Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเรียนญี่ปุ่น


สำหรับใครที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ถึง ระดับอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันสอนภาษา เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน จะต้องขอวีซ่าเพื่อคงสถานภาพการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 1: การสมัคร Certificate of Eligibility for a Resident Status

ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น จะต้องสมัครหนังสือรับรองสถานะ (Certificate of Eligibility) เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า เอกสารนี้จะถูกออกให้โดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถขอเอกสารนี้ผ่านทางสถาบันการศึกษาที่ตนเองได้สมัคร (กรณีที่สมัครผ่านกับเอเจ้นท์ ทางเอเจ้นท์จะทำการขอ Certificate of Eligibility ให้) หลังจากได้ Certificate of Eligibility เรียบร้อยแล้ว ควรทำการยื่นขอวีซ่า Temporary VISA กับทางสถานทูตญี่ปุ่น ภายใน 90 วัน


ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมเอกสารขอวีซ่า

โดยปกติแล้ว จะได้วีซ่าประเภท Temporary VISA ซึ่งจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 90 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะต้องขอ Residence Card หรือบัตรประจำตัวผู้พำนัก ซึ่งจะออกให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีระยะเวลาพำนัก เกิน 3 เดือน เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่ามีดังนี้ (สำหรับการเตรียมเอกสารต่างๆ ในการยื่นวีซ่า ศูนย์ฯ เดอะเบสท์จะเป็นผู้เตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ค่ะ และไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นกับเราค่ะ)

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. กรอก [ใบคำร้องขอวีซ่า] 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มี ลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงที่ชัดเจน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า 1 ชุด (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   [ภาษาอังกฤษ] PDF  [ภาษาไทย] PDF 1 ชุด
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. เอกสารรับรองการทำงาน
 7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือ ผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด  ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร 

ขั้นตอนที่ 3: การยื่นคำร้องขอวีซ่า

โดยปกติ ผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่นพนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่นๆ) มาดำเนินการแทนได้เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
 2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
 3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบหลักฐานวีซ่าได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
 4. สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
 5. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางสถานทูตฯ

ต่อจากนี้เป็นต้นไป ในการยื่นขอวีซ่าที่มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นแทนนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอให้ตัวแทนยื่นวีซ่าจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาจากผู้ยื่น และทุกครั้งที่มาติดต่อยื่นขอวีซ่าแทนนั้น ตัวแทนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาด้วยเนื่องจากทางสถานทูตฯ และศูนย์จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน

(หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียมการขอประทับตราวีซ่า 

ประเทศ วีซ่าทั่วไป มัลติเพิลวีซ่า ทรานซิสวีซ่า
ไทยและประเทศอื่นๆ 960 บาท 1,920 บาท 220 บาท
อินเดีย 270 บาท 270 บาท 20 บาท
 • อัตราค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ราคา 595 บาท

ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ติดตามการยื่นคำร้องของท่านได้ [ที่นี่ ]

 • หากท่านยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (กรุงเทพฯ) ให้ใส่หมายเลขใบนัดฟังผลที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และวันเดือนปีเกิด ของผู้ยื่นคำร้อง
 • หากท่านยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์รับคำร้องวีซ่าที่ทำการไปรษณีย์ 11 แห่ง ให้ใส่หมายเลขบาร์โค้ด EMS เที่ยวกลับที่ระบุในใบรับฝาก (Pay-in-Slip) และวันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง
 • หากท่านเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ courier ให้ใส่หมายเลขใบนัดฟังผล หรือหมายเลขบาร์โค้ด EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และวันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง
 • ถ้าข้อความแจ้งว่า “Application handed over to Courier” กรุณาเข้าเว็บไซต์ของ [ไปรษณีย์ไทย] เพื่อติดตามหนังสือเดินทางของท่านโดยใส่หมายเลขบาร์โค้ด EMS

ขั้นตอนที่ 5: การรับหนังสือเดินทางคืน หลังจากที่ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

 1. การรับหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
  • นำใบนัดฟังผลตัวจริงที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • แจ้งชื่อ – นามสกุล ของเจ้าของหนังสือเดินทางทุกเล่มให้ถูกต้อง
 2. การรับหนังสือเดินทางคืน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (11 แห่ง) ทีท่านยื่นคำร้อง
  • นำใบนัดฟังผล / Pay – in – Slip ตัวจริง ที่ได้รับในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ถ้าตัวแทน หรือบริษัททัวร์ เป็นผู้มารับหนังสือเดินทาง นอกจากใบนัดฟังผล / Pay –in – Slip ตัวจริงแล้ว กรุณาเตรียมหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาด้วย โดยไปรษณีย์ไทยจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้น หนังสือเดินทางจะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
 3. การรับหนังสือเดินทางคืนผ่านบริการ Courier กรณีที่ไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทาง ไปรษณีย์ไทยจะทำการส่งหนังสือเดินทางไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้
 4. ถ้าไม่มีผู้รับหนังสือเดินทาง จะถูกกลับมาส่งที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น โดยผู้ยื่นยังคงมารับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์

ขั้นตอนที่ 6: เมื่อเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะต้องออก “บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)” ทำหน้าที่คล้ายบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะออกให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีระยะเวลาพำนัก เกิน 3 เดือน โดยบัตรนี้จะต้องพกติดตัวเสมอ และพร้อมแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือตำรวจขอดู  นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร ย้ายหรือออกจากสถานศึกษา จะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการขอ Residence Card 

 • กรณีเข้าประเทศที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินจูบุ และสนามบินคันไซ ขณะตรวจคนเข้าเมือง นักศึกษาต่างชาติจะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนัก หลังจากมีที่อยู่แน่นอนที่ญี่ปุ่นแล้ว ให้นำบัตรนี้ไปยื่นที่สำนักงานเขตที่พักอาศัยภายใน 14 วัน
 • กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่น นอกเหนือจากข้างบน ขณะตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับประทับตราเข้าประเทศพร้อมทั้งตรา “ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักวันหลัง” ลงบนหนังสือเดินทาง หลังจากยื่นสถานที่พักอาศัยแล้ว บัตรประจำตัวผู้พำนักจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ยื่นไว้

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่พำนักอยู่ในเขตภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ **จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น**
 2. วีซ่าทั่วไป เป็นวีซ่าที่สามารถเข้าออกญี่ปุ่นได้เพียง 1 ครั้ง ถ้าประสงค์จะเข้า – ออกญี่ปุ่นหลายครั้ง จะต้องขอมัลติเพิลวีซ่า
 3. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 4. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ
 5. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
 6. ในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณาเผื่อเวลาวีซ่าล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง
 7. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก) และหมายเลขบาร์โค๊ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น: กรุงเทพ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 

การยื่นใบคำร้อง และ การรับหนังสือเดินทางคืน 

วันจันทร์- ศุกร์ 08 : 30 น.  – 18 : 00 น.
 • ที่อยู่: อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทร: +66 (0) 2-118-7013
 • อีเมล์: info.jpth@vfshelpline.com
 • เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน: + 66-(0)82-454-6221 

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1410.3977524762847!2d100.55369605086773!3d13.740093149839643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29feaba80f883%3A0xaf281b59c1144e3b!2z4Lit4Liy4LiE4Liy4LijIOC4p-C4seC4mSDguYHguJvguIvguLTguJ_guLTguIQg4LmA4Lie4Lil4LiqIE9uZSBQYWNpZmljIFBsYWNl!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1528707824261&w=400&h=300%5D

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โดยผู้ที่สามารถขอยื่นวีซ่าได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 1. ผู้ที่มีทะเบียนบ้าน และ ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ 1. เชียงใหม่ 2. ลำพูน 3. ลำปาง 4. เชียงราย 5. แม่ฮ่องสอน 6. พะเยา 7. แพร่ 8. น่าน 9. อุตรดิตถ์
 2. ผู้ที่มีทะเบียนบ้าน และ พำนักอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ แต่ไม่ได้ทำงาน/ศึกษา
 3. ผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ แต่ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ (โดยสามารถยืนยันการทำงาน/ศึกษาได้ด้วยเอกสาร)

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

การยื่นใบคำร้อง และ การรับหนังสือเดินทางคืน 

วันจันทร์- ศุกร์ 08 : 30 น.  – 18 : 00 น.
 • ที่อยู่: ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 • โทรศัพท์: +66 (0) 52 012 500

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d8984.641506394604!2d98.97058412725869!3d18.77244820051292!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x8817932c46596757!2z4Liq4LiW4Liy4LiZ4LiB4LiH4Liq4Li44Lil4LmD4Lir4LiN4LmI4LiN4Li14LmI4Lib4Li44LmI4LiZ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1528707634382&w=400&h=300%5D

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นต่างจังหวัด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเขต 9 จังหวัดภาคเหนือข้างต้น จะต้องยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าผ่านที่ทำการไปรษณีย์ประจำจังหวัดดังนี้ โดยสามารถเลือกศูนย์ที่ใกล้เคียงกับจังหวัดของตนเองมากที่สุด

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต 
12/16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา 
7/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา 
123 ม.5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง 
125 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา 
371 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก 
118 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น 
153/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
View Location

ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี 
145 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 
View Location 

ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี 
4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 
View Location 

ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฏร์ธานี 
291/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 
View Location 

ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ 
43 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 
View Location

 

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.