เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

รายการสิ่งของห้ามนำเข้า และสิ่งของที่ต้องสำแดง ประเทศออสเตรเลีย

Advertisements

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ มีสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ และหลากหลาย ทำให้ออสเตรเลียต้องมีมาตราการในการนำสิ่งของเข้าประเทศอย่างเข้มงวด สัตว์และพืชที่ยังมีชีวิต และอาหารบางชนิดจากต่างประเทศอาจนำวัชพืช และโรคร้าย ที่อาจเป็นอันตรายเข้ามาในออสเตรเลียได้ และอาจส่งผลทำลายอุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวอันมีค่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียด้วย ดังนั้น การมีมาตราการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวดของออสเตรเลียนี้ จะช่วยปกป้องสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช ด้วยการลดความเสี่ยงจากวัชพืชที่ไม่เป็นที่ต้องการ และโรคภัยต่างๆ ที่นำเข้ามาในประเทศ


รายการสิ่งของห้ามนำเข้า และสิ่งของที่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่

1. อาหาร พืช และเนื้อสัตว์

สิ่งของห้ามนำเข้า

สิ่งของต้องสำแดง

2. ปืน และอาวุธต่างๆ

สิ่งของห้ามนำเข้า

สิ่งของต้องสำแดง

3. แผ่นซีดี ดีวีดี หรือภาพถ่าย

สิ่งของห้ามนำเข้า

ข้อความในโทรศัพท์ และ Social Media ที่มีการสื่อสาร หรือพูดคุยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้างต้น อาจทำให้ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศออสเตรเลีย

4. ยา และฮอร์โมนต่างๆ

สิ่งของห้ามนำเข้า

5. เงินสดออสเตรเลีย หรือเงินต่างประเทศ

การนำเงินเข้าออสเตรเลียไม่มีการกำหนดมูลค่าในการนำเงินเข้าและออก แต่ถ้ามีมูลค่าเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือมากกว่า จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

6. ยารักษาโรค

สิ่งของต้องสำแดง

7. ดิน โคลน ทราย

สิ่งของห้ามนำเข้า

8. ของที่ระลึก

สิ่งของห้ามนำเข้า

สิ่งของต้องสำแดง

9. สินค้าปลอดภาษี

สินค้าหรือของขวัญที่นำมาจากต่างประเทศ หรือซื้อโดยไม่เสียอากรและภาษี สำหรับผู้ใหญ่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 900 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และเด็ก 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

แอลกอฮอล์ในปริมาณไม่เกิน 2.25 ลิตร และบุหรี่ไม่เกิน 25 มวน หรือยาเส้นในปริมาณไม่เกิน 25 กรัม ซึ่งอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

10. สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบ

สิ่งของต้องห้าม


เมื่อเดินทางมาออสเตรเลีย เราจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้า ฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกำหนดให้กรอกข้อมูลเหล่านี้ หากมีสินค้าที่อาจมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมาด้วย จะต้องตอบว่า ใช่ ลงบนบัตร โดยเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบสินค้าที่ถูกสำแดง รวมถึงตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสินค้าที่จะต้องสำแดงใดๆ ก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่อาจใช้วิธีเอกซเรย์ หรือใช้สุนัขตำรวจก็ได้

การให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องถือเป็นความผิดร้ายแรง หากไม่สำแดง หรือสำแดงเท็จในบัตรผู้โดยสารขาเข้า อาจจะถูกจับ ถูกลงโทษทางแพ่ง หรืออาจถูกดำเนินคดี ปรับ จำคุก และถูกบันทึกประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ เราจะไม่ถูกลงโทษภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ค.ศ. 2015 หากเราได้สำแดงสินค้าทั้งหมด แม้ว่าสินค้านั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลียก็ตาม

สามารถตรวจเช็คสิ่งของต้องห้าม หรือต้องสำแดงได้จากเว็ปไซด์นี้ : https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in/list-of-items

หากไม่แน่ใจว่าสินค้าที่จะนำมาเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการนำสินค้าเข้าประเทศและกฎหมายด้านการตรวจสอบอาหารของออสเตรเลีย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1800 803 006 หรืออีเมล์ enforcement@agriculture@gov.au และเบอร์โทรศัพท์ 1800 500 147 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการนำยาเข้าประเทศ


แหล่งที่มา