวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ถึง 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเต็มเวลา 40 ชั่วโมง/สัปาดาห์ ในช่วงปิดเทอม ช่วงวันหยุดคริสต์มาส และปีใหม่ ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ทำงาน สิทธิ์ในการทำงานจะถูกบันทึกไว้ใน eVisa โดยปกติแล้ววุฒิการศึกษาที่อนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ มีดังนี้

วุฒิการศึกษา

จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(Bachelor Degree)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
(Masters Degree)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

ปริญญาโทวิจัย
(Research)

40 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
(PhD)

40 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

วุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1
(Certificate, Diploma)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1
(Langauge Course)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 2 จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี IELTS 5.0 
(Langauge Course)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา Year 12 หรือ 13 (ม.5 หรือ ม.6) อายุ 18 ปี ขึ้นไป
(Secondary school)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

หมายเหตุ: นักเรียน / นักศึกษาต่างชาติ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ และไม่อนุญาตให้ทำงานที่ผิดกฏหมาย หรืองานที่ขัดต่อการเรียน


ค่าแรงขั่นต่ำในนิวซีแลนด์

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน (ก่อนหักภาษี) เป็น ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และใช้กับพนักงานที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป พนักงานต้องได้รับค่าจ้างอย่างน้อยตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่ำสำหรับทุกชั่วโมงที่ทำงาน ดังนี้

ค่าจ้างขั้นต่ำ Minimum Wage ต่อชั่วโมง Full-Time
8 ชั่วโมง/วัน

Part-Time
4 ชั่วโมง/วัน

ค่าจ้างขั้นต่ำ $20.00 $160.00

$80.00

ค่าจ้างขั้นต่ำช่วงทดลองงาน $16.00 $128.00

$64.00

ค่าจ้างขั้นต่ำช่วงฝึกงาน $16.00 $128.00

$64.00

ตัวอย่างค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งตามประเภทงาน

ประเภทงาน

ค่าจ้างขั้นต่ำ

Accounting

$19.93

Administration & Office Support

$20.90

Advertising, Arts & Media

$36.46

Banking, Finance & Insurance

$20.33

Call Centre & Customer Service

$18.58

Construction

$21.76

Design & Architecture

$77.59

Education, Training & Childcare

$21.63

Engineering

$32.25

Farmwork, Agriculture Fishing & Forestry

$18.55

Government & Council

$25.83

HR & Recruitment

$20.85

Healthcare

$37.11

Hospitality & Tourism

$17.92

Household

$21.14

Information & Communication Technology

$46.56

Law

$63.00

Manufacturing, Transport & Logistics

$18.85

Marketing & Communications

$32.93

Retail

$19.80

Sales

$19.29

Science & Technology

$26.24

Sport & Recreation

$21.95

สิทธิในการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

การทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนเป็นวิธีที่ดีในการสร้างรายได้ พบปะผู้คน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้เมื่อทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนในนิวซีแลนด์ จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และมั่นใจได้ว่านายจ้างจะปฏิบัติต่อลูกจ้างเป็นอย่างดี ทั้งคนในออสเตรเลีย และชาวต่างชาติ ทุกคนที่ทำงานในนิวซีแลนด์ต่างได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

ก่อนเริ่มงาน

เมื่อได้รับการเสนองาน นายจ้างจะต้องให้สัญญาการจ้างงาน Employment Agreement ให้กับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสัญญานี้จะบอกว่า ลูกจ้างได้ทำงานตำแหน่งอะไร ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และก่อนลงนามในข้อตกลง โปรดอ่านและทำความเข้าใจสัญญาการจ้างงานอย่างถี่ถ้วน โดยสามารถถามนายจ้าง หรือปรึกษาเพื่อนให้ช่วยดูสัญญาการจ้างงานร่วมด้วย เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว นายจ้างจะต้องให้สำเนาสัญญาการจ้างงานกับลูกจ้างเสมอ

นอกจากนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ลูกจ้างจะต้องขอหมายเลข IRD หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากไม่มีหมายเลข IRD นายจ้างจะหักภาษีเงินได้ที่อัตราการเสียภาษีสูงสุดที่ 45% (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลข IRD คืออะไร)

การจ่ายค่าจ้าง

ประเทศนิวซีแลนด์ มีกฏหมายเกี่ยวกับแรงงานซึ่งมีกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานทั่วไปที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป อยู่ที่ NZ$20 ต่อชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้น้อยกว้านี้

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ลูกจ้างจะต้องเสียภาษีด้วย ซึ่งโดยปกติ นายจ้างจะหักจากค่าจ้างก่อนที่จะได้รับค่าจ้าง (โดยปกติจะได้รับค่าจ้างทุก 2 สัปดาห์) ลูกจ้างสามารถเช็คจากจำนวนเงินและภาษีที่หักได้ในสลิปเงินเดือน และลูกจ้างควรได้รับสลิปเงินเดือนทุกครั้งหลังจากได้รับค่าจ้าง หากไม่ได้รับสลิปเงินเดือน ให้สันนิษฐานว่า นายจ้างอาจไม่ได้เสียภาษีให้กับลูกจ้าง หรือนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย โดยสามารถติดต่อ Employment New Zealand (คลิก) เพื่อขอความช่วยเหลือหากไม่ได้รับความเป็นธรรม

วันหยุด วันลา และวันพักผ่อน

ในนิวซีแลนด์ พนักงานทุกคนสามารถหยุดพักร้อนประจำปีได้สูงสุด 4 สัปดาห์ หากทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน เรียกว่า วันหยุดประจำปี (Annual Holiday) โดยเป็นการหยุดที่ได้รับค่าจ้าง

การลาป่วย หมายถึงการสละเวลาส่วนหนึ่งจากงานเพราะลูกจ้างหรือสมาชิกในครอบครัวป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ หากลูกจ้างได้รับการจ้างงานในงานเดียวกันมานานกว่า 6 เดือน อาจได้รับวันลาป่วยอย่างน้อย 10 วันต่อปี โดยที่นายจ้างจะยังคงจ่ายเงินให้ตามปกติ หากมาทำงานไม่ได้ให้แจ้งนายจ้างให้ทราบโดยเร็วที่สุด

ความปลอดภัยในการทำงาน

ในนิวซีแลนด์ สิ่งสำคัญสำหรับเราคือต้องมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ทุกคนที่ทำงานในนิวซีแลนด์จะต้องรู้สึกปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยประเทศนิวซีแลนด์มีกฎหมายที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงาน เช่น 

 • มอบอุปกรณ์ป้องกันที่ลูกจ้างอาจต้องใช้ในการทำงาน
 • มั่นใจว่าได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง
 • ปกป้องลูกจ้างจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้ง

การลาออกจากงาน หรือถูกไล่ออกจากงาน

 • หากต้องการออกจากงาน ต้องบอกนายจ้างล่วงหน้า โดยปกติแล้วจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการลาออกจะปรากฏในข้อตกลงการจ้างงาน
 • หากถูกไล่ออกจากงาน นายจ้างจะต้องมีเหตุผลและทำตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรม

ขั้นตอน การทำงานอย่างถูกกฏหมายในประเทศนิวซีแลนด์

หลังจากที่ได้อ่านเงื่อไขการทำงานพาร์ทไทม์เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้ ต้องทำตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีธนาคาร

ไม่ว่าจะทำงานพาร์ทไทม์ หรือไม่ทำ ก็ควรจะเปิดบัญชีธนาคาร เพราะจะทำให้เราสะดวกในการรับเงินค่าตอบแทน รวมถึงโอนเงินทั้งใน และต่างประเทศด้วย โดยเมื่อเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์แล้ว ควรทำก่อนเป็นอันดับแรก

ธนาคารที่แนะนำ

 • Cooperative Bank
 • Kiwibank
 • TSB Bank
 • Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)
 • Westpac Bank

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • จดหมายรับรองจากสถาบัน (COE)
 • เงินสดไม่ต่ำกว่า $100 สำหรับฝากเงิน (บางธนาคารไม่มีขั้นต่ำ) 

หลังจากเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะได้สมุดบัญชี ส่วนบัตรเอทีเอ็ม จะถูกจัดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ในระหว่างรอบัตรเอทีเอ็ม หากต้องการใช้เงินสด สามารถใช้สมุดบัญชีไปขอเบิกได้ที่ธนาคารได้

ขั้นตอนที่ 2 ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี IRD Number

IRD Number   คือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การที่จะทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์ได้ นักเรียน / นักศึกษาต่างชาติ จะต้องมีหมายเลข IRD เพื่อทำงานหักภาษีจากรายได้ให้กับรัฐบาล ซึ่งรายได้ของคุณ จะเชื่อมโยงกับหมายเลขเสียภาษีนี้ หากไม่มีหมายเลข IRD นายจ้างของจะต้องหักภาษีเงินได้ที่อัตราการเสียภาษีสูงสุดที่ 45% 

ทำไมต้องขอ IRD Number?

 • เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ จากการทำงานพาร์ทไทม์
 • เพื่อปรับเพดานภาษีเงินได้ของคุณให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • สามารถเข้าร่วม KiwiSaver เป็นโครงการ การออมเพื่อการเกษียณอายุ
 • สามารถสมัครขอสินเชื่อ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 • สามารถซื้อขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ในนิวซีแลนด์
 • สามารถเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ

เอกสารที่จำเป็น

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หมายเลขวีซ่านิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand Application number)
 • บัญชีธนาคารนิวซีแลนด์ (New Zealand Bank Account)

การยื่นขอหมายเลข IRD สำหรับวีซ่านักเรียน

สามารถยื่นขอออนไลน์ได้ที่ apply for your IRD number online (คลิก) หลังจากที่คุณมาถึงนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้ว หากคุณสมัคร IRD Number ของคุณทางออนไลน์และเลือกตัวเลือกเพื่อรับหมายเลขโดยใช้ข้อความหรืออีเมลระบบจะใช้เวลา 2 วันทำการในการรับ IRD Number ของคุณ หากคุณเลือกตัวเลือกในการรับหมายเลข IRD ทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาถึง 12 วันทำการในการติดต่อคุณ

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลข IRD คืออะไร? ใครที่อยากทำงานพาร์ทไทม์ที่นิวซีแลนด์ต้องรู้

ขั้นตอนที่ 3 การหางานพาร์ทไทม์

โอกาสในการได้งานทำ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นประสบการณ์การทำงาน ประเภทของงานที่ต้องการ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถานที่ทำงานพาร์ทไทม์ที่ดีที่สุด ที่จะต้องพิจารณาอันดับแรกคือ ระยะห่างจากที่พัก และมหาวทิยาลัยหรือสถาบัน ที่สามารถเดินไปทำงานหลังเลิกเรียนได้ และอันดับที่สองคือ งานที่ทำ ควรจะสอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียน เช่น หากเรียนเกี่ยวกับ Hotel Management หรือ Hospitality งานพาร์ทไทม์ที่ทำควรจะเกี่ยวกับการโรงแรม 

ก่อนที่จะเริ่มสมัครงาน ควรจะมีประวัติส่วนตัว หรือ CV ซึ่ง สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หลายแห่งมีบริการแนะแนวการเขียน CV ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

หางานพาร์ทไทม์จากที่ไหน ?

 • หนังสือพิมพ์ หรือตามป้ายประกาศต่างๆ อาจจะเป็นวิธีที่ล้าสมัย แต่เชื่อว่า หลายๆ คนมองข้ามข้อนี้ไป
 • บางสถาบันการศึกษาจะมีบอร์ดประกาศตำแหน่งงานและมีแบบออนไลน์ด้วย ดั้งนั้นจึงควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้พวกเขาช่วยมองหาตัวเลือกในงานที่สถาบันเสนอ
 • ลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางาน ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะช่วยหางานแบบชั่วคราว หรือ งานระยะสั้นให้ได้ แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมการจัดหางาน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับบริษัทนั้นๆ 
 • หางานผ่านเว็ปไซด์ Student Job Search เว็ปไซด์หางานอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ มีงานรองรับมากมาย ทั้งงานพาร์ทไทม์ และงานเต็มเวลา (https://www.sjs.co.nz/)

ขั้นตอนที่ 4 ระหว่างการทำงานพาร์ทไทม์

ระหว่างการทำงาน รายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้กับหมายเลข IRD ข้อควรระวัง วีซ่านักเรียนอนุญาติให้ทำงานได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ และ 40 ชั่วโมง / สัปดาห์ ช่วงปิดภาคการศึกษา ดังนั้น ไม่แนะนำให้ทำเกินเวลา เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทไทม์ จะต้องไม่ขัดต่อการเรียน ถ้าหากขาดเรียน หรือคะแนนชั้นเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน จะโดนรีพอร์ทจากสถานทูต และไม่สามารถต่อวีซ่าได้ หรืออาจจะโดนยกเลิกวีซ่าได้ค่ะ

นอกจากนี้การทำงานพาร์ทไทม์ ควรจะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม เหมาะสมกับงานที่ทำ ดังนั้น จงระมัดระวังนายจ้างที่จ่ายค่าแรงเป็นเงินสด เพราะนายจ้างพวกนี้ จะกดค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ทางที่ปลอดภัยที่สุด ควรให้นายจ้างโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความโปร่งใส


การเตรียมตัวก่อนเริ่มหางาน

แนะนำให้ทำ CV (ประวัติส่วนตัว)

CV เปรียบเสมือนใบเบิกทางสำหรับการสมัครงาน โดยรายละเอียดใน CV ไม่ควรเกิน 1 หน้า โดยจะต้องระบุประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษ รูปแบบน่าสนใจ อ่านง่าย และที่สำคัญ ควรจะเพิ่มงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาสาสมัครลงใน CV ด้วย จะทำให้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น นายจ้างในนิวซีแลนด์ชอบประวัติย่อสั้นๆ ที่ง่ายต่อการอ่าน ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสไตล์ที่คุ้นเคย โดยสิ่งที่นายจ้างสนใจมากที่สุดคือ

 • ทักษะทางเทคนิคและส่วนบุคคล (ประกาศนียบัตรต่างๆ ถ้ามี)
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • คุณวุฒิและการศึกษา
 • ประสบการณ์อาสาสมัคร

(คลิก เพื่อศึกษาวิธีการเขียน CV สไตล์นิวซีแลนด์)

เมื่อไปสมัครงาน หรือสัมภาษณ์งาน ควรทักทายพูดคุยกับพนักงานในที่ทำงาน

เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และวัฒนธรรมในที่ทำงาน ในอนาคต อาจจะถามสิ่งที่ชอบที่สุดในที่ทำงาน วิธีนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า งานที่ทำเหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณหรือไม่ แต่ควรระวังคำถามที่เป็นส่วนตัวมากเกินไป เช่น ทำงานมาแล้วกี่ปี หรือ เรื่องเงินเดือน

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์ในนิวซีแลนด์อาจแตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ชาวนิวซีแลนด์ค่อนข้างไม่เป็นทางการ ดังนั้น การสัมภาษณ์อาจเริ่มต้นได้ทุกเมื่อจนบางครั้งอาจไม่ทันตั้งตัว และผู้สัมภาษณ์มักจะเป็นเพศตรงข้าม ดังนั้น ก่อนการสัมภาษณ์ แนะนำให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นนายจ้างให้มากที่สุด นอกจากนี้ ควรแต่งตัวให้เหมาะสมเพื่อสร้างความประทับใจและให้แน่ใจว่ามาถึงสถานที่ตรงเวลา

สำหรับงานที่ใช้วิชาชีพ อาจมีการทดสอบทักษะด้วย ดังนั้นควรแสดงทักษะให้เป็นที่น่าพึงพอใจต่อนายจ้าง แต่ไม่ควรแสดงทักษะที่มากเกินความเป็นจริง นอกจากนี้

ควรหาบุคคลอ้างอิง

เช่น อาจารย์ หรือ หัวหน้างาน ให้เขียนอ้างอิงถึงบุคลิกภาพ นิสัย เพื่อเพิ่มน้ำหนักของ CV


ทำงานอะไรได้บ้าง ?

ยิ่งทักษะภาษาอังกฤษดีขนาดไหน ก็จะสามารถเลือกงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และแน่นอนว่า รายได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานแผนกต้อนรับ งานเสนอขาย งานบริการลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน โดยจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้าง จะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงาน ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะฝึกงาน

 • ธุรกิจค้าปลีก – เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า และร้านขายเสื้อผ้า ตำแหน่งเช่น แคชเชียร์ คลังสินค้า ซึ่งในเมืองใหญ่ๆ มีร้านค้า และห้างสรรพสินค้ามากมาย 
 • งานร้านอาหาร – ซึ่งส่วนใหญ่ นักเรียนไทยที่เริ่มมาเรียนต่างประเทศจะเลือกทำงานด้านนี้ เพราะไม่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงาน และไม่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก งานไม่ยาก สามารถเรียนรู้ได้ และร้านอาหารก็มีหลากหลายประเภทให้เลือก ทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลียน กระจายอยู่ทั่วเมือง 
 • งานพี่เลี้ยงเด็ก – ครอบครัวชาวออสเตรเลียจำนวนมาก กำลังมองหานักเรียนต่างชาติ เพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานของตน บางครอบครัวอาจจะมีที่พักให้ด้วย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย แต่ งานประเภทนี้ จะต้องผ่านหลักสูตร Early Childhood และมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กมาก่อน 
 • งานจัดส่งอาหาร – บริการ Delivery เป็นงานที่นิยมเป็นอันดับสอง รองจากงานร้านอาหาร เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการทำงานซ้ำๆ และยังได้ออกไปผจญภัยในซอย มุม ต่างๆ ที่เราอาจจะไม่เคยเห็น แค่เพียงมีรถมอเตอร์ไซค์ แต่ การขับขี่ในต่างประเทศ แน่นอนว่าจะต้องมีใบขับขี่สากล 
 • งานทำความสะอาด – เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มผู้หญิง ส่วนใหญ่จะเป็นงานทำความสะอาด บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก

รู้หรือไม่ ? เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถขอ Post Study Work Visa เพื่ออยู่ทำงานหลังเรียนจบได้ด้วย

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียน และสำเร็จการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ให้สามารถ อยู่ต่อ เพื่อทำงานแบบเต็มเวลา Full-Time ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ระยะเวลา 1 – 3 ปี โดย Post – Study Work Visa เป็นวีซ่าแบบเปิด สามารถทำงานอะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์ ซึ่งมีสิทธิพิเศษ และคุณสมบัติ เงื่อนไขในการขอวีซ่าดังนี้

วีซ่า Post-Study Work Visa นิวซีแลนด์ สามารถทำอะไรได้บ้าง

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์
 • สามารถขอได้เลย โดยไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์
 • ได้สิทธิทำงานแบบเต็มเวลา ตามกฎหมายนิวซีแลนด์
 • ได้รับอัตรค่าจ้างเดียวกันกับชาวนิวซีแลนด์
 • แฟนหรือคู่สมรสสามารถขอวีซ่า Partner of a Worker Work Visa เพื่อมาทำงานด้วยได้
 • บุตร หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะได้สิทธิเรียนฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 • หากมีทักษะที่ตรงตามรายการขาดแคลนทักษะระยะยาว Long Term Skill Shortage List จะได้รับโอกาสในการขอ PR ในอนาคตที่มากกว่า

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ Post-Study Work Visa ได้?

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไข

ระยะเวลา Post-Study Work Visa

Bachelor Level 7
หรือสูงกว่า

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป

สูงสุด 3 ปี
Graduate Diploma
Level 7

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป และจะต้องเรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขาดแคลน และอยู่ในรายชื่อ Green List Occupation

สูงสุด 3 ปี
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ที่อยู่ในระดับ Level 7

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป และจะต้องเรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขาดแคลน และอยู่ในรายชื่อ Green List Occupation

สูงสุด 3 ปี
Certificate Level 4 – 6
จำนวน 1 วุฒิการศึกษา

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป และจะต้องเรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขาดแคลน และอยู่ในรายชื่อ Green List Occupation

สูงสุด 3 ปี
Certificate Level 4 – 6
จำนวน 2 วุฒิการศึกษา

ระยะเวลาสั้ง 2 หลักสูตร รวม 60 สัปดาห์ และหลักสูตรที่ 2 ต้องสูงกว่าหลักสูตรแรก ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป และจะต้องเรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขาดแคลน และอยู่ในรายชื่อ Green List Occupation

สูงสุด 3 ปี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขาดแคลน และ สายงานที่อยู่ในรายชื่อ Green List Occupation ได้ในบทความ เรียนต่อนิวซีแลนด์ ทำความรู้จักกับ Post Study Work Visa วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ประเทศนิวซีแลนด์ ทำงานแบบเต็มเวลาได้สูงสุด 3 ปี ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์ (คลิกเลย)


 การทำงานพาร์ทไทม์ คุณจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญของตัวเองให้ดี โดยการเตรียมตารางเรียน ตารางงาน ที่สำคัญ ควรจะมีเวลาพักผ่อน เพื่อใช้ชีวิตในการท่องเที่ยว พบปะเพื่อนใหม่ บ้างบางครั้ง เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และการทำงาน


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Reference

7 ความเห็น
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.