อัพเดทค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
อัพเดทวันที่ 1 กรกฎาคม 2562


สถานทูตออสเตรเลีย ได้ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยค่าธรรมเนียมใหม่นี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน  =  AUD620  
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน  =  AUD620  
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าติดตาม  =  AUD620  
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว  =  AUD145

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมนี้เฉพาะยื่นในระบบออนไลน์เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

Update Visa AUS - 1 July 2019.jpg

อ้างอิง: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.