ทำงานแบบ Full Time ในยุโรป ด้วยบัตร EU Blue Card


“การย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาในยุโรปช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรา นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาด้านประชากรศาสตร์อันเนื่องมาจากประชากรสูงอายุของเรา “

José Manuel Barroso

EU Blue Card เป็นใบอนุญาตทำงานที่รับรองจาก 25 ใน 28 ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งออกให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถ และต้องการอยากมาทำงานในประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยได้เริ่มประกาศใช้ในปี 2009

สิทธิประโยชน์ผู้ถือ EU Blue Card

EU Blue Card สร้างมาเพื่อเเปิดโอกาสสำหรับแรงงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในสหภาพยุโรป โดยจะต้องมีนายจ้างเป็นผู้รับรอง โดยผู้ที่ถือ EU Blue Card จะมีสิทธิดังนี้

 • สามารถทำงานและรับเงินเดือนเหมือนกันกับคนในยุโรป
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
 • มีโอกาสได้ Permanent Residence เมื่ออาศัยเป็นระยะเวลา 5 ปี

เงื่อนไข

ผู้ที่ขอ EU Blue Card จะต้องปฏิบัติตามกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ EU (Non – EU Citizenship)
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ ทักษะ ที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • จะต้องมีนายจ้างรับรอง

ประเทศที่สามารถขอบัตร EU Blue Card ได้

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden

ประเทศที่ไม่สามารถขอ EU Blue Card

 • Denmark
 • Norway
 • Liechtenstein
 • Iceland
 • Switzerland

ถาม & ตอบ ข้อสงสัย

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ EU Blue Card

 • ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติ (Non-EU) ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่ทำงานสอดคล้องกับวุฒิการศึกษาสูงสุด

เมื่อไหร่จะสามารถขอ EU Blue Card?

 • เมื่อสำเร็จการศึกษาที่ยุโรป คุณจะมีเวลาหลายเดือนหลังจบการศึกษาเพื่อหางานทำ หลังจากที่ได้งานที่สอดคล้องกับการเรียนแล้ว ก็สามารถขอ EU Blue Card ได้

บัตร EU Blue Card สามารถขอ permanent residency (PR) ได้ไหม ?

 • หลังจากได้บัตร EU Blue Card และพำนักอาศัยอยู่ในยุโรปเป็นระยะเวลา 5 ปี ก็สามารถขอ PR ได้

ใครเป็นผู้ออกบัตร EU Blue Card ?

 • Immigration ของแต่ละประเทศที่จะขอ

ถ้าได้บัตร EU Blue Card ได้รับเงินเดือนในเรทของแรงงานต่างชาติ หรือเรทประชาชนในยุโรป ?

 • คุณจะมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนเงินเดือน ในเรทเงินเดือนของประชาชนในยุโรป ยกตัวอย่างอาชีพ MINT ในประเทศเยอรมันนี (คณิตศาสตร์ / สารสนเทศ / วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ / เทคโนโลยี) จะได้รับเงินอย่างน้อย 39,624 ยูโรต่อปี หรือประมาณ 1,505,712 บาทต่อปี (อ้างอิงจากข้อมูลปี พ.ศ. 2560)

การขอบัตร EU Blue Card ต้องยื่นผลภาษาไหม ?

 • การขอ EU Blue Card ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา แต่ถ้าหากมีใบแสดงผลภาษา ก็จะเป็นประโยชน์ในการแสดงระดับความสามารถในการใช้ภาษา

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.