Last updated กันยายน 12, 2019 ago by Thebestedu

เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ในวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562


คนไทยในต่างประเทศ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และประสงค์จะรักษาสิทธิในการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียน ขอใช้สิธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 • สัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยได้แปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ในปีนี้ถึงว่า ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบรูณ์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
 • ไม่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ : ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

คนไทยในต่างแดนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ใกล้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ และสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ได้ ดังนี้


ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (28 ม.ค.-19 ก.พ.)

1. ลงทะเบียนด้วยตัวเองออนไลน์บนเว็บไซต์ของ กกต. 

คลิ๊กเพื่อ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์

2. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด ได้แก่

 • เลขประจำตัวประชาชน เป็นตัวเลข 13 หลัก
 • ชื่อ เป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม
 • นามสกุล เป็นภาษาไทย
 • วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) 
 • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง ต้องเป็นหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • เมื่อกรอกเสร็จ ให้ขีดที่ช่อง “คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ” และใส่ตัวอักษรตามภาพที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อคลิกผ่านขั้นตอนนี้สำเร็จ ข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบจะปรากฏขึ้นมา รวมถึง ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ และที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

3. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน โดยจะแสดงข้อมูลแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ในหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลที่ประชาชนเคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาแล้ว ซึ่งจะแสดงข้อมูล สถานที่ขอไปใช้สิทธิ และวันที่ลงทะเบียน

 • ข้อมูลผู้ลงทะเบียน จะประกอบด้วย

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
  • ที่อยู่ (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย)
 • ประวัติการลงทะเบียน ประกอบด้วย

  • สถานที่ขอไปใช้สิทธิ, วันที่ลงทะเบียน
 • ที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ (ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ประกอบด้วย บ้านเลขที่, ถนน, เมือง, มลรัฐ/จังหวัด, ประเทศ, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์, อีเมล์
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (สามารถระบุเป็นภาษาท้องถิ่นได้) ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ผู้รับ, ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร
 • ความประสงค์ในการขอไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด “ไม่ใช่” หากต้องการยืนยันการลงทะเบียนกด “ใช่” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนฯ
  • ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง (กรณีลงทะเบียนครั้งแรก)
  • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ขอไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย
  • สถานทูต/สถานกงสุล ที่ขอไปใช้สิทธิ และวิธีการลงคะแนน
 • เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ระบบจะแสดงเอกสารการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งประชาชนสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้ กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท าตามข้อ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

4. ระบุสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่คุณต้องการใช้สิทธิ กรณีที่คุณลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก จะมีข้อความปรากฏว่า “ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง” แต่ถ้าหากคุณเคยลงทะเบียนไว้แล้วจะมีข้อความปรากฏว่า “ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิ โดยขอย้ายไป” และ “ขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย” หากในกรณีที่ประเทศที่คุณอยู่มีสถานทูตและสถานกงสุลหลายแห่ง คุณควรศึกษาว่า พื้นที่ที่คุณอยู่ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานทูตหรือสถานกงสุลใด

คลิ๊กเพื่อ เช็ค วัน เวลาสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร 2562

5. จากนั้นคุณต้องเลือกวิธีการลงคะแนน 3 แบบ (กรณีที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่คุณเลือกกำหนดทางเลือกในการลงคะแนนไว้เพียงทางเลือกเดียว วิธีการลงคะแนนจะปรากฏขึ้นมาเพียงวิธีเดียว และคุณเพียงแค่ขีดเลือกที่หน้าข้อความนั้น) ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณเลือกว่า ได้จัดให้มีวิธีการลงคะแนนแบบใดไว้บ้าง ได้แก่

 1. ทางไปรษณีย์ ซึ่งทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ จัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารคำแนะนำการใช้สิทธิเลือกตั้งไปให้คุณ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ จากนั้นคุณต้องส่งกลับมาภายในวันที่กำหนด
 2. Mobile ซึ่งหมายถึงการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือสัญจรไปรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานหรือที่พักของแรงงานไทย วัดไทย หรือชุมชนที่มีคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
 3. การลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง (คูหาลงคะแนน) เป็นการลงคะแนนโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งซึ่งอาจเป็นที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยจะมีการตั้งคูหาและหีบบัตรให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้ง

6. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะมีภาพเอกสารพร้อมกับข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณลงทะเบียนไว้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งควรพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน หรือถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้

7. เพื่อความแน่ใจ หลังการลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่ลิงก์นี้ 

คลิ๊กเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
(โดยการกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

หากคุณลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว แต่ไม่พบชื่อของคุณ โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ที่คุณเลือกไว้โดยด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ก่อนที่จะหมดเขตลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ในวันที่ 19 ก.พ. 2562 นี้

Source: SBS Thai , BBC Thai

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.