สารบัญบทความ

Last updated มกราคม 7, 2021 ago by Thebestedu

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC) คืออะไร?


ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC) คืออะไร?

คือการประกันสุขภาพที่ช่วยชำระค่ารักษาและค่าโรงพยาบาลขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยรวมถึง:

 • การรักษาโดยแพทย์ใกล้บ้านที่เรียกว่า แพทย์ทั่วไป (GP)
 • การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางนอกโรงพยาบาล
 • การรักษาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์
 • ความช่วยเหลือด้านรถพยาบาลฉุกเฉิน

ทำไมนักเรียนต่างชาติจึงต้องทำประกัน OSHC?

ข้อกำหนดของวีซ่านักเรียน

วีซ่ามีข้อกำหนดว่านักเรียนต่างชาติต้องทำประกัน OSHC ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หากต่ออายุวีซ่านักเรียนจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ OSHC ของตนเองด้วยเพื่อความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

การรักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียถือเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูง นักเรียนต่างชาติไม่มีสิทธิรับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพสำหรับประชาชนของออสเตรเลีย หรือ “Medicare”  หากไม่มีประกัน OSHC อาจไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลในออสเตรเลียได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลอาจคิดเป็นเงินมากกว่า $1,500 ต่อวัน

ใครบ้างที่มีสิทธิทำประกัน OSHC?

ผู้ถือวีซ่านักเรียนหรือผู้ที่กำลังขอวีซ่านักเรียนมีสิทธิทำประกัน OSHC

คู่สมรสของผู้ถือวีซ่านักเรียน ผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา หรือบุตร (อายุต่ำกว่า 18 ปี) อาจได้รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ OSHC สำหรับครอบครัวที่เหมาะสม

นักเรียนต้องทำประกัน OSHC นานเท่าไร?

วีซ่ามีข้อกำหนดว่านักเรียนต่างชาติต้องทำประกัน OSHC ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หากนักเรียนต่ออายุวีซ่านักเรียน นักเรียนต้องต่ออายุกรมธรรม์ OSHC ด้วย

ประกัน OSHC คุ้มครองอะไรบ้าง?

OSHC สมทบเงินค่ารักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียในทำนองเดียวกันกับ Medicare ซึ่งช่วยค่ารักษาพยาบาลสำหรับชาวออสเตรเลีย นอกจากนี้ OSHC ยังรวมถึงการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งและการผ่าตัดแบบไม่พักค้างคืน คุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และให้ผลประโยชน์ด้านค่ายาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ ด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดดูเอกสารกรมธรรม์และคู่มือสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง

06 มิถุนา_Page_03

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Medicare และตาราง MBS ได้ที่เว็บไซต์ Medicare ของรัฐบาล

ประกันนี้ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

รายการยกเว้นความคุ้มครองบางส่วนด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดอ้างอิงเอกสารกรรมธรรม์และคู่มือสมาชิกของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรายการยกเว้นความคุ้มครอง

 • ค่าบริการทันตกรรม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายตา
 • ค่าบริการนักกายภาพบำบัด นักบำบัดโรคกระดูก นักบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง การรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาหรือบริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าผ่าตัดเพื่อความงามทางเลือก
 • เงินจ่ายร่วม (co-payment) และ/หรือ เงินส่วนต่าง (gap payment)
 • โปรแกรมช่วยสืบพันธุ์
 • ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในช่วง 12 เดือนแรกที่ท่านมาถึงประเทศออสเตรเลีย
 • ความเจ็บป่วยที่มีมาก่อนที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนแรก
 • ค่ายาที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์หรือไม่รวมอยู่ในตาราง PBS
 • ค่าบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ใดๆ ที่ระบุอยุ่ในรายการยกเว้นทั่วไป (General Exclusion)

มีระยะเวลารอหรือไม่?

มีระยะเวลารอ 12 เดือนสำหรับการเบิกค่ารักษาสำหรับความเจ็บป่วยที่มีมาก่อน ความเจ็บป่วยที่มีมาก่อนคือ โรค ความเจ็บป่วย อาการ หรือสัญญาณ ที่มีในช่วง 6เดือนก่อนท่านเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเตรเลียหรือก่อนที่จะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน ทั้งนี้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่บริษัทอนุมัติหรือแต่งตั้งจะเป็นผู้วินิจฉัยอาการที่มีมาก่อน

ระยะเวลารอ 12 เดือนคำนวณจากวันที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลียหรือวันที่วีซ่านักเรียนของท่าน ได้รับอนุมัติแล้วแต่กรณีใดมีระยะเวลานานกว่า ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของท่าน อาจมีระยะเวลารอ 2 เดือนสำหรับความเจ็บป่วยทางจิตเวชที่มีมาก่อน และอาจมีระยะเวลารอ 12 เดือนสำหรับการรักษาที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ ข้อมูลด้านบนนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดดูเอกสารกรมธรรม์และคู่มือสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่มีมาก่ อนและรายการยกเว้นความคุ้มครอง

ความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร?

สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเริ่มศึกษา จะมีการทำประกันผ่านสถาบันการศึกษาของนักเรียนก่อนเดินทางมาถึง และจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่มาถึงประเทศออสเตรเลีย

สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ นักเรียนจะได้รับความคุ้มครองจนถึงวันหมดอายุที่ปรากฏบนบัตรสมาชิกของนักเรียน กรุณาตรวจสอบว่ามีบัตรสมาชิกและวันหมดอายุเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความคุ้มครอง

ระบบดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

ระบบดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลียให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและถือเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก ระบบดูแลสุขภาพประจำชาตินี้เรียกอีกอย่างว่า “Medicare” และได้รับเงินสนับสนุนจากเงินภาษี Medicare คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าโรงพยาบาล และค่ายา แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน ค่าบริการทางทันตกรรม ทางสายตา และค่าบริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ระบบการแพทย์ของประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย

 • แพทย์ทั่วไป (GP)
 • แพทย์เฉพาะทาง
 • โรงพยาบาลรัฐ
 • โรงพยาบาลเอกชน
 • แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาลรัฐต่างๆ

ต้องทำอย่างไรหากต้องการเข้ารับการรักษา?

แพทย์ทั่วไป

หากไม่ใช่กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ จุดแรกที่ต้องไปติดต่อคือแพทย์ทั่วไป (GP) ที่ศูนย์การแพทย์ใกล้บ้าน ควรโทรศัพท์นัดแพทย์ทั่วไปก่อน

โดยสามารถดูรายชื่อแพทย์ในหัวข้อ “ค้นหาแพทย์” (Find a Doctor) บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีรายชื่อแพทย์ที่เรียกเก็บเงินโดยตรงนับร้อยรายในประเทศออสเตรเลียที่  www.oshcallianzassistance.com.au/doctor

ที่ศูนย์การแพทย์ แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพและตรวจร่างกายของคุณ จากนั้นจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาอาการของคุณซึ่งอาจรวมถึงการส่งตัวคุณเพื่อรับการทดสอบหรือรักษาเพิ่มเติม

ที่ศูนย์การแพทย์ที่เรียกเก็บเงินโดยตรง คุณจะต้องนำบัตรสมาชิกของคุณและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณไปด้วยเพื่อให้แพทย์ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการในส่วนที่ได้รับความคุ้มครองมาที่บริษัทโดยตรง หรือคุณอาจขอรับบริการได้จากแพทย์ทั่วไปนับพันรายในประเทศออสเตรเลีย แต่คุณจะต้องชำระเงินก่อนและส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลมาที่บริษัทในภายหลัง

ผู้ให้บริการทางการแพทย์บางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ‘ส่วนต่าง’ (gap) ขณะรับบริการหากค่าธรรมเนียมเรียกเก็บนั้นสูงกว่าค่าธรรมเนียมในตาราง MBS ที่บริษัทชำระไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ OSHC ของคุณ คุณจะต้องชำระค่าส่วนต่างนี้เหมือนที่พลเมืองออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติรายอื่นต้องชำระ

ศูนย์การแพทย์ใกล้บ้านให้บริการทางการแพทย์หลายอย่าง รวมถึง

 • ยาทั่วไป: การตรวจร่างกาย พยาธิวิทยา (การตรวจเลือด) การตรวจสอบผิวหนัง คำแนะนำทางโภชนาการ ความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่
 • การประเมินและการรักษาปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บ
 • บริการปฐมพยาบาลตามความจำเป็น
 • การคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นโดยในบางกรณีรวมถึงการตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์ การตรวจปัสสาวะ การอ่านผลความดันเลือด การทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด
 • สุขภาพสตรี ได้แก่ การให้คำแนะนำในการคุมกำเนิด การตรวจภายในเพื่อหามะเร็ง (pap smears) การคัดกรองเพื่อสุขภาพทางเพศ การทดสอบและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การตรวจสอบเต้านม
 • สุขภาพบุรุษ ได้แก่ การคัดกรองเพื่อสุขภาพทางเพศ การตรวจต่อมลูกหมาก
 • การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับปัญหาด้านสุขภาพ และการให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัว
 • การส่งต่อไปยังบริการแพทย์เฉพาะทาง

สามารถพูดคุยกับพยาบาลได้โดยโทรศัพท์ไปที่สายด่วนเพื่อความช่วยเหลือทางการแพทย์ 24 ชั่วโมงที่ 1800 814 781

การรักษากรณีอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน

โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งมีแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงซึ่งคุณสามารถขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้

ผู้เข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉินจะได้รับการประเมินและรักษาตามความร้ายแรงของอาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงมากที่สุดจะได้พบแพทย์และได้รับการรักษาก่อน หากคุณไปยังแผนกฉุกเฉินโดยมีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรงเท่า คุณอาจต้องรอแพทย์เป็นเวลานาน

กรณีฉุกเฉิน สามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลขฉุกเฉิน 000 จากที่ใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลีย พนักงานรับสายของ 000 จะจัดหารถพยาบาลให้คุณ

การรักษาในโรงพยาบาล

หาก GP ส่งคุณต่อไปยังโรงพยาบาล คุณต้องติดต่อบริษัทโดยทันทีที่หมายเลข 1800 651 349 โดยคุณจะต้องแจ้งรายละเอียดการรักษาพยาบาลและโรงพยาบาลที่คุณเข้าพัก จากนั้นบริษัทจะดำเนินการชำระเงินกับโรงพยาบาลแทนคุณ

โรงพยาบาลรัฐตามปกติ

บริษัทคุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าพักรักษาตัวและค่ารักษาพยาบาลของคุณในฐานะผู้ป่วยในในห้องพักผู้ป่วยรวม หลังจากคุณได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลแล้ว คุณจะได้รับการรักษาต่อในคลินิกสำหรับผู้ป่วยนอกหรือในห้องส่วนตัวของแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลหรืออาจถูกส่งตัวต่อไปยังแพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาลเอกชน

คุณอาจเลือกรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็ได้บริษัทจะสมทบผลประโยชน์ให้สำหรับการรักษาและค่าห้องพักในห้องพักผู้ป่วยรวม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพส่วนบุคคล บริษัทจะคุ้มครองค่าบริการที่เรียกเก็บโดยแพทย์ในอัตรา 100% ของตาราง MBS

ขณะที่คุณพักอยู่ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลเอกชนนี้ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่างที่กรมธรรม์ OSHC ของคุณไม่คุ้มครอง

บริการสุขภาพเอกชนและแพทย์เฉพาะทาง หลังจากปรึกษาเบื้องต้นกับแพทย์แล้ว หากคุณต้องการการดูแลหรือการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ของคุณจะส่งคุณต่อไปยังแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ให้บริการทางการแพทย์แบบเรียกเก็บเงินโดยตรงคืออะไร?

บริษัทมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการทางการแพทย์นับร้อยรายทั่วประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียกเก็บเงินกับบริษัทโดยตรงสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งหมายความว่าเพียงคุณแสดงบัตรสมาชิกกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ คุณจะไม่ต้องทำเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาล

ผู้ให้บริการทางการแพทย์บางรายอาจคิดค่าธรรมเนียม ‘ส่วนต่าง’ ขณะที่คุณรับบริการโดยส่วนที่เหลือบริษัทจะชำระโดยตรง

คุณสามารถหาผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เรียกเก็บเงินโดยตรงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.oshcallianzassistance.com.au/doctor

นำส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไร?

เมื่อต้องการส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล คุณต้องส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยคุณสามารถส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 3 วิธี

ส่งที่สถานศึกษา

ที่สถานศึกษาหลายแห่งนั้นมีบริการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพียงคุณแจ้งตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทซึ่งสามารถดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด $105 และจะให้บัตรแก่คุณเพื่อแลกเงินสดที่ไปรษณีย์ออสเตรเลียทุกแห่ง คุณสามารถหาที่ตั้งของตัวแทนบริการลูกค้าในพื้นที่และชั่วโมงทำการได้โดยตรวจสอบกับเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักเรียน

ส่งทางออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์ของบริษัทที่: www.oshcallianzassistance.com.au และล็อกอินในส่วนของนักเรียนโดยใช้หมายเลขกรมธรรม์ของคุณ ชื่อ และวันเดือนปีเกิด
 2. เมื่อคุณล็อกอินแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนทีละรายการเพื่อส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
 3. บันทึกเลขที่อ้างอิงการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏเมื่อนำส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบา ล และจดเลขที่ไว้ด้านหลังต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงิน
 4. ส่งต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงินไปที่ Allianz Global Assistance OSHC Locked Bag 3001Toowong QLD 4066

ส่งทางไปรษณีย์

 1. ขอแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาของคุณ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
 2. กรอกแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และแนบต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงิน
 3. ส่งแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และแนบต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/ หรือใบเสร็จรับเงินไปที่ Allianz Global Assistance OSHC Locked Bag 3001 Toowong QLD 4066

เพื่อความสะดวก คุณสามารถขอซองจดหมายที่จ่าหน้าและชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วได้จากสถาบันศึกษา หรือสามารถขอได้โดยติดต่อบริษัทที่ 13 OSHC (13 6742)

สามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

ตัวแทนบริการลูกค้า

ตัวแทนบริการลูกค้าของ Allianz Global Assistance ให้บริการในหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศออสเตรเลียในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างสัปดาหโดยตัวแทนจะตอบคำถามของคุณและสามารถทำเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลให้คุณ ที่สถานศึกษาได้กรุณาดูเวลาให้บริการและที่ตั้งได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  www.oshcallianzassistance.com.au/member_student/need_help.aspx

พื้นที่บริการตนเอง

บางสถาบันมีพื้นที่บริการตนเองสำหรับประกัน OSHC โดยคุณจะพบข้อมูล OSHC ที่มีประโยชน์และแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และซองจดหมายที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วได้ที่นี่

ทางออนไลน์

คุณสามารถหาข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.oshcallianzassistance.com.au

ทางโทรศัพท์

คุณสามารถโทรศัพท์มาที่บริษัทเพื่อขอรับคำปรึกษาที่มีประโยชน์และเป็นมิตรได้ที่ 136742 (13 OSHC)

แอพ OSHC สำหรับไอโฟน

ดาวน์โหลดแอพ OSHC สำหรับไอโฟนเพื่อจัดการบัญชีของคุณและค้นหาแพทย์ในพื้นที่โดยใช้จีพีเอสของโทรศัพท์ได้ที่ www.oshcallianzassistance.com.au/app

ต่ออายุประกัน OSHC ได้อย่างไร?

หากประกัน OSHC ของคุณหมดอายุก่อนวีซ่าของคุณจะหมดอายุ คุณมีหน้าที่ต่ออายุประกัน OSHC ของคุณ หรือหากคุณกำลังขอต่ออายุวีซ่านักเรียน คุณจะต้องพิสูจน์ต่อกระทรวงกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและพลเมือง (DIAC) ว่าคุณยังมีประกัน OSHC อยู่

สามารถต่ออายุกรมธรรม์ของตนได้:

 • ทางออนไลน์ที่ www.oshcallianzassistance.com.au โดยใช้บัตรเครดิต
 • ที่สถานศึกษาโดยแจ้งตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัท และสถาบันการศึกษาบางแห่งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันในนามของบริษัท
 • ทางไปรษณีย์โดยส่งเช็คหรือธนาณัติมาพร้อมแบบฟอร์มต่ออายุซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ต้องทำอย่างไรหากลืมต่ออายุประกัน OSHC?

คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าประกัน OSHC ของคุณยังไม่หมดอายุ หากคุณปล่อยให้กรมธรรม์หมดอายุขณะที่คุณมีวีซ่านักเรียน และคุณต้องการต่ออายุ OSHC คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับช่วงเวลาที่หมดอายุด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์สำหรับคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงที่ประกัน OSHC ของคุณหมดอายุเป็นระยะเวลาหนึ่ง

กำลังจะออกจากประเทศออสเตรเลียและประกัน OSHC ยังไม่หมดอายุ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?

คุณสามารถขอเงินคืนได้โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเบี้ยประกันในส่วนที่ยังไม่หมดอายุ หาก

 • จ่ายค่าเบี้ยประกันแต่ไม่ได้เดินทางมาประเทศออสเตรเลีย
 • จ่ายค่าเบี้ยประกันเนื่องจากมีการขอต่อระยะเวลาพักอาศัยแต่ DIAC ไม่อนุมัติ
 • ต้องระงับการเรียนและออกจากประเทศออสเตรเลียด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความควบคุม
 • ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
 • ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในประเทสออสเตรเลียเป็นเวลา 3ทเดือนหรือมากกว่าขณะที่คุณถือวีซ่านักเรียน
 • สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประกัน OSHC ที่จัดทำโดยหน่วยงานอื่นซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่หน่วยงานดังกล่าวระบุ

โปรดทราบ:

 • การคืนเงินนั้นคำนวณในอัตรารายเดือนโดยต้องขอคืนเงินขั้นต่ำ 1 เดือน
 • จะมีการคืนเงินค่าเบี้ยขั้นต่ำสำหรับการประกันที่มีความคุ้มครอง 3 เดือนหากความคุ้มครองนั้นถูกยกเลิกขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • เงินจำนวนที่บริษัทหักไว้จะถือเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการคืนเงิน
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำหากความคุ้มครองนั้นยกเลิกก่อนคุณเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.