Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

รายการสิ่งของห้ามนำเข้า และสิ่งของที่ต้องสำแดง
เมื่อเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์


สิ่งของบางรายการเป็นสิ่งต้องห้ามและไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์และบางรายการต้องได้รับการอนุมัติเพื่อนำเข้า

สิ่งของที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้

 • เครื่องเล่นวิดีโอ ฟิล์ม เครื่องบันทึก แผ่นซีดีรอม เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร
 • ปืนและอาวุธ เช่น มีดพับ, มีดผีเสื้อ,  มีดดาบไม้เท้า, สนับมือ
 • อาวุธใด ๆ ที่มีการดัดแปลงเป็นอย่างอื่น
 • ยาเสพติดและอุปกรณ์สำหรับใช้เสพยาเสพติด
 • สิ่งของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (เช่น ก่ออาชญากรรม)

สิ่งของที่จะต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าประเทศนิวซีแลนด์

 • งาช้างในทุกรูปแบบรวมถึงอัญมณีและงานแกะสลัก
 • เครื่องประดับหรือเครื่องประดับจากเต่าหรือเต่าทะเล
 • เนื้อหรืออาหารที่ได้มาจาก ปลาวาฬ ปลาโลมา นกกระเรียน  ไก่ฟ้า หรือเต่าทะเล
 • ยาที่มีส่วนผสมของชะมดหรือแรดหรืออนุพันธ์ของเสือ เช่น กระดูก
 • การแกะสลักหรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำจากกระดูกวาฬหรือกระดูกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลอื่นๆ
 • หนังแมว
 • กระดองเต่าทะเล, แมวขนาดใหญ่, สัตว์เลื้อยคลานที่หายาก, นกกระเรียน, ไก่ฟ้า, หมี, ละมั่งและกวาง
 • สายพันธุ์ที่มีชีวิตรวมถึงนกอินทรีย์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง เหยี่ยว นกฮูกและนกแก้ว กระบองเพชร กล้วยไม้
  กล้วยไม้ปรงและไซคลาเมน
 • พืชที่กินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร

คุณอาจไม่สามารถนำยาบางชนิดไปนิวซีแลนด์โดยเฉพาะยาควบคุม ซึ่งรวมถึงยาที่มี ซูโดอิเฟดรีน Pseudo ephedrine (ยาแก้ไอหรือยาแก้หวัด) กรณีจำเป็น จะต้องขอใบสั่งยาจากเพสัชกร และสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

อุปกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตร

ทางการของนิวซีแลนด์ ให้ความสำคัญกับศัตรูพืช หรือโรคพืช ที่มาพร้อมกับสิ่งของทางการเกษตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ดังนั้น คุณต้องแจ้ง สิ่งของใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยง (กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน) ผ่านทางบัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณ

ตัวอย่างสิ่งของที่มีความเสี่ยง

 • อาหารสด
 • ผลไม้, ผัก, เนื้อสัตว์, ปลา, สัตว์ปีก, น้ำผึ้ง, ส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด
 • พืชหรือเมล็ดพืชที่มีชีวิตหรือตาย
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้
 • สัตว์ที่มีชีวิตหรือตาย
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือตาย
 • ยาแผนโบราณ / สมุนไพร ที่ไม่มีฉลากยาชัดเจน
 • รองเท้ากีฬาหรืออุปกรณ์กลางแจ้งที่คุณเคยใช้

ตรวจสอบสิ่งของใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยง (กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน)

agriculture_Russia.jpg

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช

คุณอาจจะไม่สามารถนำเข้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืชและสัตว์ (กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน)

healthyanimalproducts.jpg

ดินสอสีสำหรับเด็ก, สีฟิงเกอร์และสีน้ำ

เพื่อปกป้องเด็กจากส่วนประกอบที่เป็นพิษ (เช่น ตะกั่ว ปรอทและโครเมียม) จึงมีการควบคุมที่เข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าสีน้ำ สีสำหรับเด็ก สีฟิงเกอร์และดินสอสี โดยวัสดุเหล่านี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกลุ่มมาตรฐานวัสดุกราฟฟิค 2009 ซึ่งสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ EPA หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ให้ติดต่อ  หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  (EPA)

ข้อตกลงนี้เป็นหน้าที่ของผู้นำเข้าที่จะพิสูจน์ว่าสารเคมีที่นำเข้านั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ  สารอันตรายและสารอินทรีย์ (HSNO) พระราชบัญญัติปี 1996  หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ คุณควรติดต่อกับ EPA

csm_UK_STAEDTLER-Paints_322ff2a703.jpg

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ป้องกันการถูกคุกคามหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ควบคุมดูแลพืชและสัตว์ที่มีชีวิตหรือตายและผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ทำจากพืชหรือสัตว์ รวมถึงของที่ระลึก คุณต้องมีใบอนุญาตพิเศษ (กรมอนุรักษ์) เพื่อนำสิ่งของเหล่านี้เข้าหรือออกจากนิวซีแลนด์

Screen-Shot-2018-06-19-at-2.01.53-PM.png

อุปกรณ์สำหรับการสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด

คุณไม่สามารถนำแอมเฟตตามิน(ยาบ้า) กัญชาและอุปกรณ์ที่ใช้เสพยาเสพติด  และอุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้

 • บ้องกัญชา ท่อแฮช
 • ปากคีบ คีมหนีบ
 • อุปกรณ์สำหรับเสพยาบ้า

ข้อยกเว้น: ท่อยาสูบ

ปืนและอาวุธ

คุณต้องมี ใบอนุญาตของตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อนำอาวุธปืน (รวมถึงปืนอัดลมด้วย) เข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยคุณต้องได้รับใบอนุญาตก่อนมาถึงที่นี่ นอกจากนี้อาวุธบางอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามและคุณจะไม่สามารถนำอาวุธเหล่านี้มาใช้ได้ เช่น

 • มีดพับ
 • มีดควง
 • มีดกระบอง
 • สนับมือ
 • อาวุธอื่นๆที่ถูกดัดแปลง

image.jpg

เถ้ากระดูก หรือ อัฐิ

คุณสามารถนำเถ้ากระดูก หรือ อัฐิ มาที่นิวซีแลนด์พร้อมกับคุณได้ แต่คุณต้องแจ้งให้ทราบ โดบให้คุณนำสำเนาใบมรณะบัตร (Death Certificate)  หรือใบฌาปนกิจ (Cremation Certificate) สำหรับบุคคลนั้นติดตัวคุณมาด้วย หากคุณส่งเถ้ากระดูก หรืออัฐิมาทางไปรษณีย์คุณต้องแจ้งกับทางไปรษณีย์ว่ามีหีบห่อบรรจุเถ้ากระดูกหรืออัฐิ และคุณจะต้องแนบสำเนาใบมรณะบัตร (Death Certificate)  หรือใบฌาปนกิจ (Cremation Certificate) แนบมาด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเถ้ากระดูก หรือ อัฐิ

สิ่งของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

สิ่งพิมพ์ที่อธิบาย พรรณนา แสดงออกถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เรื่องสยองขวัญ อาชญากรรม ความโหดร้ายหรือความรุนแรงในลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสาธารณชน ซึ่งอาจรวมถึงภาพยนตร์ วิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ ดีวีดี ซีดีรอม หนังสือ โปสเตอร์ เครื่องบันทึกดนตรี นิตยสารภาพถ่าย ภาพวาด เสื้อยืดและไฟล์คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์หรือรายการใด ๆ ที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมจะต้องแจ้งให้ทราบเมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์

การนำเข้าหรือส่งออกสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กหรือเยาวชน การส่งเสริมการก่อการร้าย ความรุนแรงหรือความรุนแรงทางเพศเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก คุณอาจถูกจับกุมและจำคุกไม่เกิน 14 ปี

บทลงโทษเหล่านี้ยังรวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ตหรือแอพลิเคชั่น โซเชียลมีเดียเพื่อดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมด้วย การนำหรือนำเข้าสิ่งของอื่นๆ เช่นของเล่นทางเพศหรือตุ๊กตาที่ถือว่าไม่เหมาะสมหรือสื่อลามกอนาจารก็อาจทำให้เกิดการจับกุมและดำเนินคดีได้

กฎหมาย :  มาตรา 95, 96 และ 99 ของศุลกากรและสรรพสามิตพระราชบัญญัติ 2018 ,  ภาพยนตร์, วิดีโอ, และสิ่งพิมพ์จำแนกประเภทพระราชบัญญัติ .. 1993 

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคม

อุปกรณ์ส่งสัญญาณบางอย่างรบกวนการออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ก่อนที่คุณจะนำเข้าสินค้ารายการใดๆ ต่อไปนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานทางเทคนิคของนิวซีแลนด์ที่กำหนดโดย Radio Spectrum Management

 • อุปกรณ์ติดตามสุนัข
 • เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ
 • วิทยุสื่อสาร
 • หน้าจอดูเด็ก (Baby Monitor)
 • อุปกรณ์ที่คล้ายกัน

อุปกรณ์ทำให้เกิดไอน้ำ (Vaporizers)

การนำเข้าของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดไอน้ำ (Vaporizers) เช่น บุหรี่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสพยาเสพติด เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดภายใต้ วัตถุประสงค์ของยาเสพติด 2014 ภายใต้ประกาศนี้ห้ามการนำเข้ารายการเหล่านี้และจะต้องถูกยึดและถูกทำลาย

ศุลกากรตระหนักดีว่ามี บริษัทที่เสนอขายสินค้าเหล่านี้ทางออนไลน์เพื่อขายในนิวซีแลนด์รวมถึงเว็บไซต์ที่ใช้งานในต่างประเทศบางแห่งที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทที่อยู่ในนิวซีแลนด์  Vaporizers เป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะถูกยึดเมื่อนำเข้ามา

สิ่งของที่ถูกจำกัดและต้องห้ามออกนอกประเทศ

บางรายการเป็นสิ่งต้องห้ามหรือถูกจำกัด  – คุณอาจไม่สามารถนำสิ่งของเหล่านี้ออกจากนิวซีแลนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถนำออกไปได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง:

 • Pounamu (กรีนสโตน) ในสภาพธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกเจียรไนเป็นเครื่องประดับ
 • เปลือกหอยเป๋าฮื้อ Paua Shell
 • สัตว์ป่าทุกชนิด
 • โบราณวัตถุ
 • งานศิลปะบางอย่าง

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถนำสิ่งของออกจากประเทศนิวซีแลนด์ได้หรือไม่ โปรดติดต่อเรา

เงินสดที่เกินจำนวน 

ผู้ที่นำเงินสดติดตัวเข้าหรือออกจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน NZ$10,000 หรือมากกว่า (หรือเงินสกุลต่างประเทศที่มีปริมาณเท่ากัน) จะต้องกรอกข้อมูลลงใน Border Cash Report ในขณะที่เดินทางเข้า หรือผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนโดย The Financial Transactions Reporting Act 1996 (ตามกฎหมายจะไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกเงินสดมูลค่า NZ$10,000 หรือมากกว่า) เงินสดในที่นี้ไม่รวมถึง เช็ค เงินมัดจำ หรือ ธนาณัติ


หากไม่แน่ใจว่า สัมภาระที่น้องๆ เตรียมมา จะนำเข้านิวซีแลนด์ได้หรือไม่ ควรจะสำแดงสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบ ถ้าหากไม่สำแดง แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจพบเจอสิ่งของต้องห้าม หรือต้องสำแดง อาจจะถูกปรับหรือดำเนินคดีตามกฏหมาย หรือในบางกรณี เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บรักษาสิ่งของบางอย่างและจะต้องจ่ายค่าภาษี หรือค่าบริการ เพื่อนำสิ่งของนั้นเข้าประเทศนิวซีแลนด์


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


source : https://www.customs.govt.nz/personal/prohibited-and-restricted-items/

 

1 ความเห็น


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.