ปัจจุบันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม หลายๆ อย่างมีการปรับตัว ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ อนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟ็กต์ ซึ่งแนวโน้มในอีก 5 ปี ข้างหน้า คาดว่าจะมีตำแหน่งงานที่ขาดแคลนมากกว่า 27,000 ตำแหน่ง 

สถาบัน TAFE Queensland เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลขนาดใหญ่ที่สุด ประจำรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้พัฒนา และเปิดสอนหลักสูตร Diploma of Screen and Media เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านครีเอทีฟ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสายภาพยนตร์ โทรทัศน์ อนิเมชั่น และ วิชชวลเอฟเฟ็กต์ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยรายละเอียดของหลักสูตร น้องๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเลยค่ะ

เรียน Diploma of Screen and Media กับสถาบัน TAFE Queensland


หลักสูตร Diploma of Screen and Media ของสถาบัน TAFE Queensland จะแยกออกเป็น 3 สาขาย่อยด้วยกันคือ Animation and Visual Effects, Film and TV Production และ Interactive Media โดยหัวข้อหลัก จะได้เรียนเหมือนกันคือ การพัฒนาความคิด ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และเครื่องมือในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เบื้องต้น หลังจากนั้น จะได้เลือกเรียนในสาขาตามความสนใจของแต่ละคน

ดิปโพลมา (Diploma) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเรียนสายอาชีพ และการฝึกอบรม Vocational Education and Training (VET) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเรียนในระดับปริญญาตรี เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การเรียนการสอนควบคู่ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ บางหลักสูตร มีการฝึกงานด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ทันที คลิ๊ก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ


Animation and Visual Effects การผลิตแอนิเมชั่น และวิชชวลเอ็ฟเฟ็กต์

หลักสูตรนี้ จะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิต Animation และ Visual Effect ในฉากภาพยนตร์ เพื่อสายงานอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ และ ONLINE Video ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ หลักๆ จะเน้นการวาดโมเดล 3D ตัวละครการ์ตูน และเสมือนจริง เอ็ฟเฟ็คต์ กราฟฟิค และการเคลื่อนไหว การใช้ฉาก Green Screen หรือ Blue Screen

นอกจากนี้ หลักสูตร Animation and Visual Effects ยังได้เรียนพื้นฐานการออกแบบด้วย เช่น การวาดรูป การใช้โทนสี การออกแบบภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียน และการทำงาน

 • วิทยาเขตที่เปิดสอน : Brisbane (South Bank)
 • ระยะเวลาเรียน : 1 ปี
 • ค่าใช้จ่าย : 14,400 AUD
 • แนวทางอาชีพหลังเรียนจบ : 3D animator, Camera operator, Lighting assistant, Sound recordist, Video editor, Screen Producer, Interactive Media Designer และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียน

 • Refine drawing and other visual representation tools
 • Create 3D digital animations
 • Create 3D digital models
 • Create advanced 3D digital models
 • Create digital visual effects
 • Create titles for screen productions
 • Create 3D digital character animation
 • Create 3D digital environments
 • Design animation and digital visual effects
 • Refine digital art techniques
 • Extend expertise in specialist creative fields
 • Edit complex screen productions

Film and TV Production การผลิตภาพยนตร์ และโทรทัศน์

หลักสูตร Film and TV Production หรือ การผลิตสื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นหลักสูตรยอดนิยมสำหรับนักเรียนไทย และเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับสายครีเอทีฟ โดย หลักสูตรนี้ จะเน้นพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ และวิทยุโทรทัศน์เป็นหลัก กล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ในสตูดิโอ การใช้ไฟ การจัดแสง การกำกับภาพยนตร์ และวิทยุโทรทัศน์ การเขียนบทภาพยนตร์ การเขียนผังรายการ รวมถึงการทำงานหลังการถ่ายทำ เช่น การตัดต่อ การเกรดสี การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวก

 • วิทยาเขตที่เปิดสอน : Brisbane (Mt Gravatt), Gold Coast (Coomera)
 • ระยะเวลาเรียน : 1 ปี
 • ค่าใช้จ่าย : 14,400 AUD
 • แนวทางอาชีพหลังเรียนจบ : Film, TV and Stage Work, Special Effects Producer, Make-up Consultant และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียน

 • Collaborate in a creative process
 • Create digital visual effects
 • Shoot a wide range of screen content
 • Shoot screen content in a multi-camera environment
 • Pull focus
 • Edit screen content for fast turnaround
 • Manage media assets
 • Edit complex screen productions
 • Record sound on location
 • Create storyboards
 • Realise productions
 • Record sound on location
 • Create a final sound balance
 • Develop storylines and treatments

Interactive Media การผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ 

หลักสูตร Interactive Media แตกต่างจาก Animation and Visual Effects ตรงที่ ไม่ได้เรียนออกแบบแค่เพียง 3D เท่านั้น แต่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อ Multi  Media อื่นๆ ด้วย เช่น การออบแบบแอ็บพลิเคชั่น การออกแบบเว็บไซด์ การออกแบบสื่อการเรียนการสอน รวมถึงพัฒนา Interface ของเกมส์ โดยเน้นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสื่อ และผู้รับสื่อ

นอกจากนี้ ยังได้เรียนเกี่ยวกับฟังก์ชั่น การใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ตแวร์ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  Human-computer interaction (HCI) , user interface , Graphical User Interface (GUI)

 • วิทยาเขตที่เปิดสอน : Gold Coast (Coomera)
 • ระยะเวลาเรียน : 1 ปี
 • ค่าใช้จ่าย : 14,400 AUD
 • แนวทางอาชีพหลังเรียนจบ : Screen Producer, Interactive Media Designer, Animation/Visual Effects Designer, Web Developer/Designer, Instructional Designer, Interface Designer, Game Designer และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียน

 • Undertake project work
 • Create 3D digital animations
 • Create 3D digital models
 • Create 3D digital environments
 • Create user interfaces
 • Apply scripting language in authoring
 • Coordinate the testing of interactive media products
 • Design games
 • Design interaction
 • Design digital simulations
 • Create storyboards
 • Develop complex web page layouts

ค่าใช้จ่ายในการเรียนสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้

ค่าใช้จ่าย.jpg

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

ในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ TAFE Queensland คุณต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครทั้งหมด ข้อกำหนดเหล่านี้มีความแตกต่างกันและเฉพาะสำหรับแต่ละหลักสูตร แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ของเราเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีระดับการศึกษาขั้นต่ำก่อนหน้านี้

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น Year 10 / 11 หรือเทียบเท่า (ม.4, ม.5) สำหรับหลักสูตรพื้นฐาน (Foundation) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น Year 12 หรือเทียบเท่า (ม. 6) สำหรับหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง (Diploma) และหลักสูตรที่สูงกว่า
 • อายุขั้นต่ำ 18 ปีขึ้นไป (ถ้าหากอายุน้อยกว่า 18 ปี จะพิจารณาในแต่ละกรณี)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนที่ TAFE Queensland คุณต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS Academic หรือ คะแนนภาษาอังกฤษในระดับสากล

 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS Academic overall 5.5 (ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate III, Certificate IV, Diploma และ Advanced Diploma 

ถ้าหากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ หรือไม่มีผลคะแนนภาษา IELTS สามารถเรียนภาษาอังกฤษกับทาง TAFE Queensland ได้

ต้องเรียนภาษาอังกฤษอีกกี่สัปดาห์ 2.jpg

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ Creative Spaces สตูดิโอสายครีเอทีฟครบวงจร

ที่ TAFE มีสตูดิโอที่ทันสมัย Green Screen ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ โรงละคร สตูดิโอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์ทุกชิ้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงเทคโนโลยี ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกสำหรับสายครีเอทีพโดยเฉพาะ OptiTrack 3D Motion Capture System กล้องวิดีโอความละเอียดสูง Blackmagic และสตูดิโอสำหรับการตัดต่อด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จริง เช่น Final Cut Pro, Adobe Master Collection รวมถึงซอฟต์แวร์การออกแบบ Autodesk Maya และ 3DS Max

เรียนต่อในระดับปริญญาตรีด้วยโปรแกรม University Pathway

เมื่อสำเร็จการศึกษาที่ TAFE แน่นอนว่า นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ หรือสมัครงานได้ทันที แต่สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ในมหาวิทยาลัย ทางสถาบัน มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ สามารถทำโปรแกรม Pathway เข้าเรียนในระดับชั้นปี 2 หรือ ละเว้นรายวิชาบางรายวิชาได้เลย

tafe-queensland-pathways-guide-2019-27.jpg

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็สามารถ Pathway เข้าเรียนได้เช่นกัน

ในระหว่างที่เรียนอยู่ ยังสามารถ ทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของคุณอนุญาต ให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนได้ นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทนอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย 

นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำใบประกาศนียบัตร Certificate ไปยื่นสมัครงานได้ ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ Diploma ซึ่งจะช่วยให้มีตัวเลือกในสายงานอาชีพที่มากขึ้น และค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นด้วย

สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษา

คลิ๊ก…เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศออสเตเรลีย


TAFE Queensland สถาบันวิชาชีพรัฐบาล ออสเตรเลีย ประจำรัฐควีนส์แลนด์

TAFE Queensland เป็สถาบันวิชาชีพรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำรัฐควีนส์แลนด์ โดดเด่นด้วยการเรียนแบบเน้นปฏิบัติจริง และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมืออาชีพ เปิดสอนหลักสูตรวิาชีพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีวิทยาเขตมากกว่า 50 วิทยาเขตทั่วรัฐควีนส์แลนด์

เป้าหมายของสถาบัน TAFE Queensland คือ การสร้างผู้นำทางด้านการศึกษาวิชาชีพ และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จ หลักสูตรของสถาบัน TAFE Queensland ทุกหลักสูตร ได้รับการออกแบบ และปรับปรุงตลอดเวลาตามยุคตามสมัย เพื่อตอบโจทย์กับโลกยุคปัจจุบันมากที่สุด และเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ทางสถาบัน TAFE Queensland ยังมีพาร์ทเนอร์ บริษัท และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่ทำงานร่วมกัน และพร้อมที่จะรับนักเรียนเพื่อมาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ TAFE Queensland

 • มีความยืดหยุ่นสูง หลักสูตรมีความยิดหยุ่นสูง เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และรูปแบบการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม การันตีด้วยนักเรียนจาก 50 สัญชาติทั่วโลก
 • มีวิทยาเขตที่มีชีวิตชีวามากมายตั้งอยู่ทั่วรัฐควีนส์แลนด์ 50 วิทยาเขต ทั่วรัฐควีนส์แลนด์ วิธีการสอนผสมผสานทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติและการฝึกอบรม
 • ห้องเรียนมีมาตรฐาน และใช้อุปกรณ์การเรียนที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง เช่น ห้องครัวสากลที่มีอุปกรณ์ครัวครบครันและใช้งานในระดับภัตราคาร 5 ดาว คลีนิคตรวจสุขภาพ ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง สตูดิโอภาพเคลื่อนไหวระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ยิม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยาวนาน พัฒนาและคิดถ้นเทคนิค วิธีการใหม่ๆ และมอบเทคนิคให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายงานที่เรียน
 • ศูนย์บริการนักเรียนครบครัน ทางสถาบันมีศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านให้กับนักเรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการณ์ ศูนย์บริการทางวิชาการ บริการห้องสมุด และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เส้นทางเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยง่ายขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรขั้นสูง Diploma กับทางสถาบันแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสถาบันได้ โดยจะสามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัย เช่น Central Queensland University, Griffith University James Cook University Southern Cross University เป็นต้น
 • นักเรียนร้อยละ 90% มีความความพึงพอใจในการหลักสูตร สถาบัน และการเรียนการสอน และ ร้อยละ 85% ของจำนวนนี้ สามารถหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา หรือเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
 • รางวัลการันตีคุณภาพ สถาบันได้รับรางวัล Excellence Across a Wide Range of Industries หรือรางวัลความเป็นเลิศในด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Queensland Training Award  4 ปีซ้อน และนักเรียนของสถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Australian Training Award สาขา WorldSkills ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การันตีด้วยระยะเวลากว่า 135 ปี ที่สถาบัน TAFE Queensland ได้เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุด อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มากที่สุด ในรัฐควีนส์แลนด์
 • นายจ้างส่วนใหญ่ ต้องการนักศึกษาที่จบจาก TAFE Queensland เนื่องจากสถาบัน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ทั้งนายจ้างในอุตสาหกรรมชั้นนำระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโลก


สมัครเรียน Diploma of Screen and Media สถาบัน TAFE Queensland

หากสนใจเรียน Diploma Screen and Media สถาบัน TAFE Queensland หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เดอะเบสท์ ได้เลย เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองจากสถาบัน TAFE Queensland ประเทศออสเตรเลียโดยตรง

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.