Last updated กันยายน 18, 2023 ago by Thebestedu

การสอบ AEAS Test สำหรับเรียนต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย


การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียมีมาตรฐานที่มั่นคง มีหลักสูตรที่ครอบคลุม และมีครูที่มีประสบการณ์สูง โรงเรียนมัธยมปลายสามารถแบ่งประเภทได้เป็น โรงเรียนของรัฐบาล 70% และโรงเรียนเอกชน 30% ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมที่เข้มงวด อีกทั้งส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติและมีโอกาสเท่าเทียมกัน นอกจากนี้วุฒิมัธยมปลายในออสเตรเลียและใบรับรองที่ออกโดยโรงเรียนของออสเตรเลียได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยจะเรียกวุฒินี้ว่า High School Certificate หรือ HSC สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ Years 11 และ 12 โดยเมื่อจบการศึกษา วุฒินี้จะนำไปใช้สำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

โรงเรียนในออสเตรเลียเริ่มต้นด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาหกปี (Years 1-6) ตามด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหกปี (Years 7-12) โดยปกตินักเรียนจะเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 5 ปี และจบมัธยมปลายเมื่ออายุประมาณ 17-18 ปี ซึ่งการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติจำเป็นที่จะต้องใช้ผลสอบ สำหรับบทความนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ AEAS ว่าคืออะไร สามารถใช้สมัครเรียนอะไรได้บ้าง ซึ่งผู้อ่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดของการสอบ AEAS Test จากบทความต่อไปนี้


AEAS Test คืออะไร?

การสอบ AEAS หรือ Australian Education Assessment Services เป็นการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาความสามารถทั่วไป ของนักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าผลที่ออกมาจะไม่ดี เพราะการทดสอบไม่มีผ่านหรือตก เป็นเพียงการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่พร้อมจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหน ซึ่งควรจะสอบในช่วง 6-12 เดือนก่อนวันทำการสมัครเรียน โดยปกติทางโรงเรียนจะสอบถามให้นักเรียนได้สอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกสำหรับการสมัครเรียน และครั้งที่สองหลังเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษจบ การสอบ AEAS จึงเป็นใบเบิกทางเข้าสู่การศึกษาที่มีคุณภาพในออสเตรเลียผ่านการเรียนกับโรงเรียน พร้อมทั้งเป็นเส้นทางในการเรียนเพื่อรับคุณวุฒิ High School Certificate สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปทั้งในและต่างประเทศ


จุดเด่นของการสอบของ AEAS Test

 • ช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่เตรียมตัวเข้าเรียนต่อในโรงเรียนออสเตรเลียหรือโรงเรียนอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้
 • ผลการสอบจะช่วยประเมินความสามารถของนักเรียน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและสร้างศักยภาพในการเรียนในอนาคต
 • โรงเรียนสามารถวัดระดับความรู้และทักษะของนักเรียนที่จะเข้าสมัครเรียนได้
 • ไม่มีการปรับตก พร้อมช่วยเหลือผู้สอบให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้
 • ใช้ยื่นในการสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

เนื้อหาการสอบของ AEAS Test

การสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ โดยจะมีคะแนนรวมทั้ง 3 วิชาเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนักเรียนที่เข้าทดสอบจะแบ่งตามระดับขั้นปีที่จะสมัครเข้าเเรียน เช่น ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ Year 9 จะต้องได้รับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับ Years 10-12 และสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาความสามารถทั่วไป

1. English Language Proficiency (วิชาภาษาอังกฤษ)

จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ซึ่งจะมีรายละเอียดและเวลาที่ใช้สอบแตกต่างกัน ดังข้อมูลตามตารางนี้

การทดสอบสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับ Year 10-12 การทดสอบสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับ Year 7-9
 • Vocabulary (20 นาที) เป็นคำถามแบบมีช้อยส์ จับคู่คำ และเติมคำในช่องว่าง
 • Reading (30 นาที) เป็นคำถามแบบมีช้อยส์ จับคู่คำ เติมคำในช่องว่าง และเติมคำในรูปภาพ
 • Writing (30 นาที) เป็นข้อสอบเขียนเรียงความ 200 คำ ในหัวข้อที่สนใจ และเหมาะสมกับอายุและภูมิหลังของตนเอง
 • Listening (20 นาที) เป็นคำถามแบบมีช้อยส์ จับคู่คำ เติมคำในช่องว่าง และเติมคำในรูปภาพ
 • Speaking (10-15 นาที) เป็นการทดสอบการสนทนาในระดับต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องนำเสนอสั้น ๆ ในหัวข้อที่กำหนด และมีการบันทึกการทดสอบพูด
 • Vocabulary (30 นาที) เป็นคำถามแบบมีช้อยส์ เติมคำในช่องว่างตามบริบท และสะกดคำ
 • Reading (30 นาที) เป็นคำถามแบบมีช้อยส์ จับคู่คำ เติมคำในช่องว่าง และเติมคำในรูปภาพ
 • Writing (30 นาที) เป็นข้อสอบเขียนเรียงความ 150 คำ ในหัวข้อที่สนใจ และเหมาะสมกับอายุและภูมิหลังของตนเอง
 • Listening (20 นาที) เป็นคำถามแบบมีช้อยส์ จับคู่คำ เติมคำในช่องว่าง และเติมคำในรูปภาพ
 • Speaking (10-15 นาที) เป็นการทดสอบการสนทนาในระดับต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องนำเสนอสั้น ๆ ในหัวข้อที่กำหนด และมีการบันทึกการทดสอบพูด

2. Mathematical Reasoning Ability (วิชาคณิตศาสตร์)

เป็นการทดสอบคณิตศาสตร์ที่จะแบ่งตามระดับชั้นปี ซึ่งจะประเมินความสามารถเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ใช้เวลาสอบ 45 นาที  และจะเป็นคำตอบแบบช้อยส์ 

3. Non Verbal General Ability (วิชาความสามารถทั่วไป)

เป็นการทดสอบวิชาทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ใช้เวลาสอบ 30 นาที และเป็นคำตอบแบบช้อยส์ 

หากผลคะแนนไม่ได้ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนจะต้องไปเรียน Preparation course ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดย AEAS ได้แนะนำให้เรียนเพิ่มเติมตามคะแนนดังนี้

ระดับคะแนน การเข้าเรียน Preparation course สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับ Years 10-12  การเข้าเรียน Preparation course สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับ Years 7-9
ระดับเบื้องต้น (0-25 คะแนน) 40-48 สัปดาห์ 30-40 สัปดาห์
ระดับเริ่มเรียน (26-35 คะแนน) 30-40 สัปดาห์ 20-30 สัปดาห์
ระดับกลางตอนต้น (36-45 คะแนน) 20-30 สัปดาห์ 12-20 สัปดาห์
ระดับกลาง (45-60 คะแนน) 12-20 สัปดาห์ 8-12 สัปดาห์
ระดับกลางตอนปลาย (61-70 คะแนน) 8-12 สัปดาห์ 4-8 สัปดาห์
ระดับสูงตอนต้น (71-80 คะแนน) 4-8 สัปดาห์
ระดับสูง (80 คะแนนขึ้นไป)

วิธีการสมัครสอบ AEAS Test

ขั้นตอนที่ 1: เลือกประเทศที่ต้องการจะสมัคร

การจัดสอบ AEAS มีขึ้นในกว่า 25 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซียน สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม อีกทั้งยังสามารถทดสอบในประเทศออสเตรเลียได้เช่นกัน การจัดสอบนี้เราสามารถเลือกสนามสอบตามความต้องการของเราเอง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกวันที่ต้องการจะเข้าสอบ

เลือกวันที่ที่ต้องการจะเข้าร่วมการทดสอบ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการสมัครสอบ ได้แก่ รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของครอบครัว

ขั้นตอนที่ 3: จ่ายเงินและยืนยันการทดสอบ

การสอบ AEAS จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอยู่ที่ AU$545 (ประมาณ 12,700 บาท) และเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นเราจะได้รับอีเมลในการยืนยันเข้าร่วมการสอบ AEAS ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบต่อไป

สมัครเรียน สมัครสอบออนไลน์ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


ระเบียบการสอบ AEAS Test

วันที่ เวลา และสถานที่สอบ

การสอบ AEAS Test ในประเทศไทยจะจัดสอบตลอดปี โดยเปิดสอบเดือนละครั้ง ในช่วงประมาณกลางเดือนโดยจะใช้เวลาสอบประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 นาฬิกา และจัดสอบ ณ RMIT English Worldwide Bangkok ที่ตั้งอยู๋ในห้าง อเวนิว รัชโยธิน (Avenue Ratchayothin) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตารางสอบ AEAS ประจำปี 2023

11 มกราคม 2023 19 กรกฎาคม 2023
15 กุมภาพันธ์ 2023 16 สิงหาคม 2023
22 มีนาคม 2023 6 กันยายน 2023
19 เมษายน 2023 11 ตุลาคม 2023
17 พฤษภาคม 2023 15 พฤศจิกายน 2023
14 มิถุนายน 2023 13 ธันวาคม 2023

สิ่งที่ต้องเตรียมนำมาสอบ

 • รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันพร้อมเขียนชื่อนักเรียนหลังรูป)
 • รายงานผลการศึกษา 1 ชุด (ฉบับจริงและสำเนาโดยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด)
 • ปากกาหมึกดำ
 • เอกสารอีเมลยืนยันการสอบ (ฉบับสำเนา)

และไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบเช่นเดียวกัน


ตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ AEAS Test ในการสมัครเรียน

 • Alphington Grammar School
 • Anglican Schools Commission International 
 • Avalon College
 • Canberra Girls Grammar School
 • Canterbury College
 • Citipointe Christian College
 • Hawthorn-Melbourne
 • Holmes Secondary College
 • IES College
 • Immanuel College
 • International House Sydney
 • Ivanhoe Grammar School
 • John Paul International College
 • Loreto College
 • Macquarie Grammar School
 • MEGA – Macquarie Education Group Australia
 • Peninsula Grammar
 • PLC Armidale
 • Rockhampton Grammar School
 • Scotch College
 • South Australian College of English
 • St Leonard’s College
 • St Paul’s School
 • St Peter’s College
 • The Hills Grammar School
 • The Hutchins School
 • The Illawarra Grammar School
 • The Knox School
 • VIC Department of Education & Training
 • WA Department of Education
 • Wesley College
 • Westbourne Grammar School
 • Westminster School
 • Woodcroft College


ศึกษาข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลียเพิ่มเติม

เลือกเรียนเมืองไหนดี? เมืองไหนที่คุ้มค่าน่าไปเรียนต่อมากที่สุด?

ค่าครองชีพแพงไหม? ค่าใช้จ่ายต่อเดือนใช้เงินเท่าไหร่?


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.