เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย Australia Health Check

Advertisements

Australia Health Check การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


Australia Health Check การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรลีย เป็นหนึ่งในขั้นตอนการขอวีซ่า โดยสถานทูตจะพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ กรณีที่ผู้สมัครต้องการเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสุขภาพ และเอ็กซเรย์ปอด (กรณีที่ผู้สมัครมีอายุ 11 ปีขึ้นไป) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงสุขภาพที่ดีของคุณ โดยจะใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจหาวัณโรค (TB) และการตรวจเพื่อหาเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เอกสารประกอบ การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

หมายเหตุ

  1. เมื่อตรวจสุขภาพเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งผลเบื้องต้นให้ทางเดอะเบสท์ทราบ และสแกนหรือถ่ายรูปใบเสร็จจากโรงพยาบาล เพื่อทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  2. ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้สมัครแจ้งประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพผิด การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครวีซ่า
  3. เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์** จะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางมาด้วย

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ

คําแนะนําในการตรวจสุขภาพ

 


สถานที่ตรวจสุขภาพในประเทศไทย


แนะนำให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า เพื่อทำการนัดหมาย วันและเวลา ที่ต้องการไปตรวจสุขภาพ และอย่าลืมแจ้งโรงพยาบาลว่ามาตรวจสุขภาพ “เพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย”

โรงพยาบาลกรุงเทพ : กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช : กรุงเทพฯ

 

International Organization for Migration (IOM) : กรุงเทพฯ

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม : เชียงใหม่

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต : ภูเก็ต

 

โรงพยาบาลเอกอุดร : อุดรธานี


สถานที่ตรวจสุขภาพใน สปป.ลาว: Panel Physician in Laos PDR.


Alliance International Medical Centre