Last updated มกราคม 7, 2021 ago by Thebestedu

Australia Awards

Endeavour Scholarships and Fellowships


logo470x246 (2)


รัฐบาลออสเตรเลียมีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคคลทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาให้เข้ามาศึกษา ทำาวิจัย และพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย และทุนดังกล่าวยังมอบโอกาสให้กับชาวออสเตรเลียในการออกไปศึกษาต่อต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเช่นเดียวกัน

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรเรื่องราวส่วนหนึ่งจากคนไทยที่ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ที่มีความสามารถโดดเด่น ในสาขาวิชาต่างๆ สาขาอาชีพของผู้ที่ได้รับทุนมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่สาขาการทำาวิจัยเรื่องโรคมะเร็ง สาขาภาษาศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ไปจนถึงสาขาดนตรีศึกษา ซึ่งได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นถึงเจตนารมณ์ในการสร้างและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั่วทั้งภูมิภาค ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships นี้ ได้มอบโอกาสให้กับบุคคลากรในการสร้างสายสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างกันในระยะยาว ทั้งในระดับบุคคลากร ระดับสถาบัน ระดับทวิภาคีและพหุภาคี


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก


ความเป็นมาของทุน Australia Awards –
Endeavour Scholarships and Fellowships

ทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติโดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำาหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติและชาวออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ กระชับสายสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในแต่ละปีคณะกรรมการพิจารณาทุนจะได้รับใบสมัครกว่า 4,000 ใบจาก 127 ประเทศที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนจะประกอบไปด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากรัฐบาล ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย การคัดเลือกจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนเป็นหลัก โดยใบสมัครแต่ละใบจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำาหนดไว้

นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้รับทุนการศึกษานี้ โดยการสนับสนุนจะครอบคลุมตั้งแต่ทุนการศึกษาระยะสั้น หรือทุนเพื่อการวิจัย ไปจนถึงทุนการศึกษาระยะยาวในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับชาวออสเตรเลียเองก็ได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปทำาวิจัยหรือไปดูงานที่ต่างประเทศในสาขาวิชาที่กำาหนดไว้เช่นเดียวกัน

ตั้งแต่เริ่มมีการให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ในปี พ.ศ. 2550-2559 มีนักศึกษาต่างชาติได้รับทุนนี้ ไปแล้วกว่า 4,306 ทุนและอีกกว่า 1,232 ทุน ได้มอบให้กับชาวออสเตรเลียเพื่อไปทำวิจัยและดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลกรทั่วทั้ง 127 ประเทศ

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550–2559 นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรชาวไทย 174 คน ได้รับทุน Endeavour scholarship หรือ fellowship เพื่อไปศึกษา ทำวิจัย และดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประเทศออสเตรเลีย และในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ ก็มีชาวออสเตรเลียจำานวน 37 คน ตอบรับทุนและเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษา ทำาวิจัย และดูงานเช่นเดียวกัน

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้

  1. Endeavour Postgraduate Scholarship (ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
    ทุน Endeavour Postgraduate Scholarship ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ทั้งในรูปแบบ Coursework และการทำาวิจัย โดยไม่จำกัดสาขาวิชา โดยระดับปริญญาโทจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และระดับปริญญาเอกจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี
  2. Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship (ทุนเพื่อการวิจัย)  ทุน Endeavour Research Fellowship/Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยที่ประสงค์จะทำาวิจัยต่อในระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research) เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น (4-6 เดือน) ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยทุนดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียสามารถมาทำาวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน
  3. Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship (ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)  ทุน Endeavour VET Scholarship ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา โดยจะได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรขั้นสูง ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลาสูงสุด 2.5 ปี การเรียนในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมนี้จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร
  4. Endeavour Executive Fellowship (ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร)  ทุน Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนพัฒนาบุคคลากรที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและชาวออสเตรเลียเอง ได้สมัครเพื่อศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-4 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐบาล ทุนนี้จะให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และการสร้างทักษะผ่านสภาพแวดล้อมของการทำางานในหน่วยงานต้นสังกัดจริงตามความเชี่ยวชาญของผู้สมัครมากกว่ารูปแบบการลงทะเบียนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยกิจกรรมของการศึกษาดูงานนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในเชิงวิชาชีพแต่ไม่เล็งเห็นผลประโยชน์ทางการค้า กิจกรรมดังกล่าวนี้ อาจหมายรวมไปถึงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอบรมหลักสูตรการจัดการระยะสั้น การเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือการเรียนรู้ในลักษณะของระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.