Last updated พฤศจิกายน 15, 2021 ago by Thebestedu

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คืออะไร?


หลังจากที่ประชาชนได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง หลายๆ ประเทศเริ่มเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ และท้ายที่สุด ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้หายหมดไปจากโลก ทุกคนยังคงต้องอยู่ร่วมกัน และป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดโดยการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด

สำหรับในประเทศไทย การเช็คว่าใครฉีดวัคซีนครบหรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถเช็คได้ผ่านแอพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือหลายๆ คนมักจะถ่ายเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนและเก็บไว้กับตัวตลอดเวลา แต่สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องใช้เอกสารที่มีความเป็นสากล และเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลก นั่นก็คือ Covid-19 Certificate of Vaccination หรือเรียกสั้นๆ ว่า Vaccine Passport คือใบเบิกทางให้สามารถเดินทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ

ในการขอรับ Vaccine Passport สามารถขอรับได้ทั้งยื่นคำร้องกับหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารรับรองฯ ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือสามารถส่งคำร้องขอผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยมีขั้นตอนดังนี้


7 ขั้นตอนขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

สำหรับในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะขออธิบายขั้นตอนการขอวีคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยเนื้อหาของบทความนี้ อ้างอิงจากกรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม

2. กดเลือกเมนู “International Certificate”

3. กดเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”

4. กรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสาร

หากยังไม่เคยลงทะเบียนในแอพลิเคชั่นหมอพร้อม จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว Personal Data ให้เรียบร้อยก่อน พร้อมกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางให้ครบถ้วน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 2. บัตรประชาชน (ID Card)
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้
 4. หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (กรณีให้ผู้มอบอำนาจดำเนินการแทน) คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

แนบไฟล์หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองฯ โดยใช้ไฟล์ภาพดิจิทัล

สำหรับ ข้อมูลการฉีดวัคซีน จะปรากฏในระบบข้อมูลวัคซีน Vaccination Data ตรวจเช็คให้ถูกต้อง หากข้อมูลวัคซีนที่ฉีดไม่ถูกตรง เช่น ชื่อวัคซีนที่ฉีดผิด ให้เช็คตรงช่อง “ตรวจสอบแล้ว พบข้อมูลวัคซีนไม่ถูกต้อง Data Incorrect” เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไป

5. เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือการรับรองฯ ได้แก่ มารับด้วยตนเอง, จัดส่งตามที่อยู่ และอีเมล

ขอรับได้กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ 

 1. กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
   • วันทำการ: เปิดตลอดเวลา
   • เวลา: เปิดตลอดเวลา
   • โทร: 02-134-0134
   • E-mail: porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
  • คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
   • วันทำการ: วันจันทร์-ศุกร์
   • เวลาทำการ: 09.00-15.30 น.
   • วันหยุด: หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   • โทร: 02-590-3430
   • E-mail: tmcbamras@gmail.com
  • กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี
   • วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์
   • เวลาทำการ: 09.00-15.30 น.
   • โทร: 02-590-3232
  • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.
   • วันทำการ: วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   • เวลาทำการ: 09.00-15.30 น.
   • โทร: 02-521-0943-5
 2. ระดับเขต: สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
 3. ระดับจังหวัด: 92 แห่ง

นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

6. เลือกช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรองฯ หรือ ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าใช้จ่ายในการรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม (กรณีที่ประสงค์จะให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ Vaccine passport จะมีค่าบริการเพิ่มเติม)

7. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ (Confirm)


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.