สารบัญบทความ

Last updated กรกฎาคม 18, 2022 ago by Thebestedu

ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่


สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ หากเรียนมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป จะต้องยื่นวีซ่านักเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน โดยหนึ่งในข้อกำหนดของการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์คือ ผู้เรียนจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางการเงิน (Evidence of Financial Capacity) เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีเงินทุนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และค่าเล่าเรียน โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานทางการเงินสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย

หลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน (EVIDENCE OF FINANCIAL ​CAPACITY) คืออะไร?

หลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน (Evidence of financial ​capacity) คือ หลักฐานที่ใช้ยืนยันว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หรือสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามผู้สมัครเมื่ออยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะต้องแสดงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เช่น เงินสดในบัญชีธนาคาร หรือ สลากอมทรัพย์ ซึ่งหลักฐานทางการเงินและจำนวนเงินนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีแรก ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศนิวซีแลนด์

หลักฐานทางการเงินหากลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ปี สถานทูตจะพิจารณาฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับปีแรกเท่านั้น และหากลงเรียนในหลักสูตรที่ต่ำกว่า 1 ปีก็จะพิจารณาตามจำนวนเดือนที่ผู้สมัครหรือผู้ติดตามจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยหลักฐานทางการเงินจะต้องสามารถยืนยันได้ว่าหลักฐานที่แสดงนั้นเป็นของแท้และมั่นใจได้ว่าเงินเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์


คุณสมบัติของหลักฐานทางการเงินนิวซีแลนด์

 • เงินของคุณต้องอยู่ในชื่อของผู้สมัคร หรือสปอนเซอร์ของผู้สมัคร
 • หากหลักฐานทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ทางสถานทูตจะไม่ยอมรับว่าเป็นหลักฐานทางการเงิน 
 • หลักฐานทางการเงินที่ไม่ใช้สภาพคล่อง หรือยากที่จะตรวจสอบ จะไม่ยอมรับว่าเป็นหลักฐานทางการเงิน เช่น
  • ทองคำ สินเชื่อ บัตรเครดิต
  • หุ้น หรือกองทุนรวม
  • พันธบัตร
  • ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์

หลักฐานทางการเงินสามารถใช้อะไรได้บ้าง?

 • จดหมายรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter) ผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนทางการเงินสามารถขอจากธนาคารเจ้าของบัญชีได้ และต้องขอเป็นภาษาอังกฤษ ระบุหน่วยเงินเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) โดยชื่อของสปอนเซอร์และผู้สมัครที่ระบุอยู่ในจดหมายจะต้องสะกดให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางของตนเอง
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ขอเป็นภาษาอังกฤษ และให้ยอดเงินใน Statement ตรงกับยอดเงินใน Bank Guarantee Letter
 • หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้ปกครองของผู้สมัครหรือคู่ของผู้สมัครสามารถสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้สมัครได้ โดยที่บุคคลนั้นจะต้องมีหลักฐานมาแสดงว่ามีรายได้ต่อปีขั้นต่ำ 62,222 NZD สำหรับนักเรียนคนเดียวหรือมีรายได้ขั้นต่ำ 72,592 NZD สำหรับนักเรียนที่มีครอบครัวติดตาม หลักฐานอื่นเช่น หลักฐานการเสียภาษีบุคคลธรรมดาของสปอนเซอร์ เช่น

หากบัญชีธนาคารถูกเปิดเมื่อเร็วๆ นี้ หรือใบแจ้งยอดแสดงเงินฝากจำนวนมาก ต้องอธิบายว่าเงินนี้มาจากไหนและแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น แสดงหลักฐานที่แสดงว่าขายสินทรัพย์และใช้เงินเพื่อเปิดบัญชี หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคารหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

แหล่งที่มาทางการเงิน

 • หลักฐานการเสียภาษีที่แสดงรายได้และรูปแบบการออม
 • หลักฐานรายได้ที่เกิดจากการขาย หรือปล่อยเช่าทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่น หากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ให้แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของและหลักฐานรายได้
 • แหล่งที่มาของรายได้ที่เกิดจากการจ้างงาน ตัวอย่างเช่น
  • จดหมายจากนายจ้างยืนยันตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาที่ทำงานและรายได้ที่ได้รับ
  • หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้แสดงหลักฐานการเสียภาษีธุรกิจล่าสุดพร้อมใบแจ้งยอดรายได้ หรือใบแจ้งยอดจากธนาคารล่าสุดที่แสดงธุรกรรมทางธุรกิจรายวัน
 • หากการเงิน เป็นการทำเกษตรกรรม จะต้องถือเงินเหล่านั้นไว้ในบัญชีธนาคารเป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น และจะต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้

หมายเหตุ:

 • เอกสารทางการเงินจะมีอายุเพียง 30 วันก่อนวันยื่นวีซ่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นควรปรึกษากับเดอะเบสท์ก่อน

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ จะต้องยื่นหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงินเท่าไหร่?

จำนวนเงินที่แสดงนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • NZD$20,000 สำหรับปีการศึกษาแรก สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาอื่นๆ ในโรงเรียนที่ไม่ใช่ภาคบังคับ
 • NZD$1,667 ในแต่ละเดือนหากโปรแกรมการศึกษาน้อยกว่า 12 เดือน
 • หากคุณกำลังศึกษาอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ (ปีที่ 1-13 ที่โรงเรียน) คุณจะต้องมี NZD $17,000 ต่อปี
 • ทุนการศึกษา เช่น ทุนโครงการช่วยเหลือนิวซีแลนด์ หรือ เอกสารที่แสดงค่าครองชีพที่ได้รับการชำระแล้ว ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จค่าโฮมสเตย์ในโรงเรียนที่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวในท้องถิ่นในขณะที่เรียนอยู่

หลักฐานแสดงความสามารถทางการเงินขึ้นต่ำที่แสดงให้สถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพ

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-NZ

หลักฐานการเงินขั้นต่ำที่แสดงให้สถานทูต

3 เดือน

1,667 x 3 = 5,001 NZD 
ประมาณ 115,020 บาท

2,000 NZD
ประมาณ 46,000 บาท

7,001 NZD
ประมาณ 161,020 บาท

6 เดือน

1,667 x 8 = 13,336 NZD
ประมาณ 306,730 บาท

2,000 NZD
ประมาณ 46,000 บาท

15,336 NZD
ประมาณ 352,730 บาท

9 เดือน

1,667 x 11 = 18,337 NZD
ประมาณ 421,750 บาท

2,000 NZD
ประมาณ 46,000 บาท

20,337 NZD
ประมาณ 467,750 บาท

12 เดือน

20,000 NZD
ประมาณ 460,000 บาท

2,000 NZD
ประมาณ 46,000 บาท

22,000 NZD
ประมาณ 506,000 บาท

หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าเล่าเรียน

หลักฐานแสดงความสามารถทางการเงินจากคำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นยอดตายตัว เนื่องจากหลักฐานทางการเงิน ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินมากเท่านั้น ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เพิ่มจากยอดข้างต้น 1.5 – 2 เท่า ดังนี้

ระยะเวลาเรียน หลักฐานการเงินขั้นต่ำที่แสดงให้สถานทูต

แสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า

3 เดือน

7,001 NZD
ประมาณ 161,020 บาท

7,001 x 1.5 = 10,501.5 NZD
ประมาณ 241,530 บาท

6 เดือน

15,336 NZD
ประมาณ 352,730 บาท

15,336 x 1.5 = 23,004 NZD
ประมาณ 529,090 บาท

9 เดือน

20,337 NZD
ประมาณ 467,750 บาท

20,337 x 1.5 = 30,505.5 NZD
ประมาณ 701,630 บาท

12 เดือน

22,000 NZD
ประมาณ 506,000 บาท

22,000 x 1.5 = 33,000 NZD
ประมาณ 759,000 บาท

หมายเหตุ: 

  • อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณคือ 1 NZD มีค่าประมาณ 23 บาท
  • วีซ่านักเรียน จะได้วีซ่าเพิ่ม 1 – 2 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงคำนวณค่าครองชีพเพิ่มอีก 1-2 เดือนให้ครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าด้วย

ผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นใครได้บ้าง?

 • ตัวผู้เรียนเอง
 • คนในครอบรัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 
 • ญาติสายตรง เช่น ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน เช่น นามสกุลเดียวกัน
 • กรณีที่ไม่ใช่ญาติสายตรง หรือนามสกุลไม่ตรงกัน สามารถใช้ได้ แต่ควรมีหลักฐานใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สนับสนุนมาโดยตลอด เช่น หลักฐานการรับรองการอุปการะบุตร
 • อื่นๆ เช่น นายจ้าง หน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น

สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินได้มากกว่า 1 บัญชีหรือไม่ ?

สามารถที่จะแสดงหลักฐานทางการเงินผ่านบัญชีหลายบัญชีร่วมกันได้ และ/หรือ รายละเอียดการเงินของผู้สนับสนุนหลายคนได้เช่นกันถ้าจำเป็น เช่น

 • ใช้บัญชีของแม่ 500,000 บาท +บัญชีตัวผู้เรียนเองอีก 250,000 บาท เป็นต้น (ไม่จำเป็นต้องโอนเงินรวมกันในบัญชีเดียว)

ไม่ยื่นหลักฐานทางการเงินตอนยื่นวีซ่าได้ไหม?

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นกฏของสถานทูตนิวซีแลนด์ ที่จะต้องแนบหลักฐานทางการเงินในขั้นตอนการยื่นวีซ่า และควรจะแนบทั้ง Bank Guarantee และ Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน โดยต้องมียอดเงินไม่ต่ำกว่าที่ทางสถานทูตกำหนด


ทำไมควรเลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์

 • การศึกษาระดับนานาชาติ และโอกาสการทำงานที่มากกว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ อยู่ในอันดับ Top 3% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดอันดับโดย QS World University Rankings
 • ได้รับทักษะความรับผิดชอบ ทักษะความเป็นผู้นำ และหลังสำเร็จการศึกษา จะมีทักษะเพียบพร้อม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
 • ชาวนิวซีแลนด์ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น ชาวนิวซีแลนด์พร้อมต้อนรับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายประเทศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและ ปลอดภัย จนรู้สึกอบอุ่นเสมือนบ้าน
 • นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จากรายงานดัชนีสันติภาพโลก จัดทำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) เพื่อชี้วัดความสงบสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเล แม่น้ำ หิมะ ชนบทที่เงียบสงบ จนถึงชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • นิวซีแลนด์มีความปลอดภัยสูงมาก เป็นประเทศที่มีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยอดเยี่ยม
 • มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และมุ่งเข้นการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 • ได้รับการดูแลอภิบาลที่ดี ชาวนิวซีแลนด์ มีหลักปฏิบัติสากล สำหรับการดูแลอภิบาลนักเรียนต่างชาติ Code of Practice เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนต่างชาติจะได้ความคุ้มครอง ปลอดภัย และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมจากสถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษาเป็นที่ต้องการ คุณวุฒิต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษาจากนิวซีแลนด์ล้วนได้รับการยอมรับ และเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงานและสถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองโดย NZQF (New Zealand Qualifications Framework) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดงานระดับสากล และสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการรับรอง ใน 50 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
 • จบการศึกษาด้วยคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการทำงาน การศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเสริมทักษะ เพื่อใช้ในชีวิตจริง เพื่อประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุด 3 ปี นักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะอยู่ในนิวซีแลนด์ต่อหลังจากที่สำเร็จการศึกษา ไม่ว่าด้วย จุดประสงค์เพื่อทำงาน พักอาศัย ศึกษาต่อ หรือเพลิดเพลินกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และไลฟ์สไตล์ที่ดีเยี่ยม
 • โอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยในอนาคตที่มากกว่า หากเรียนจบในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ หรือขาดแคลน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เลือกเรียนเมืองไหนดี เมืองไหนคุ้มค่าน่าไปเรียนต่อมากที่สุด

สำหรับน้องๆ ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนเมืองไหนดี เดอะเบสท์ได้สรุปข้อมูลเมืองในนิวซีแลนด์ ที่นิยมไปเรียนต่อมาให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งค่าครองชีพ ที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความด้านล่างได้เลยค่ะ

เมืองโอ๊คแลนด์ AUCKLAND

โอ๊คแลนด์ (Auckland) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก จากการสำรวจคุณภาพชีวิตจาก Mercer Quality of Living 2019 ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือ ของประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน โอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของนักศึกษานานาชาติ ที่เดินทางมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ University of Auckland เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แม้จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แต่โอ๊คแลนด์ ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับสามของโลก

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเมืองโอ๊คแลนด์ Auckland

เมืองเวลลิงตัน WELLINGTON

เวลลิงตัน (Wellington)  เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงที่เล็กและเจ๋งที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศนิวซีแลนด์ ประชากรทั้งหมดในเมืองมีประมาณ 496,000 คน เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเดินทางไปทางเหนือ และทางใต้ได้อย่างง่ายดาย เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย และเรียนต่อ ผู้คนเป็นมิตร  ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะ และอาหาร โดยคุณจะได้เจอร้านอาหาร ค่าเฟ่ และบาร์จำนวนมาก  รวมถึงเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ผลิตภาพยนตร์มหากาฬ เช่น The Lord of The Ring และ The Hobbit

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเมืองเวลลิงตัน Wellington

เมืองไครสต์เชิร์ช CHRISTCHURCH

ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำเอวอน ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1848 จึงมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษ มีประชากรทั้งเมืองประมาณ 380,000 คน เป็นที่รู้จักในนาม เมืองแห่งสวนดอกไม้ “The Garden City” ได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ สำหรับการเรียนต่อ และได้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน ได้มีองค์กร และหน่วยงานหลากหลาย ที่เข้ามาดูแลนักเรียนต่างชาติ เช่น Christchurch Educated ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – 13 คอยให้การสนับสนุน และช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเมืองไครสต์เชิร์ช Christchurch

เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN

เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เป็นเมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่บนเกาะใต้ ของประเทศนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ สร้างขึ้นรอบๆ ชายฝั่งทะเลาสาบ Wakatipu ทะเลสาบที่ใสดั่งคริสตัลที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ที่สวยงาม มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น กระโดดบันจี้จัม ขับเรือเจ็ต เล่นสกี กระโดดร่ม ปีนเขา ล่องแก่ง และอื่นๆ อีกมากมาย จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งกิจกรรมกลางแจ้งที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเมืองควีนส์ทาวน์ Queenstown


รู้หรือไม่ ? เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

ผู้ถือวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ถึง 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเต็มเวลา 40 ชั่วโมง/สัปาดาห์ ในช่วงปิดเทอม ช่วงวันหยุดคริสต์มาส และปีใหม่ ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ทำงาน สิทธิ์ในการทำงานจะถูกบันทึกไว้ใน eVisa สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องเรียนกับสถาบันที่อยู่ใน Category 1 เท่านั้น จึงจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้แบบไม่มีเงื่อนไข สำหรับผู้ที่ลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ใน Category 2 จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี IELTS 5.0 จึงจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้

ข้อมูลเพิ่มเพิ่ม เกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน คลิก


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.