ระบบ NCEA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เรียนต่อไฮสคูว์นิวซีแลนด์ต้องรู้

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย เช่น ระบบ   Cambridge International Qualification ระบบ The IB (International Baccalaureate) และระบบ NCEA (the National Certificate of Educational Achievement) โดยทุกระบบออกแบบแนวทางการเรียนที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน นั่นก็คือสร้างทักษะ และความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งในบทความนี้ จะอธิบายการศึกษาระบบ NCEA ประเทศนิวซีแลนด์


NCEA ประกาศนียบัตรที่การันตีถึงความสำเร็จในการศึกษา


NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ ดังนั้น นักเรียนจะต้องตัดสินใจตั้งแต่เรียนอยู่ใน Year 9 – 10 ได้แล้ว ว่าสนใจเรียนหลักสูตรไหน มหาวิทยาลัยไหน และจะต้องใช้หน่วยกิตของวิชาใดบ้าง ในการยื่นเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

NCEA level คุณสมบัติ
Level 1
(Year 11)
 • ต้องเก็บ 80 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ
Level 2
(Year 12)
 • ต้องเก็บ 60 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่า
 • ต้องเก็บ 20 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ
Level 3
(Year 13)
 • ต้องเก็บ 60 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 3 หรือสูงกว่า
 • ต้องเก็บ 20 เครดิต จากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่า
 • ต้องเป็นเครดิตที่อยู่ในหมวด “Numeracy” 10 เครดิต และ “Literacy” 10 เครดิตเป็นอย่างต่ำ

Numeracy และ Literacy คืออะไร ?

Numeracy และ Literacy เป็นวิชาบังคับ ที่จะต้องเก็บเครดิต ในหมวดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดย

โดย ใบประกาศ NCEA จะได้รับก็ต่อเมื่อนักเรียนจะต้องทำการสอบและวัดผล เพื่อเก็บเครดิต โดยจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ Internal Assessment ซึ่งเป็นการประเมินผลภายในโรงเรียน โดยทำการสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทำงานส่งอาจารย์ ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นคนออกคะแนนให้ และ External Assessment จะเป็นการประเมินผลภายนอกโรงเรียน ออกข้อสอบโดย NZQA โดยจะจัดสอบพร้อมกันทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

nceaassessments_1.png

การวัดผล 

หลังจากสอบเสร็จ ทางโรงเรียนจะส่งข้อสอบเข้าส่วนกลาง NZQA แล้ว ทาง NZQA จะกระจายข้อสอบไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อสลับกันตรวจ แล้วส่งกลับมาที่ NZQA โดยจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไป การวัดผล จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. Not Achieved ไม่ผ่านเกณฑ์
 2. Achievement ผ่านเกณฑ์
 3. Merit ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนดี
 4. Excellence ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

ถ้าหากได้ Merit และ Excellence จะได้ใบประกาศนียบัตรพิเศษ Endorsement Certificate ซึ่งจะการันตีว่านักเรียนมีผลการเรียนที่ดีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ข้อดีของระบบ NCEA คือ นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามสิ่งที่ตนเองชอบ ถ้าหากไม่ผ่านวิชาใด ก็ยังมีโอกาส ผ่านวิชาอื่นได้ โดยการเก็บเครดิตไปเรื่อยๆ ยิ่งได้เครดิตมากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสได้เข้าคณะที่มีเกณฑ์คะแนนสูงๆ มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่แค่การเข้าเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ แต่หมายถึงการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัย Oxford University หรือ MIT ก็พิจารณาในการรับนักเรียนที่จบจากนิวซีแลนด์เข้าเรียนโดยระบบ NCEA เช่นกัน

 

chart

 


Reference

 • New Zealand Qualifications Authority. NCEA. Retrieved 8 August 2019.
Advertisements

One thought on “ระบบ NCEA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เรียนต่อไฮสคูว์นิวซีแลนด์ต้องรู้

Comments are closed.