Last updated มิถุนายน 8, 2022 ago by Thebestedu

ออสเตรเลียเปิดประเทศแล้ว สำหรับวีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีนครบโดส เดินทางได้เลย


ออสเตรเลียเปิดประเทศแล้ว สำหรับพลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร ผู้ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางมายังออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง ทั้งนี้ วัคซีนที่ฉีด จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากหรือรับรองโด Australian’s Therapeutic Goods Administration (TGA) ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางที่จะต้องทราบสถานะการฉีดวัคซีน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองวัคซีนสามารถใช้ในการเดินทางเข้า-ออกออสเตรเลียได้

สถานการณ์ประเทศออสเตรเลียปัจจุบัน

ออสเตรเลียแซงหน้าอิตาลี นิวซีแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ในการจัดอันดับวัคซีนทั่วโลก เนื่องจากพร้อมที่จะเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนสองครั้งที่ 75% ของประชากรทั้งหมด (รวมเด็กด้วย) โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม ประชากรในออสเตรเลียได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 89.5% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรัฐนิวเซาท์เวลส์ New South Wales, รัฐวิคตอเรีย Victoria, รัฐแทสมาเนีย Tasmania, รัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี Australian Capital Territory เป็นรัฐที่ได้รับการฉีดวัคซีนบรรลุเป้าหมาย 90% เรียบร้อยแล้ว

By Inga Ting, Katia Shatoba, and Alex Palmer
Digital Story Innovation Team
Updated 8Published 

ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้า-ออก ออสเตรเลีย

 • ผู้เดินทางต้องมีวีซ่าที่ถูกต้อง และวีซ่าที่ถือจะต้องเป็นวีซ่าในรายชื่อวีซ่าที่มีสิทธิ์เดินทางเข้า-ออกออสเตรเลีย (ยกเว้นผู้ที่เดินทางจากแอฟริกาใต้ เลโซโท เอสวาตินี นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก หรือมาลาวี หรืออาศัยอยู่ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา)
 • พลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร หรือสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียซึ่งเคยอยู่ในแอฟริกาใต้ เลโซโท เอสวาตินี นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก หรือมาลาวีในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องเข้ากักตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละรัฐ
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน Vaccination Certificate (วัคซีนพาสปอร์ต) ผู้เดินทางจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้
  • ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติหรือรับรองโดย Australian’s Therapeutic Goods Administration (TGA) หากใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ได้พิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด จะไม่สามารถใช้ใบรับรองนี้ในการออกหรือเข้าประเทศออสเตรเลียได้
  • หากได้รับการฉีดวัคซีนในออสเตรเลีย จะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างประเทศ (ICVC) แก่เจ้าหน้าที่สายการบิน
 • หลักฐานการทดสอบ COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) ที่เป็นลบ ซึ่งดำเนินการภายใน 3 วันหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางไปยังออสเตรเลีย (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น)
 • กรอกใบประกาศการเดินทางของออสเตรเลีย (Australia Travel Declaration: ATD) อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยจะต้องอัพโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีน ระบุประวัติการเดินทาง 14 วันล่าสุด และแสดงหลักฐานการทดสอบ PCR Test โดยให้ผลที่เป็นลบ 3 วันก่อนเดินทาง คลิก เพื่อกรอกฟอร์มออนไลน์
 • เอกสารการจัดเตรียมสถานที่การกักตัวให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง ขึ้นอยู่กับมาตรการการกักตัวของแต่ละรัฐที่เดินทาง
 • หากเที่ยวบินล่าช้า ผู้เดินทางจะยังคงถือว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการทดสอบก่อนออกเดินทาง ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบใหม่ แต่หากเที่ยวบินมีการเปลี่ยนกำหนดเวลาใหม่หรือยกเลิก จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจ PCR ที่เป็นลบของ COVID-19 ซึ่งดำเนินการไม่เกิน 3 วันก่อนเที่ยวบินที่เปลี่ยนตารางบินใหม่อีกครั้ง
 • เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้ว ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน
  1. ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ต
  2. ผลการทดสอบ PCR Test COVID-19 ที่เป็นลบ
  3. ใบประกาศการเดินทางของออสเตรเลีย (Australia Travel Declaration: ATD)

หมายเหตุ: หากผู้เดินทางฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด กำหนดไว้ในมาตรา 137.1 of the Criminal Code Act 1995

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

วัคซีนครบโดนที่ได้รับการอนุมัติจาก TGA มีอะไรบ้าง

 • ได้รับวัคซีน 2 โดนอย่างน้อย 14 วัน ในรายชื่อวัคซีนดังนี้
  • AstraZeneca Vaxzevria
  • AstraZeneca Covishield
  • Pfizer/Biotech Comirnaty
  • Moderna Spikevax
  • Sinovac Coronavac
  • Bharat Biotech Covaxin
  • Sinopharm BBIBP-CorV (for 18-60-year-olds)
 • ได้รับวัคซีน 1 โดส ในรายชื่อวัคซีนดังนี้
  • Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine

TGA กำลังประเมินวัคซีน Covid-19 อื่นๆ อาจได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางขาเข้าประเทศออสเตรเลียในอนาคต ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและเป็นที่ยอมรับมีอยู่ในเว็บไซต์ TGA สำหรับวัคซีนสูตรไขว้ จะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อวัคซีนที่ฉีดได้รับการรับรองจาก TGA

การกักตัว (Quarantine)

สำหรับเงื่อนไขการกักตัวขึ้นอยู่กับรัฐหรือเขตแดนที่กำลังเดินทางและผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจะต้องติดตามข้อมูลเงื่อนไขการกักตัวตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น

เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางที่จะต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศและการกักตัวสำหรับแต่ละรัฐหรือเขตแดนที่ตั้งใจจะเดินทางไป นอกจากนี้ ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวหากเดินทางมาถึงรัฐหรือเขตแดนที่มีข้อปฏิบัติการกักตัว

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกักตัวในออสเตรเลียแต่ละรัฐ

วีซ่าที่มีสิทธิ์เดินทางเข้า-ออก ออสเตรเลีย ตามข้อตกลง

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือวีซ่าดังต่อไปนี้ และได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามการรับรองจาก TGA สามารถเดินทางเข้า-ออก ออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องยื่นขอ Travel Examption

Visa

 • Subclass 200 – Refugee visa
 • Subclass 201 – In-country Special Humanitarian visa
 • Subclass 202 – Global Special Humanitarian visa
 • Subclass 203 – Emergency Rescue visa
 • Subclass 204 – Woman at Risk visa
 • Subclass 300 – Prospective Marriage visa
 • Subclass 400 – Temporary Work (Short Stay Specialist) visa
 • Subclass 403 – Temporary Work (International Relations) visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)
 • Subclass 407 – Training visa
 • Subclass 408 – Temporary Activity visa
 • Subclass 417 – Working Holiday visa
 • Subclass 449 – Humanitarian Stay (Temporary) visa
 • Subclass 457 – Temporary Work (Skilled) visa
 • Subclass 461 – New Zealand Citizen Family Relationship visa
 • Subclass 462 – Work and Holiday visa
 • Subclass 476 – Skilled – Recognised Graduate visa
 • Subclass 482 – Temporary Skill Shortage visa
 • Subclass 485 – Temporary Graduate visa
 • Subclass 489 – Skilled – Regional (Provisional) visa
 • Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa
 • Subclass 494 – Skilled Employer-Sponsored Regional (Provisional) visa
 • Subclass 500 – Student visa
 • Subclass 580 – Student Guardian visa (closed to new applicants)
 • Subclass 590 – Student Guardian visa
 • Subclass 785 – Temporary Protection visa
 • Subclass 790 – Safe Haven Enterprise visa
 • Subclass 870 – Sponsored Parent (Temporary) visa
 • Subclass 988 – Maritime Crew visa

หมายเหตุ: อาจมีการเพิ่มคลาสย่อยของวีซ่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อยกเว้นที่ระบุไว้ใน: Travel restrictions and exemptions

ข้อยกเว้นการฉีดวัคซีน

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถใช้เกณฑ์การเดินทางแบบเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน และจะถูกนับว่าได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์ โดยหนังสือเดินทางจะถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันอายุ 
 • หากผู้เดินทางไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ จะต้องแสดงหลักฐานการยกเว้นทางการแพทย์ (Medical Exemption) นอกจากนี้ ควรตรวจสอบข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับการเดินทางเข้าออสเตรเลีย โดยเฉพาะข้อกำหนดในการกักตัว ในรัฐหรือเขตแดนที่กำลังเดินทาง

วางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไรดี?

ในระหว่างนี้ หากตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อออสเตรเลียหลังจากที่ออสเตรเลียประกาศเปิดพรมแดนอย่างแน่นอน ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อม เช่น วางแผนการเปิดเรียน เลือกหลักสูตร เลือกสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และเตรียมคุณสมบัติให้พร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อ เช่น ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือบางหลักสูตรต้องการ Portfolio ก็สามารถใช้เวลาช่วงนี้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำเรื่องสมัครเรียนได้

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ”
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ควรยื่นวีซ่าเมื่อไหร่ดี?

หากมีแผนการที่แน่ชัดอยู่แล้ว สามารถเริ่มดำเนินการยื่นวีซ่าได้เลย หากใครที่ยังไม่ได้สมัครเรียน ควรดำเนินการสมัครเรียนให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อรับราคาหรือโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน

มีวีซ่าอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทาง ทำอย่างไรดี?

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทาง สามารถขอวีซ่าใหม่ได้ ซึ่งตอนนี้ทางสถานทูตก็มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแต่ยังไม่ได้เดินทาง และวีซ่าเดิมหมดอายุ สามารถยื่นวีซ่าใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้

วีซ่านักเรียนใกล้จะหมด อยากต่อวีซ่านักเรียน / อยากเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน / อยากเปลี่ยนวีซ่า Working and Holiday Visa เป็น วีซ่านักเรียน ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่ออสเตรเลียแล้วต้องการจะวางแผนต่อวีซ่า ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์มีบริการต่อวีซ่า ทั้งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาชีพ (Certificate และ Diploma) หลักสูตรปริญญาตรี – เอก (Higher Education) ระยะเวลาที่เรียนตั้งแต่ 1 – 3 ปี ซึ่งสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สอบถามข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย และทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้จากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลย

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว และ/หรือวีซ่า Working and Holiday Visa อยากเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนเพื่ออยู่เรียนต่อในออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย กรณีนี้ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าให้เร็วที่สุดก่อนที่วีซ่าท่องเที่ยวจะหมดอายุ

ผู้ที่สนใจวางแผนเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย (ELICOS Program)

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยปกติแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดทั้งปี หากมีช่วงเวลาเดินทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้สมัครเรียนไว้ก่อน เนื่องจาก จะได้ราคาและโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน ซึ่งหลายๆ โรงเรียนจัดโปรโมชั่นลดค่าเรียนถูกลงกว่าปกติมาก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติกลับเข้ามาเรียนต่อในออสเตรเลีย หากยังไม่สามารถเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษได้ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ มีสถาบันสอนภาษาที่แนะนำดังนี้

หากเลือกสถาบันได้แล้ว สามารถสมัครเรียนได้เลย ปกติแล้วการสมัครเรียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อล็อคราคาโปรโมชั่นและค่าเรียนปัจจุบัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียนมีอัตราที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปี หากผู้สมัครเปลี่ยนแผนการเรียน ต้องการเลื่อนเรียนก็สามารถทำได้โดยยังรักษาโปรโมชั่นเดิม

สามารถศึกษาแนวทางการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความ 8 เรื่องที่ต้องรู้ เลือกโรงเรียนสอนภาษาในต่างประเทศ เลือกยังไงให้คุ้มค่าและปังที่สุด บทความนี้มีคำตอบ คลิกเลย 

ผู้ที่สนใจวางแผนเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ประเทศออสเตรเลีย (VET Program)

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย เนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพค่อนข้างมีหลากหลายและราคาแตกต่างกัน เช่น หลักสูตรการประกอบอาหาร Commercial Cookery อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหลักสูตรทั่วไป เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาด้วย

หลักสูตรวิชาชีพทั่วไปแล้วการเข้าเรียนยืดหยุ่นกว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้เพียงผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย อาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้ หรือทำเป็น Package เรียนภาษา + วิชาชีพ 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีหลักสูตร Trade Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงาน ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี เรียนจบแล้วสามารถขอ Temporary Graduate Visa ได้ และมีสิทธิ์ขอ PR ที่เป็นไปได้มากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเรียนต่อและทำงานหลังเรียนจบในออสเตรเลียระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Trade Course อย่างละเอียด สามารถศึกษาต่อได้ที่: เรียนทำงานออสเตรเลีย | เรียนอะไรให้ได้ PR ประเทศออสเตรเลีย | แนะนำ 15 หลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลีย เรียนจบมีสิทธิ์ขอ PR ได้ มีหลักสูตรอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ | บทความนี้มีคำตอบ

ตัวอย่างคุณสมบัติในการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ออสเตรเลีย

 • IELTS 5.5
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร

บทความเกี่ยวกับเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลีย

ผู้ที่สนใจวางแผนเรียนระดับอุดมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย (Higher Education Program)

สำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดเรียน 2 ช่วงคือ กุมภาพันธ์ และ กันยายน  (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่เรียน บางหลักสูตรอาจจะเปิดรับแค่เทอมเดียว) การสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าการสมัครเรียนทั่วไป เช่น ต้องเขียนเรียงความ (Statement of Purpose) เตรียม Portfolio หรือ Resume ในการสมัครเรียน หรือต้องมีหนังสือรับรอง (Recommend Letter) ที่สำคัญ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ให้ตรงตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรได้กำหนด

หากวางแผน ให้ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และสาขาที่ต้องการจะเรียนก่อน เช่น ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS เท่าไหร่ จะต้องเขียนรายงานไหม หรือจะต้องสอบสัมภาษณ์ไหม ถ้าหากน้องๆ ยังไม่แน่ใจว่าอยากเรียนหลักสูตรอะไร สถาบันไหนไหน เมืองไหน ประเทศไหน สามารถปรึกษากับพี่ๆ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย ทางศูนย์ฯ รวมถึงทำเรื่องสมัครเรียนก่อนได้ โดยทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ สามารถให้คำปรึกษา และ สมัครเรียนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างคุณสมบัติในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจดูเกรดเฉลี่ยด้วย)
 • IELTS Academic 6.0 (โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5)
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร

ตัวอย่างคุณสมบัติในการเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของระดับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียในสองภาคเรียนสุดท้ายจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
 • IELTS Academic 6.5 (โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร

เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาให้ด้วย 

ทั้งทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่อยากสมัครทุนจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม โดยหนึ่งในทุนรัฐบาลออสเตรเลียยอดนิยมคือทุน Destination Scholarship คือทุนรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนให้นักศึกษาชาวออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ ที่เลือกเรียนในสถาบันที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย (Regional) เพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมให้เป็นผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการPlanning for Future Population of Australia” โดยทุนการศึกษามีมูลค่าสูงถึง 60,000 AUD 

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุน Destination Australia Scholarship

นอกจากนี้ ยังมีทุนของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน 20% – 70% ดังนี้

หากต้องการสมัครเรียนกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์

น้องๆ สามารถส่งเอกสารสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของเดอะเบสท์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ให้บริการ เราสามารถทำเรื่องสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับบางโรงเรียน หรือบางมหาวิทยาลัย ที่ต้องทำข้อสอบ (Placement Test) น้องๆ สามารถทำข้อสอบที่บ้านในคอมพิวเตอร์ส่วนได้เลย ดังนั้น น้องๆ ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความไม่สะดวก ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง

สำหรับน้องๆ ที่วางแผนจะไปเรียนต่อออสเตรเลียหลักสูตรภาษาอังกฤษ แนะนำให้สมัครเรียนก่อนช่วงนี้ และเลือกเวลาเริ่มเรียนช่วงต้นปีหน้า หรือกลางปีหน้า จะปลอดภัยที่สุด  ส่วนระดับอุดมศึกษา จะมีวัน และเวลา เริ่มเรียนที่ชัดเจน โดยปกติจะเปิดเรียนภายในเดือน กันยายน และ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งในระหว่างนี้ ให้เตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าก่อน

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการสมัครเรียน

 1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน (Passport)  และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 3. ประวัติการเรียน/การทำงาน (CV/Resume) ถ้ามี
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี
 5. เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เลือกเรียน

สำหรับคำแนะนำเรื่องการสมัครเรียนอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน หรือโรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง มีเงื่อนไข และเกณฑ์การรับเข้าที่แตกต่างกัน

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในประเทศออสเตรเลีย ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลเมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อออสเตรเลียมากที่สุด ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความด้านล่างได้เลย

 • เมืองซิดนีย์ Sydney เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการเรียนต่ออันดับ 1  และ เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 5.23 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย และเป็นจุดหมายปลายทางแรกสำหรับนักเรียนต่างชาติ และนักท่องเที่ยว เมืองนี้ มีทุกอย่างที่ต้องการ ทั้งความบันเทิง ความสงบ ความปลอดภัย งานพาร์ทไทม์ และอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบที่สูง  
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองซิดนีย์
 • เมืองเมลเบิร์น Melbourne เป็นเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน เมืองเมลเบิร์น Melbourne เป็นเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับของ The Economist Intelligence Unit ตั้งแต่ปี 2011 – 2017 และในปี 2018 – 2019 อยู่ในอันดับ 2 รองจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองเมลเบิร์น
 • เมืองบริสเบน Brisbane เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากซิดนีย์ และเมลเบิร์น ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำบริสเบน ที่ไหลลงสู่อ่าวมอร์ตัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย (รองจากซิดนีย์และเมลเบิร์น) และเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองบริสเบน ค่อนข้างเงียบสงบ ผ่อนคลาย แต่ก็แฝงด้วยชีวิตชีวา
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองบริสเบน
 • เมืองโกลดโคสต์ Gold Coast เป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของออสเตรเลีย โดดเด่นด้วยสภาพอากาศที่สดใจ และทะเลที่สวยงาม นอกจากนี้ เมืองโกลด์โคสต์ ยังเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วที่สุดในออสเตรเลียอีกด้วย
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองโกลด์โคสต์
 • เมืองเพิร์ท Perth เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย กินพื้นที่ 1 ใน 3 ของทวีป มีประชากรกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสี่ ในออสเตรเลีย ล้อมรอบด้วยสันเขาที่เรียกว่า Darling Scarp เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำที่สำคัญสองสายได้แก่ แม่น้ำ Swan และ Canning สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ จะเป็นภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้รับสมญาณามให้เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในคาบมหาสมุทรอินเดีย มีชื่อเสียงในด้านอันยาวนานของแสงแดดท้องฟ้าสีครามและชายหาดสีขาวสดใส
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองเพิร์ท
 • เมืองแอดิเลด Adelaide แอดิเลดตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย South Australia โดดเด่นในด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ ใกล้กับชายหาดและเกาะที่สวยงาม เมืองนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากเนิน Adelaide Hills ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินป่า การขี่จักรยานชมสัตว์ป่า หรือใกล้กับไร่องุ่นที่ผลิตไวน์ชั้นยอด 
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองแอดิเลด
 • เมืองดาร์วิน Darwin เป็นเมืองหลวงของรัฐนอร์ทเทอร์นเทริทอรี Northern Territory ได้รับสมญาณามว่าเป็นเมืองที่อยู่ ทางตอนเหนือสุด ของประเทศออสเตรเลีย ติดกับทะเลติมอร์ ทำให้เห็นวิวมหาสมุทรที่งดงาม สภาพภูมิประเทศของเมืองนี้มีหลากหลาย ตั้งแต่ ชายหาดที่สวยงาม หรือป่าดิบชื้น รวมถึงทุ่งหญ้าแบบทะเลทราย ที่นี่จึงมีพืชพรรณแปลกใหม่มากกว่า 4,300 สายพันธุ์ และสัตว์ท้องถิ่นแปลกๆ อีก 400 ชนิด
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองดาร์วิน

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.