Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

การตรวจปอดที่ IOM สำหรับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ


ขั้นตอนการตรวจปอดที่ IOM.jpg

 

 

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่ต้องการจะเดินทางไปเรียนต่อ หรือพำนักที่อังกฤษมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเข้ารับการตรวจปอด  เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค Tuberculosis Tests (TB Tests) หากการทดสอบของแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีวัณโรค คุณจะได้รับใบรับรองซึ่งใบรับรองนี้ จะใช้ประกอบใบสมัครขอวีซ่าสหราชอาณาจักร โดยการตรวจ TB สามารถขอรับการตรวจได้ที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย IOM Migration Health Assessment Center (MHAC)

 

ลงทะเบียนออนไลน์ : ท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์
http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/

 

สถานที่ตรวจปอด


สามารถขอเข้ารับการตรวจปอดได้ที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย IOM Migration Health Assessment Center (MHAC) 

 • ที่อยู่: 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 02-234-7950-5
 • โทรสาร: 02-234-7956
 • อีเมล: iommedbkk@iom.int
 • เว็บไซต์: https://thailand.iom.int/health-services
 • วันและเวลาทําการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

หลังจากลงทะเบียน IOM เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่


 

เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจปอด


 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport) ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสําเนา 1 ชุด
 2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครองและสําเนา 1 ชุด
 3. กรณีตั้งครรภ์ จะต้องเตรียมใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์สําหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ มาด้วย
 4. ที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร สําหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ ที่จะไปอาศัยใน สหราชอาณาจักร กรุณาแจ้งชื่อ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน ที่เดินทางไปเรียน

 

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อวัณโรค


สําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป

 • ดําเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูปและชําระค่าธรรมเนียมที่ IOM ตั้งแต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่นัดหมายในระบบออนไลน์
 • รับการเอ็กซเรย์ปอดในโรงพยาบาลที่กําหนดข้างต้น หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น
 • นำผลเอ๊กซเรย์ปอด ส่งคืนให้ IOM
 • จะมีการตรวจเสมหะในกรณีที่พบว่าผลเอ็กซ์เรย์ปอดผิดปกติ
 • หากไม่มีข้อสงสัย จะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดย IOM

สําหรับบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี

 • ต้องมีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย และผู้ปกครองจะต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก
 • ดําเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูป และชําระค่าธรรมเนียมที่ IOM ตั้งแต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่นัดหมายในระบบออนไลน์
 • นำผลเอ๊กซเรย์ปอด ส่งคืนให้ IOM
 • จะมีการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสงสัย
 • หากไม่มีข้อสงสัย จะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดย IOM

หมายเหตุ

 • กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติม เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี จะยังไม่ได้รับใบรับรองแพทย์ จนกว่าจะทราบผลการตรวจเสมหะ และ เด็กอาจต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม
 • สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผ้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อม บัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผ้ปกครอง และสําเนา 1 ชุด 
 • สําหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ ที่มีความประสงค์เข้ารับการเอ็กซเรย์ปอด ทางโรงพยาบาลจะใส่เครื่องป้องกันรังสีให้เป็นพิเศษ หากผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเอ็กซเรย์ปอด จะต้องทําการตรวจเสมหะและเพาะเชื้อที่ห้องปฏิบัติการขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • ในกรณีที่ผลเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ  ที่เข้าข่ายลักษณะของการเป็นวัณโรคจะแสดงถึงกระบวนการเกิดโรคในระยะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม ผู้ยื่นคําร้องจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะและเพาะเชื้อ ซึ่งจะต้องมาให้ตัวอย่างเสมหะในตอนเช้าเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน การตรวจเพาะเชื้อเสมหะจะใช้เวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจ


 • ผู้ยื่นคําร้องที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 • ผู้ยื่นคําร้องที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี และไม่มีการตรวจเพิ่มเติม 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 • ผู้ยื่นคําร้องที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี และมีการตรวจเพิ่มเติม 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ชําระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด ณ ที่ทําการลงทะเบียนก่อนไปรับการตรวจเอ็กซเรย์ปอด หรือ ชําระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย (สําหรับผู้ทํานัดหมายออนไลน์เท่านั้น)

 

การรับหนังสือรับรอง


 • ผู้ยื่นคําร้องสามารถมารับผลการตรวจด้วยตนเองเท่านั้น ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM Migration Health Assessment Center (MHAC)
 • หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณี ที่ผู้ยื่นคําร้องเข้ารับการตรวจเสร็จสิ้นภายในช่วงเช้าและนําผลมาส่ง IOM ก่อนเวลา 15:00 น.
 • หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันทําการถัดไป ในกรณีที่ ผู้ยื่นคําร้องนําผลมาส่ง IOM หลังเวลา 15:00 น.
 • ผลการเอ็กซเรย์ปอดจะต้องไม่พบความผิดปกติ

 

คำแนะนำก่อนไปตรวจปอดที่ IOM


 • งดดื่มสุรา ชา กาแฟ ก่อนวันตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีเจ็บป่วย หรือไม่สบาย หรือกำลังทานยาแก้อักเสบ, ยาปฏิชีวนะ ควรเลื่อนการตรวจ โดยสามารถโทรเลื่อนการตรวจได้ที่ IOM เบอร์โทรศัพท์: 02-234-7950-5

หมายเหตุ : ใบรับรองจาก IOM มีอายุ 6 เดือนเท่านั้น


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Reference

 

1 ความเห็น


ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.