สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 8, 2022 ago by Thebestedu

นิวซีแลนด์ เปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครั้งเมื่อไหร่?


หลังจากที่ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ปิดพรมแดนระหว่างประเทศมากยาวนานกว่า 2 ปี เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ขณะนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ได้คลายมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครั้ง โดยทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศแผนการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ  5-step plan to re-open New Zealand borders ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

STEP 1: เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.

ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดหรมแดนระหว่างประเทศให้กับชาวนิวซีแลนด์และนักเดินทางที่มีสิทธิ์อื่นๆ ที่เดินทางมาจากออสเตรเลีย หากผู้เดินทาง เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ มีถิ่นที่อยู่ หรือมีสิทธิ์เข้าประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว โดยได้ใช้เวลา 14 วันก่อนหน้าในออสเตรเลีย หากเดินทางมาถึงหลังวันพุธที่ 2 มีนาคม เวลา 23.59 น. จะสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องกักตัว

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงที่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน

 • พลเมืองนิวซีแลนด์ (NZ Citizen)
 • ผู้พำนักถาวรหรือผู้ถือวีซ่าผู้พำนักถาวรของนิวซีแลนด์ (NZ Permanent Resident or Resident Visa Holder)
 • พลเมืองหรือผู้ถือวีซ่าถาวรออสเตรเลีย ที่มีสถานพำนักที่นิวซีแลนด์เป็นสถานที่พำนักหลัก  (Australian citizen or permanent residence visa holder where NZ is your primary place of residence)
 • ผู้ที่มีข้อยกเว้นชายแดนหรือเหตุผลสำคัญที่ต้องเดินทาง (People with border exceptions or a critical purpose reason to travel)
 • เป็นคู่สมรสหรือบุตรในอุปการะของพลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้มีถิ่นพำนักและถือวีซ่าตามความสัมพันธ์ (The partner or dependent child of an NZ citizen or resident and holds a visa based on their relationship.)
 • พลเมืองนิวซีแลนด์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับการยกเว้นวัคซีน และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์ มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ แต่จะยังคงเข้าสู่การแยกตัวที่ได้รับการจัดการและกักกัน (MIQ) 
 • ผู้เดินทางไปนิวซีแลนด์ทุกคนต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องหรือ NZeTA Request an NZeTA
 • นักเดินทางที่มีสิทธิ์จากนาอูรู ตูวาลู และอเมริกันซามัวสามารถเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องกักตัว Travelling from the Pacific

STEP 2: เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น.

ประเทศนิวซีแลนด์เปิดพรมแดนสำหรับชาวนิวซีแลนด์และนักเดินทางที่มีสิทธิ์คนอื่นๆ ที่มาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อมาถึง โดย Step นี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น.

ตั้งแต่เวลา 23.59 น. 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 บุคคลที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนสามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ และไม่ต้องกักตัวเองหรือเข้าสู่ MIQ โดยต้องเป็นบุคลที่

 • เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ (NZ Citizen) และ ผู้พำนักถาวรหรือผู้ถือวีซ่าผู้พำนักถาวรของนิวซีแลนด์ (NZ Permanent Resident or Resident Visa Holder)
 • ผู้เดินทางที่มีสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้มาตรการการเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น. 

ตั้งแต่เวลา 23.59 น. 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 บุคคลที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนสามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ และไม่ต้องกักตัวเองหรือเข้าสู่ MIQ โดยต้องเป็นบุคคลที่

 • เป็นแรงงานมีฝีมือ (Skilled Workers) ที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 1.5 เท่าของค่ามัธยฐาน (NZD $84,240 ต่อปีหรือ NZD $40.50 ต่อชั่วโมง) สำหรับบทบาทที่นานกว่า 6 เดือน
 • เป็นนักเดินทางในโครงการ Working Holiday Scheme
 • พลเมืองนิวซีแลนด์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับการยกเว้นวัคซีน และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์ มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ แต่จะยังคงเข้าสู่การแยกตัวที่ได้รับการจัดการและกักกัน (MIQ) 
 • ผู้เดินทางไปนิวซีแลนด์ทุกคนต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องหรือ NZeTA Request an NZeTA

STEP 3: เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 23:59 เป็นต้นไป

ประเทศนิวซีแลนด์จะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศสำหรับนักเดินทางดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Work) และ วีซ่านักเรียน (Student Visa) ที่อยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังมีวีซ่าอยู่ ตราบใดที่พวกเขายังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวีซ่า
 • ผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Work) และ วีซ่านักเรียน (Student Visa) ที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าออกประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างอิสระ

นักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่าอยู่แล้ว สามารถยื่นขอ Border Exception เพื่อเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้สูงสุด 5,000 คน

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นขอ Border Exception เพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้มากถึง 5,000 คน ซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ทางรัฐบาลคาดหวังว่าจะเริ่มเรียนภายในเดือนกรกฎาคม โดยแบ่งตามสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแต่ละประเภทก่อนเกิด Covid-19 ได้แก่

 • นักศึกษามหาวิทยาลัย University 1,450 คน
 • นักศึกษาสถาบันวิชาชีพรัฐบาล Te Pūkenga 700 คน
 • นักเรียนโรงเรียนมัธยม School (year 9 ขึ้นไป) 1,000 คน
 • นักศึกษาสถาบันวิชาชีพเอกชน PTE (รวมถึงการฝึกนักบิน) 850 คน
 • นักเรียนภาษาอังฤษสถาบันสอนภาษา English Language School 1,000 คน

STEP 4: เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ประเทศนิวซีแลนด์จะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศสำหรับนักเดินทางดังต่อไปนี้

 • พลเมืองออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย และชาวต่างชาติอื่นๆ ที่เดินทางจากออสเตรเลีย (Australian citizens, Australian permanent residents and other foreign nationals travelling from Australia)
 • นักท่องเที่ยวจากประเทศยกเว้นวีซ่า (Visitors from visa-waiver countries)
 • ผู้ถือวีซ่านายจ้างที่ได้รับการรับรอง Accredited Employer Work Visa (AEWV)
 • ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวชั่วคราวที่อยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์ ตราบใดที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวีซ่าและวีซ่ายังไม่หมดอายุ (temporary visitor visa holders who are outside New Zealand, as long as they meet their visa requirements.)
หมายเหตุ: AEWV จะจำกัดเฉพาะบทบาทที่จ่ายสูงกว่าค่ามัธยฐานของนิวซีแลนด์เป็นหลัก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้

STEP 5: เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประเทศนิวซีแลนด์ จะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครั้ง ภายในเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือวีซ่าทุกประเภท รวมทั้งเปิดการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ


ข้อกำหนดด้านสุขภาพก่อนการเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์

ผู้เดินทางทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ได้แก่ :

 • ต้องแสดงการทดสอบก่อนออกเดินทางของ COVID-19 เป็นลบ: โดยมีผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผลทดสอบ Polymerase Chain Ceaction (PCR) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางตามกำหนดเวลาของเที่ยวบินระหว่างประเทศครั้งแรกของคุณไปยังนิวซีแลนด์
  • หรือ ผลทดสอบ Rapid Antigen Test (RAT) 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางตามกำหนดเวลาของเที่ยวบิน (RAT ที่เป็นบวกทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนและติดตามผลด้วยการทดสอบ PCR)
  • หรือ ผลทดสอบ Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบิน
 • ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน รวมทั้งต้องได้รับการฉีดวัคซีนครั้งล่าสุดไม่ต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทางไปนิวซีแลนด์

วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติโดย Medsafe/WHO

  ชื่อวัคซีน

จำนวนโดสขั้นต่ำ

1.

Bharat Biotech

2 โดส
2. Janssen (Johnson & Johnson)

1 โดส

3. Moderna

2 โดส

4.. Novavax

2 โดส

5. Oxford/AstraZeneca

2 โดส

6. Pfizer/BioNTech

2 โดส

7. Serum Institute of India (AstraZeneca)

2 โดส

8. Serum Institute of India (Novavax)

2 โดส

9. Sinopharm (Beijing)

2 โดส

10. Sinovac

2 โดส

หมายเหตุ:

หากไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ Medical Certificates โดยจะต้องออกเอกสารนี้ก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินของผู้เดินทาง และในวันเดินทางจะต้องแนบเอกสารนี้กับการเช็คอินของผู้เดินทางด้วย


เงื่อนไขการกักตัว

หากผู้เดินทางมีสิทธิ์เดินทางไปนิวซีแลนด์แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักตัว Managed Isolation and Quarantine (MIQ) ที่ได้รับการจัดการเมื่อเดินทางมาถึง และต้องได้รับ Managed Isolation Allocation  เพื่อยืนยันสถานที่ของคุณในสถานที่สำหรับการแยกที่มีการจัดการก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน

คำเตือน: หากไม่มีการยืนยันการจัดสรรสถานที่กักตัวที่ได้รับการรับรอง จะไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินไปยังนิวซีแลนด์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ Secure your place | Managed Isolation and Quarantine

สถานทูตนิวซีแลนด์ ยังพิจารณาวีซ่าปกติหรือไม่?

สำนักงานในนิวซีแลนด์เปิดทำการ สำนักงานบางแห่งนอกนิวซีแลนด์ยังคงปิดอยู่ ขอแนะนำให้สมัครวีซ่าออนไลน์ที่เข้าเกณฑ์ เนื่องจากการสมัครแบบกระดาษอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ

การขอวีซ่าจากนอกนิวซีแลนด์

Immigration New Zealand กลับมาดำเนินการยื่นคำร้องที่อยู่อาศัยจากภายนอกนิวซีแลนด์ที่ได้รับก่อนเดือนมีนาคม 2020 การตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์จะดำเนินการวีซ่าตามความสัมพันธ์สำหรับคู่ค้าและบุตรที่อยู่ในความอุปการะของพลเมืองนิวซีแลนด์และผู้พำนักอาศัย วีซ่าตามความสัมพันธ์คือ:

 • Culturally Arranged Marriage Visitor Visa
 • Partner of a New Zealander Visitor Visa
 • Partner of a New Zealander Work Visa
 • Partner of a New Zealander Resident Visa
 • Child of a New Zealander Visitor Visa
 • Dependent Child Student Visa
 • Dependent Child Resident Visa
 • Adoption Visitor Visa
 • Adoption Pre-citizenship Visitor Visa

List of visa waiver countries and territories

Temporary visa applications

การยื่นขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จากผู้ที่อยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์จะถูกระงับชั่วคราว ยกเว้น

 • วีซ่าตามความสัมพันธ์สำหรับคู่ครองและบุตรในอุปการะของพลเมืองนิวซีแลนด์และผู้อยู่อาศัย
 • วีซ่าที่ทำโดยผู้ที่ได้รับเชิญให้สมัครเพราะมีจุดประสงค์ที่สำคัญสำหรับการอยู่ในนิวซีแลนด์
 • วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูต กงสุล และเจ้าหน้าที่และผู้อยู่ในอุปการะ
 • Antarctic Traveller Visitor visas และ Antarctic Work visas
 • Recognised Seasonal Employer (RSE) Limited visas.

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากวางแผนเรียนต่อนิวซีแลนด์ปี 2565?

แม้ว่านิวซีแลนด์จะเปิดช้ากว่าประเทศอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกตลอดช่วงการระบาดใหญ่ และด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และทัศนคติที่เป็นมิตรต่อผู้อพยพ เราเชื่อว่านิวซีแลนด์จะกลับไปเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเรียนทุกคน

วางแผนเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยปกติแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดทั้งปี หากมีช่วงเวลาเดินทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้สมัครเรียนไว้ก่อน ปกติแล้วการสมัครเรียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อล็อคราคาโปรโมชั่นและค่าเรียนปัจจุบัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียนมีอัตราที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปี หากผู้สมัครเปลี่ยนแผนการเรียน ต้องการเลื่อนเรียนก็สามารถทำได้โดยยังรักษาโปรโมชั่นเดิม
 • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย เนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพค่อนข้างมีหลากหลายและราคาแตกต่างกัน
  • หลักสูตรวิชาชีพทั่วไปใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการเรียนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ อาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้
 • สำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดเรียน 2 ช่วงคือ กุมภาพันธ์ และ กันยายน  (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่เรียน บางหลักสูตรอาจจะเปิดรับแค่เทอมเดียว) การสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าการสมัครเรียนทั่วไป เช่น ต้องเขียนเรียงความ (Statement of Purpose) เตรียม Portfolio หรือ Resume ในการสมัครเรียน หรือต้องมีหนังสือรับรอง (Recommend Letter) ที่สำคัญ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ให้ตรงตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรได้กำหนด
 • สำหรับการเรียนต่อมัธยมปลายนิวซีแลนด์ อาจพิจารณาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป เพื่อความพร้อมในการเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่า โดยระหว่างนี้ ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลการเรียนต่อมัธยมปลายในนิวซีแลนด์ได้ในบทความดังนี้

หากต้องการสมัครเรียนกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์

น้องๆ สามารถส่งเอกสารสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของเดอะเบสท์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ให้บริการ เราสามารถทำเรื่องสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับบางโรงเรียน หรือบางมหาวิทยาลัย ที่ต้องทำข้อสอบ (Placement Test) น้องๆ สามารถทำข้อสอบที่บ้านในคอมพิวเตอร์ส่วนได้เลย ดังนั้น น้องๆ ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความไม่สะดวก ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง

สำหรับน้องๆ ที่วางแผนจะไปเรียนต่อนิวซีแลนด์หลักสูตรภาษาอังกฤษ แนะนำให้สมัครเรียนก่อนช่วงนี้ และเลือกเวลาเริ่มเรียนช่วงต้นปีหน้า หรือกลางปีหน้า จะปลอดภัยที่สุด  ส่วนระดับอุดมศึกษา จะมีวัน และเวลา เริ่มเรียนที่ชัดเจน โดยปกติจะเปิดเรียนภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี แต่จะมีการเปิดรับสมัคร ซึ่งในระหว่างนี้ ให้เตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าก่อน 

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการสมัครเรียน

 1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน (Passport)  และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ID CARD)
 3. ใบรับรองผลการศึกษา (Academic Transcript)
 4. ใบรับรองวุฒิ (Academic Certificate)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (House Particular)
 6. ประวัติการเรียน/การทำงาน (CV/Resume) ถ้ามี
 7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี
 8. เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เลือกเรียน

สำหรับคำแนะนำเรื่องการสมัครเรียนอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน หรือโรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง มีเงื่อนไข และเกณฑ์การรับเข้าที่แตกต่างกัน

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในประเทศนิวซีแลนด์ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลเมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อมากที่สุด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความด้านล่างได้เลย

 • เมืองโอ๊คแลนด์ Auckland เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ และเมืองที่นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนมากที่สุด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก จากการสำรวจคุณภาพชีวิตจาก Mercer Quality of Living 2019 ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือ ของประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน โอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของนักศึกษานานาชาติ ที่เดินทางมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ University of Auckland เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แม้จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แต่โอ๊คแลนด์ ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับสามของโลก
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองโอ๊คแลนด์
 • เมืองเวลลิงตัน Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงที่เล็กและเจ๋งที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศนิวซีแลนด์ ประชากรทั้งหมดในเมืองมีประมาณ 496,000 คน เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเดินทางไปทางเหนือ และทางใต้ได้อย่างง่ายดาย เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย และเรียนต่อ ผู้คนเป็นมิตร  ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะ และอาหาร โดยคุณจะได้เจอร้านอาหาร ค่าเฟ่ และบาร์จำนวนมาก  รวมถึงเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ผลิตภาพยนตร์มหากาฬ เช่น The Lord of The Ring และ The Hobbit
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองเวลลิงตัน
 • เมืองไครสต์เชิร์ช Christchurch เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ อยู่บนชายฝั่งแม่น้ำเอวอน ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1848 จึงมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษ มีประชากรทั้งเมืองประมาณ 380,000 คน เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ สำหรับการเรียนต่อ และได้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน ได้มีองค์กร และหน่วยงานหลากหลาย ที่เข้ามาดูแลนักเรียนต่างชาติ เช่น Christchurch Educated ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – 13 คอยให้การสนับสนุน และช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น ดังนั้น ผู้ปกครองหลายท่าน จึงไว้วางใจ เลือกส่งบุตร ไปเรียนต่อที่เมืองไครสต์เชิร์ช 
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองไครสต์เชิร์ช

หลักฐานทางการเงิน สำหรับแสดงให้สถานทูตเพื่อขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

หลักฐานทางการเงิน เป็นสิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนเป็นอันดับต้นๆ นักเรียนที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์ระยะเวลานานกว่า 1 ปี ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินขั้นต่ำ 1 ปีซึ่ง Immigration New Zealand ได้กำหนดค่าครองชีพสำหรับ 1 ปีไว้ที่ NZ$15,000 หากเรียนน้อยกว่า 1 ปี ค่าครองชีพรายเดือนเท่ากับ NZ$1,250

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต

3 เดือน

NZD1,250 x 3 = NZD3,750
ประมาณ 82,500 บาท

NZD2,000
ประมาณ 44,000 บาท
NZD5,750
ประมาณ 126,500 บาท
6 เดือน

NZD1,250 x 6 = NZD7,500
ประมาณ 165,000 บาท

NZD2,000
ประมาณ 44,000 บาท
NZD9,500
ประมาณ 209,000 บาท
9 เดือน

NZD1,250 x 9 = NZD11,250
ประมาณ 247,500 บาท

NZD2,000
ประมาณ 44,000 บาท
NZD13,250
ประมาณ 291,500 บาท
12 เดือน

NZD1,250 x 12 = NZD15,000
ประมาณ 330,000 บาท

NZD2,000
ประมาณ 44,000 บาท
NZD17,000
ประมาณ 374,000 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้นเป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานทางการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน เช่น

ระยะเวลาเรียน ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดง กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 1.5 เท่า

กรณีแสดงมากกว่าที่กำหนด 2 เท่า

3 เดือน

NZD5,750
ประมาณ 126,500 บาท

NZD5,750 x 1.5 = NZD8,625
ประมาณ 189,750 บาท
NZD5,750 x 2 = NZD11,500
ประมาณ 253,000 บาท
6 เดือน

NZD9,500
ประมาณ 209,000 บาท

NZD9,500 x 1.5 = NZD14,250
ประมาณ 313,500 บาท
NZD9,500 x 2 = NZD19,000
ประมาณ 418,000 บาท
9 เดือน

NZD13,250
ประมาณ 291,500 บาท

NZD13,250 x 1.5 = NZD19,875
ประมาณ 437,250 บาท
NZD13,250 x 2 = NZD26,500
ประมาณ 583,000 บาท
12 เดือน

NZD17,000
ประมาณ 374,000 บาท

NZD17,000 x 1.5 = NZD25,500
ประมาณ 561,000 บาท
NZD17,000 x 2 = NZD34,000
ประมาณ 748,000 บาท

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ = 22 บาท


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.