เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ระบบ NCEA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เรียนต่อไฮสคูว์นิวซีแลนด์ต้องรู้

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย เช่น ระบบ   Cambridge International Qualification ระบบ The IB (International Baccalaureate) และระบบ NCEA (the National Certificate of Educational Achievement) โดยทุกระบบออกแบบแนวทางการเรียนที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน นั่นก็คือสร้างทักษะ และความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งในบทความนี้ จะอธิบายการศึกษาระบบ NCEA ประเทศนิวซีแลนด์


NCEA ประกาศนียบัตรที่การันตีถึงความสำเร็จในการศึกษา


NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ ดังนั้น นักเรียนจะต้องตัดสินใจตั้งแต่เรียนอยู่ใน Year 9 – 10 ได้แล้ว ว่าสนใจเรียนหลักสูตรไหน มหาวิทยาลัยไหน และจะต้องใช้หน่วยกิตของวิชาใดบ้าง ในการยื่นเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

NCEA level คุณสมบัติ
Level 1
(Year 11)
 • ต้องเก็บ 80 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ
Level 2
(Year 12)
 • ต้องเก็บ 60 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่า
 • ต้องเก็บ 20 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ
Level 3
(Year 13)
 • ต้องเก็บ 60 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 3 หรือสูงกว่า
 • ต้องเก็บ 20 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่า
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ

Numeracy และ Literacy คืออะไร ?

Numeracy และ Literacy เป็นวิชาบังคับ ที่จะต้องเก็บเครดิต ในหมวดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดย

โดย ใบประกาศ NCEA จะได้รับก็ต่อเมื่อนักเรียนจะต้องทำการสอบและวัดผล เพื่อเก็บเครดิต โดยจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ Internal Assessment ซึ่งเป็นการประเมินผลภายในโรงเรียน โดยทำการสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทำงานส่งอาจารย์ ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นคนออกคะแนนให้ และ External Assessment จะเป็นการประเมินผลภายนอกโรงเรียน ออกข้อสอบโดย NZQA โดยจะจัดสอบพร้อมกันทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

การวัดผล 

หลังจากสอบเสร็จ ทางโรงเรียนจะส่งข้อสอบเข้าส่วนกลาง NZQA แล้ว ทาง NZQA จะกระจายข้อสอบไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อสลับกันตรวจ แล้วส่งกลับมาที่ NZQA โดยจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไป การวัดผล จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. Not Achieved ไม่ผ่านเกณฑ์
 2. Achievement ผ่านเกณฑ์
 3. Merit ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนดี
 4. Excellence ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

ถ้าหากได้ Merit และ Excellence จะได้ใบประกาศนียบัตรพิเศษ Endorsement Certificate ซึ่งจะการันตีว่านักเรียนมีผลการเรียนที่ดีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ข้อดีของระบบ NCEA คือ นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามสิ่งที่ตนเองชอบ ถ้าหากไม่ผ่านวิชาใด ก็ยังมีโอกาส ผ่านวิชาอื่นได้ โดยการเก็บเครดิตไปเรื่อยๆ ยิ่งได้เครดิตมากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสได้เข้าคณะที่มีเกณฑ์คะแนนสูงๆ มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่แค่การเข้าเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ แต่หมายถึงการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัย Oxford University หรือ MIT ก็พิจารณาในการรับนักเรียนที่จบจากนิวซีแลนด์เข้าเรียนโดยระบบ NCEA เช่นกัน

 

 


Reference