ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมวีซ่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป


amc_banner

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว     AUD 135  หรือ 3,800 บาท  
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน        AUD 550  หรือ 15,400 บาท
    • ผู้ติดตามที่มีอายุมากกว่า 18 ปี  AUD 410 หรือ 11,500 บาท
    • ผู้ติดตามที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี  AUD 135 หรือ 3,800 บาท
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า Work and Holiday Visa   AUD 440 หรือ 12,350 บาท
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดูได้จากด้านล่างนี้

(หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่า ในกรณียื่นออนไลน์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงิน)

ตาราง

หมายเหตุ: สามารถเข้าไปดูค่าธรรมเนียมวีซ่าอัพเดทได้จาก ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.