Biometrics ไบโอเมตทริกซ์ คืออะไร?


ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics) คือ เทคโนโลยีที่สำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำจึงทำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง การใช้ไบโอเมตริกซ์ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำหรือจำเป็นต้องถือบัตรผ่านใดๆ ทำให้สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกบัตรและต้องจำรหัสผ่านอีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของบัตรผ่าน และไบโอเมตริกซ์ยังยากต่อการปลอมแปลงและยากต่อการลักลอบนำไปใช้

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจำเป็นต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองซึ่งมีแค่ 2 แห่งในประเทศไทย คือ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

วิธีการทำไบโอเมตทริกซ์สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างนี้

เงื่อนไขในการทำไบโอเมตทริกซ์

 • ในประเทศไทยจะถูกขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนในขณะที่ยื่นคำขอวีซ่า เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอนั้นได้รับการยกเว้นจากโปรแกรมการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่าทางไปรษณีย์ไปที่สถานทูตวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จะได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ ให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์ จะได้รับหนังสือแจ้งผ่านทางอีเมลล์ ให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ในการถ่ายรูปนั้น จะต้องเห็นใบหน้าของท่านโดยชัดเจน 
  • ไม่สามารถให้ผมตกลงมาปรกตาของท่านได้
  • ไม่สวมหมวกหรือผ้าพันคอหรือสิ่งใดๆ ที่จะบดบังใบหน้า ผม หรือคอ (เว้นแต่ในกรณีของการสวมสิ่งคลุมศีรษะตามหลักศาสนาตามรายละเอียดข้างล่างนี้)
  • ถ้าสวมสิ่งคลุมศีรษะหรือคอตามหลักศาสนา จะต้องให้เห็นใบหน้านั้นโดยชัดเจน นับแต่ส่วนล่างของคางไปจนถึงคิ้ว รวมถึงแก้มทั้งสองข้างด้วย ถ้าเป็นไปได้ จะต้องให้เห็นหูทั้งสองข้าง
  • บางครั้งจะต้องถอดแว่นตาหรือคอนแท็กเลนส์ขณะถ่ายภาพ
 • ถ้าปลายนิ้วมือได้รับบาดเจ็บ ควรแจ้งให้ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทราบว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี
 • ถ้ามีการประดับ เช่น การเจิมหน้าผาก (Mehdi) ควรแจ้งให้ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทราบ ในขณะที่ยื่นคำขอวีซ่าว่าจะทำการสแกนได้หรือไม่อย่างไร
 • ถ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล คำขอวีซ่าจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำไบโอเมตทริกซ์

 • เอกสารสำหรับทำไบโอเมตริก IMMI s257A (s40) Requirement to Provide PIDs จะได้หลังจากที่ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่า (ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบนัด VIF – Appointment Letter
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 851.- บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟท์ธนาคาร ที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

ขั้นตอนในการขอยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

 1. เมื่อไปถึงศูนย์บริการ VFS ให้ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (ใช้ระบบสั่น) และรับหมายเลขคิวรอจนกว่าจะถึงคิวตนเอง
 2. นำเอกสาร (ฟอร์มทำ Biometric, ใบนัดและ Passport ตัวจริง) ไปยื่นที่เจ้าหน้าที่ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่แจ้งไว้ข้างต้น
 3. เริ่มทำขั้นตอนเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปเก็บอัตลักษณ์ตัวตน)
  • การสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล (หากกรณีที่ปลายนิ้วเป็นแผลหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ ยื่นวีซ่า ออสเตรเลียทราบว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี)
  • การเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล (ในการถ่ายรูปนั้น จะต้องเห็นใบหน้าของท่านโดยชัดเจน ห้ามให้ผมลงมาปรกตาหรือมีสิ่งใดๆมาบดบังใบหน้า และห้ามใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์)
  • เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านถ่ายรูปหรือแสกนใบเสร็จส่งมาให้ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบสถานภาพและผลการยื่นวีซ่าของท่าน

*หมายเหตุ:

 • จะต้องทำการนัดคิวล่วงหน้ากับทาง VFS ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเดินทางไปทำไบโอเมตทริกซ์ (ในส่วนของการนัดคิวทำไบโอเมตทริกซ์ ศููนย์ฯ เดอะเบสท์จะทำนัดให้)
 • ในวันที่เดินทางไปทำ Biometrics ต้องใช้ หนังสือเดินทางตัวจริง และบัตรประชาชนตัวจริง  หากไม่ได้นำหนังสือเดินทางเล่มจริงมาจะไม่สามารถทำไบโอเมตทริกซ์
 • ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ 3,000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • วันเสาร์ เวลา 09.30 – 12.30 น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่าน และจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า
 • การแต่งกาย ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกเนื่องจากจะมีการถ่ายรูปบันทึกข้อมูลไว้ด้วย

ผู้ที่ไม่ต้องทำไบโอเมตทริกซ์

 • พลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย และพลเมืองประเทศนิวซีแลนด์ จะถูกยกเว้นจากการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่าประเภท Australian Declaratory Visa หรือวีซ่าพลเมืองออสเตรเลีย และผู้ถือบัตรเดินทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card) จะถูกยกเว้นไม่ต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี บุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วนตนเองได้ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการสแกนนิ้วมือได้ จะถูกขอให้ถ่ายรูปใบหน้าเท่านั้นสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์

สถานที่ทำ Biometrics ในประเทศไทย


นอกจากนี้ จะต้องเตรียมเอกสารการทำไบโอเมตทริกซ์ และหนังสือเดินทางตัวจริงที่ใช้ยื่นวีซ่ามาด้วย

สถานที่ (กรุงเทพ) : Australian Visa Application Centre – Bangkok Office

 • The Trendy Office Building, 28th Floor
 • Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-NuaWattana, Bangkok 10110
 • เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
 • ช่วงเวลายื่นขอทำ Biometric ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

panorama4-810x430

17738_19Apr2016550240_1-1024x682

สถานที่ (เชียงใหม่) : Australian Visa Application Centre – Chiang Mai Office

 • 191 Siripanich 6B Floor Huaykaew Rd
 • Suthep Muang Chiang Mai Thailand  50200
 • เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
 • ช่วงเวลายื่นขอทำ Biometric ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

1

2

001

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

 • บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่อง การเรียน
 • เรื่องการทำวีซ่า การเตรียมเอกสาร
 • ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
 • ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ
 • คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักเดอะเบสท์ เพิ่มเติม

[contact-form-7 id=”18674″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Blog”]

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.