นโยบายความเป็นส่วนตัว


บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และได้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ แลงเกวจ แอนด์ เอดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ใช้ชื่อทางการค้าว่า เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (ศูนย์ฯ เดอะเบสท์, เรา) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Personal Information) ซึ่ง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามที่ระบุด้านล่าง”

เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านมีการกระทำดังต่อไปนี้

 1. เมื่อท่านได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการของเราผ่านช่องทาง ช่องทางสำนักงานเดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเชียงใหม่ สำนักงานเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาแม่โจ้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ
 2. เมื่อท่านได้ลงทะเบียน และ/หรือ สมัครรับข้อมูลข่าวสารกับเราผ่านช่องทางเว็บไซต์
 3. เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
 4. เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมลล์
 5. เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ รวมถึงการใช้ผ่านคุกกี้
 6. เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
 7. เมื่อท่านลงทะเบียน ทำสัญญา และ/หรือ เข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา
 8. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) รายละเอียดการเข้าเมือง ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึงและเดินทางออกประเทศ ลายมือชื่อ เสียง เสียงที่บันทึก รูปถ่าย รูปแบบลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจำ ภาพจากกล้องวงจรปิด สถานที่ทำงาน วุฒิการศึกษา ข้อมูลประกันภัย ป้ายทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน รายรับภายในครัวเรือน เงินเดือน รายรับส่วนตัว และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ
 3. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน ของท่าน
 4. ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความสนใจ การสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเข้าร่วมสัมมนา นิทรรศการ กิจกรรม และรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ
 5. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ และบริการของเรา การติดตามข้อมูลข่าวสาร เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of last click) ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง “คุกกี้” เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา
 6. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูลทางพันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ติดต่อฉุกเฉิน และ/หรือบุคคลอ้างอิง) เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ของบุคคลในครอบครัว จะต้องแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น เราจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเท่านั้น
 7. ข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามาร จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม
 8. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก เราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 9. การใช้คุกกี้ (Cookies) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว ทางเราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าของท่าน หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด
 10. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ต (IP address) คุกกี้ อุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ สถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้บนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ โดยจะเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านโดยเฉพาะ และเราอาจจะเก็บข้อมูลของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร
  • เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการจากเรา
  • เพื่อแนะนำบริการที่ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่าน และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน
  • เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน บริการที่ท่านได้รับ
  • เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อการบริการ
  • เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจ เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย
  • เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริการ
 2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์
  • เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านตามที่ท่านขอหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านได้รับจากเรา
  • เพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
  • เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน
  • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการบริการ
 3. เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
  • เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์
  • เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ
 5. เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด โดยรวมถึง การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี ผู้กำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่กำกับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
 6. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา
  • เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท
  • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเรา ที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา
  • เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
  • เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด
  • เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา
  • เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจำเป็น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นศูนย์ให้บริการแนะแนว และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศโดยตรง ดังนั้น ทางเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัย และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปัน  ข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่ผู้จัดหาโฆษณา และ/หรือผู้เขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านโดยเฉพาะ และเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ เราได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งเอกสาร พัสดุ การส่งไปรษณีย์ การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือบุคคลภายนอก เพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย เราจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และห้ามบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือกิจการของเรา

ระยะเวลาในการเก็บรักษา และความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป
 2. ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ
 3. ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากท่านหยุดการใช้งาน หรือบริการสิ้นสุดลง เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 1. การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่านเราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 2. การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. การโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเราและ
  • กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
 4. การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 5. การขอให้ระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 6. การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 7. การลบหรือทำลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 8. การยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับเรา

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ แลงเกวจ แอนด์ เอดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 236/7 หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290
เบอร์โทรศัพท์ 053-354225
อีเมล์ contact@thebest-edu.com