สารบัญบทความ

Last updated มกราคม 7, 2021 ago by Thebestedu

การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย


1ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 40 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและให้ความรู้แก่คุณว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบินหรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ACBPS มีดังต่อไปนี้

 • ตรวจหนังสือเดินทางเมื่อนักเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศออสเตรเลีย
 • ตรวจสอบเอกสารการมาถึงและการออกจากประเทศของนักเดินทาง
 • สอบถามและตรวจค้นนักเดินทางที่มาถึงและตรวจกระเป๋าเดินทางเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • ตรวจค้นเครื่องบินหรือเรือเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • ยึดของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • เดินตรวจบริเวณลานสนามบิน ท่าเรือ และบริเวณจัดการกระเป๋าเดินทางเพื่อตรวจตราและยับยั้งการดำเนินการด้านอาชญากรรม โดยการใช้สุนัขตรวจค้นเพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้องจำกัดอื่นๆ ตามกระเป๋าเดินทางของบุคคล
 • เรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าที่นำเข้า

ACBPS ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายประการเพื่อสืบค้นหาการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสารที่สนามบินและท่าเรือ รวมถึงการใช้โทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราค้นหา นอกจากนั้น Department of Agriculture ยังปฏิบัติงานที่สนามบินและท่าเรือด้วย ผู้เดินทางจะต้องได้รับการตรวจ และอนุญาตให้ผ่านจากเจ้าหน้าที่ของ Department of Agriculture Biosecurity เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียเพื่อรับรองว่าไม่ได้นำสิ่งของใดที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของออสเตรเลีย

การครอบครองหรือลักลอบค้ายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงมากในหลายประเทศ คุณอาจได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต อย่าพกพายาที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะที่ใดหรือเมื่อใดก็ตาม


การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย

 1. โปรดแน่ใจว่าได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.smartraveller.gov.au ก่อนการเดินทาง เว็บไซต์ดังกล่าวมีคำแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยให้การเดินทางไปต่างประเทศง่ายขึ้น
 2. อ่านคู่มือนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่ได้พกพาของต้องห้ามหรือ ต้องจำกัดไปด้วย จำไว้เสมอว่าประเทศที่กำลังเดินทางไปนั้น อาจมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นกรุณาตรวจสอบกับสถานทูต สำนักงานข้าหลวงใหญ่ หรือสถานกงสุล ของประเทศที่กำลังเดินทางไปก่อนการเดินทาง
 3. ถ้าจะพกพายาติดตัวไปเพื่อใช้เอง ต้องสอบถามแพทย์ประจำตัวเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever)  หรือไม่
 4. ทำความเข้าใจเรื่องการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีที่คุณมีสิทธิ์ ในออสเตรเลียและในจุดหมายปลายทางต่างประเทศของตน
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อกกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและกระเป๋าเดินทางที่ผ่านการตรวจแล้ว

การเดินทางออกจากออสเตรเลียเอาไปเลย

เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย จะต้องแสดงหนังสือเดินทาง บัตรผู้โดยสารขาออกที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และบัตรผ่านขึ้นเครื่องให้กับเจ้า หน้าที่ ACBPS นอกจากนี้ จะต้องเดินผ่านจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของสนามบินหรือท่าเรือด้วย

หมายเหตุ: รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียจะไม่ลงตราประทับ Port and Date Stamp ในหนังสือเดินทางของนักเดินทางที่ออกจากออสเตรเลีย โดยไม่มีการร้องขออีกต่อไป หากต้องการตราประทับดังกล่าวในหนังสือเดินทาง ต้องร้องขอกับเจ้าหน้าที่ ACBPS เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย


การรักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

เพื่อการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งของในกระเป๋าที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องเมื่อเดินทางเข้ามาหรือออกไปจากออสเตรเลีย ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวรวมถึง อาวุธ ระเบิด ของมีคมและเครื่องมืออุปกรณ์กีฬาบางประเภท และของเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ฉีดเป็นละอองจากกระป๋องอัดอากาศและเจล (LAGs) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านอาวุธ LAGs หรือสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ โปรดศึกษาที่เว็บไซต์ www.travelsecure.infrastructure.gov.au

หมายเหตุ: ข้อจำกัดด้าน LAGs มีการจำกัดปริมาณของเหลว ผลิตภัณฑ์ ที่ฉีดเป็นละอองจากกระป๋องอัดอากาศและเจล ที่ท่านสามารถนำเข้ามาในประเทศออสเตรเลียโดยบรรจุลงในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศและสถานที่ที่สามารถซื้อสิ่งของ LAGs ได้ อย่างไรก็ตามสินค้าแอลกอฮอล์ที่ปลอดภาษีสามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีในสนามบินเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

ข้อแนะนำ

ไปถึงสนามบินก่อนเวลาที่กำหนดเพื่อให้มีเวลามากพอในการเช็คอินกับสายการบิน กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องผ่านการตรวจและอนุญาตจาก ACBPS และการรักษาความปลอดภัย และดำเนินการเคลมขอเงินคืนจากโครงการ Tourist Refund Scheme (TRS)

หากมีของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าสูง เช่น คอมพิวเตอร์หรือกล้องที่นำติดตัวไปด้วยซึ่ง:หน้า 4

 1. ตั้งใจจะนำกลับมาออสเตรเลีย
 2. ไม่ต้องการเคลมขอเงินคืนจากโครงการ TRS และ
 3. ไม่ใช่สินค้าปลอดภาษี

สามารถจดทะเบียนของดังกล่าวในแบบฟอร์ม B263 (ว่าด้วยสินค้าส่งออกในกระเป๋าเดินทางผู้โดยสาร) แบบฟอร์ม B263 อยู่ที่เว็บไซต์ www.customs.gov.au/site/page4288.asp หรือที่สำนักงาน ACBPS สิ่งของต่างๆจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ACBPS ณ จุดเดินทางออกนอกประเทศ เมื่อได้จดทะเบียนแล้วไม่จำเป็นต้องสำแดงสิ่งของดังกล่าวให้กับ ACBPS อีกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศ โปรดเก็บแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วเอาไว้ เพื่อแสดงให้แก่ ACBPS เมื่อเดินทางกลับเข้าออสเตรเลีย


การเดินทางออกไปทางทะเล

ถ้าคุณกำลังเดินทางออกจากออสเตรเลียทางทะเล คุณจะได้รับการตรวจและอนุญาตที่ท่าเรือก่อนที่จะขึ้นเรือ คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง และบัตรผู้โดยสารขาออกของคุณต่อ ACBPS สำหรับการอนุญาตเดินทางขาออกตามสถานที่และเวลาที่สายการเดินเรือกำหนดไว้


การเดินทางออกไปโดยเรือสำราญ

มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับ ACBPS สำหรับการเดินทางออก จากออสเตรเลียโดยเรือสำราญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ www.customs.gov.au/site/page4260.asp

บัตรผู้โดยสารขาออกของคุณเป็นเอกสารด้านกฎหมาย และมีบทลงโทษสำหรับการกรอกบัตรผู้โดยสารขาออกอย่างไม่ถูกต้องและการแจ้งความเท็จ

โปรดจำไว้ว่า “ถ้าสงสัย ให้แจ้ง”


การเดินทางมาถึงออสเตรเลียทางอากาศ

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้า

เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนออกจากสนามบินมีดังต่อไปนี้

 1. ตรวจหนังสือเดินทาง
 2. รับสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
 3. ดำเนินการตามขั้นตอน ณ จุดตรวจ ACBPS และ Department of Agriculture

ออสเตรเลียดำเนินการใช้ระบบตรวจหนังสือเดินทางแบบบริการตนเองในสนามบินนานาชาติที่สำคัญจำนวน 8 แห่งของประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งนักเดินทางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ คุณสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิใช้ระบบ SmartGate ได้หรือไม่และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้ที่ www.customs.gov.au/smartgate/default.asp

นักเดินทางอื่นๆทุกคนต้องแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ ACBPS เมื่อเดินทางมาถึงก่อนที่จะไปรับสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

หลังจากที่ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว นักเดินทางควรไปรับสัมภาระกระเป๋าเดินทางของตนเองและให้แน่ใจว่ากระเป๋าได้อยู่กับตัวเองตลอดเวลา นักเดินทางไม่ควรอนุญาตให้เพื่อนร่วมเดินทางคนอื่นๆมาครอบครองกระเป๋าเดินทางของตนเอง

จากนั้นนักเดินทางทุกคนต้องดำเนินการตามขั้นตอน ณ จุดตรวจ ACBPS และ Department of Agriculture และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ACBPS หรือเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity

กระเป๋าเดินทางของคุณอาจถูกเอ็กซเรย์หรือตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ ACBPS หรือเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามต้องจำกัดหรือที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งของที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น วัสดุจากสัตว์และพืช เจ้าหน้าที่อาจสอบถามคุณและดำเนินการตรวจค้นกระเป๋าของคุณ

ในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า คุณอาจพบเจ้าหน้าที่ ACBPS และเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity ที่ใช้สุนัขตรวจดมเพื่อค้นหา ยาเสพติด วัสดุที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และของ ต้องห้ามหรือต้องจำกัดอื่นๆ ถ้าถูกจับได้ว่าพกพาของที่ไม่ได้สำแดง ของต้องห้ามหรือต้องจำกัดคุณอาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางมาถึงออสเตรเลียของคุณ โปรดศึกษาได้ที่ www.customs.gov.au/site/page4351.asp

การกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าประเทศออสเตรเลีย (ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษา ไทย-อังกฤษ)

ข้อแนะนำ

กรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณให้เสร็จเรียบร้อยขณะที่คุณอยู่บนเครื่องบินซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาเมื่อมาถึงที่หมาย

หลังจากที่รับกระเป๋าเดินทางแล้ว เตรียมหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเสร็จเรียบร้อยให้พร้อม หากคุณดำเนินการผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เตรียมบัตร SmartGate ให้พร้อมเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ACBPS หากถูกร้องขอ

แจ้งเกี่ยวกับยาทุกประเภท สเตียรอยด์ และยาตามใบสั่งแพทย์ที่อาจ เสพติดได้ง่าย ซึ่งอาจถูกใช้ไปในทางที่ผิด รวมทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์ จากพืชและสัตว์ หรือของอื่นๆ ที่มีอยู่ในรายการของต้องจำกัดในคู่มือนี้ลงในบัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีของประเทศออสเตรเลียก่อนที่จะซื้อสินค้า


การเดินทางมาถึงออสเตรเลียทางทะเล

เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือขาเข้าของประเทศออสเตรเลียจะต้องแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเรียบร้อยแล้วแก่ ACBPS เมื่อจะออกจากเรืออย่างถาวรไม่ว่า ณ ท่าเรือแห่งแรกหรือท่าเรือแห่งต่อๆ ไปก็ตามคุณจะต้องแสดงกระเป๋าสัมภาระและบัตรผู้โดยสารขาเข้าแก่ ACBPS เพื่อดำเนินการตรวจและอนุญาต นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องผ่านการตรวจและอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้นำสิ่งของใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าประเทศ

ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ ACBPS อาจตรวจหนังสือเดินทางและบัตรผู้ โดยสารขาเข้าของคุณบนเรือก่อนเดินทางมาถึงท่าเรือของออสเตรเลีย

ปัจจุบันนี้ SmartGate ยังไม่มีให้บริการในท่าเรือหรือสนามบินประจำภูมิภาค


การเดินทางมาถึงออสเตรเลียโดยเรือสำราญ

มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับ ACBPS สำหรับการเดินทางมาถึงออสเตรเลียโดยเรือสำราญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาได้ที่ www.customs.gov.au/site/page4260.asp

โปรดรับทราบว่าเรือของคุณอาจถูกตรวจค้นได้ บัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณเป็นเอกสารทางกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษสำหรับการกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าอย่างไม่ถูกต้องและการแจ้งความเท็จ

โปรดจำไว้ว่า “ถ้าสงสัย ให้แจ้ง”


การใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ และอุปกรณ์บันทึกเสียงจะต้องไม่ถูกใช้ในบริเวณควบคุมของ ACBPS ณ สนามบินและท่าเรือ กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณจนกว่าจะผ่านกระบวนการทั้งหมดของ ACBPS และ Department of Agriculture และเข้าสู่พื้นที่สาธารณะการใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการถูกปรับ ณ จุดใช้งานได้


การตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ

นักเดินทางที่เดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศออสเตรเลียอาจต้องได้รับการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระจากเจ้าหน้าที่ ACBPS และเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity

ACBPS เข้าใจว่านักเดินทางที่รับทราบว่าตนเองไม่ได้นำเอาของต้องห้ามหรือต้องจำกัดเข้ามานั้นอาจรู้สึกว่าการตรวจค้นและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ACBPS เป็นเรื่องที่ก้าวก่ายและก่อให้เกิดความไม่สะดวก นอกจากนี้ ACBPS เข้าใจว่านักเดินทางอาจต้องการทราบเหตุผลที่ตนเองถูกเลือกในการตรวจค้น สำหรับการเลือกตรวจค้นนั้นเป็นไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น เส้นทางการเดินทางของนักเดินทาง และการตอบคำถาม ACBPS ไม่สามารถเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงของการเลือกตรวจค้นนักเดินทางได้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินการประเมินและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้

ข้อเท็จจริงก็คือนักเดินทางที่ ACBPS เลือกสอบถามหรือตรวจสอบจะไม่ได้รับผลกระทบในแง่ลบต่อคุณลักษณะหรือความซื่อสัตย์ของนักเดินทาง โปรดมั่นใจว่ากระเป๋าเดินทางและการตรวจค้นอื่นๆ ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญส่วนหนึ่งของ ACBPS  ในการปกป้องความสมบูรณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย


สิ่งของต้องห้ามและต้องจำกัด

การพกพายาเสพติด เช่น กัญชา เฮโรอิน โคเคน และแอมเฟตามีน เข้ามาและออกจากประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้อาจมีสิ่งของประเภทอื่นๆที่ถูกจำกัดด้วยคุณจะต้องมีใบอนุญาตในการนำของเหล่านี้เข้ามาหรือออกไปจากออสเตรเลีย โปรดติดต่อ ACBPS สถานทูต สานักข้าหลวงใหญ่ หรือสถานกงสุลของ ประเทศที่คุณจะมาเยือนก่อนที่คุณจะเดินทางเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้ามและต้องจำกัด

สินค้าปลอมและสินค้าเถื่อน (ดีวีดี ดนตรี กระเป๋าถือ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ เป็นต้น) การซื้อสินค้าปลอมหรือสินค้าเถื่อนเป็นการสนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำด้านอาชญากรรมที่ร้ายแรง

สิ่งของดังกล่าวนี้มักจะมีการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งของที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ไม่ได้สงสัยในตัวสิ่งของสินค้าปลอมและสินค้าเถื่อนอาจถูกยึดโดย ACBPS และท่านอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา


การเดินทางพร้อมด้วยยา

การนำยาออกจากออสเตรเลีย ไม่มีข้อจำกัดในการนำยาออกจากออสเตรเลียสำหรับการใช้ส่วนบุคคล (หรือสำหรับบุคคลที่คุณเดินทางด้วย) อันที่จริงการพกพายาในปริมาณที่เพียงพอต่อการเดินทางทั้งหมดและอาจเผื่อไว้เพิ่มเติมในกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าในการเดินทางของคุณนั้นถือว่าเป็นความคิดที่ดี เพราะว่าใบสั่งจ่ายยาของประเทศออสเตรเลียนั้นไม่สามารถใช้ในต่างประเทศได้และอาจไม่มียาที่มีลักษณะใกล้เคียงจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

เมื่อคุณต้องนำยาออกจากออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • นำเฉพาะยาที่คุณ (หรือบุคคลที่คุณเดินทางด้วย) ต้องใช้เป็นการส่วนตัวในระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน
 • นำจดหมายจากผู้สั่งจ่ายยาพร้อมด้วยยาสั่งจ่ายของคุณมาด้วย จดหมายดังกล่าวควรประกอบด้วยชื่อยา ปริมาณยาที่คุณต้องใช้ และระบุว่ายาดังกล่าวเป็นยาใช้เพื่อการส่วนตัวของคุณ
 • หากคุณไม่มีจดหมายจากผู้สั่งจ่ายยาอาจต้องใช้แบบฟอร์ม Pharmaceutical Benefits Scheme Medicines Export Declaration Form ซึ่งเพียงพอต่อการแจ้งให้ ACBPS รับทราบว่ายาที่สั่งจ่ายโดย PBS เป็นยาใช้เพื่อการส่วนตัวของคุณโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ www.humanservices.gov.au/spw/customer/forms/resources/2619-1201en.pdf
 • ยาสั่งจ่ายทั้งหมดควรเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยมีการแสดงชื่อของคุณและข้อกำหนดในการใช้ยา และต้องพกไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณเพื่อป้องกันการสูญหาย

ยาบางประเภทไม่ควรถูกส่งข้ามประเทศเว้นแต่ผ่านการทาพิธีการทางศุลกากรจากประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงยาที่จัดอยู่ในประเภทยาควบคุมและยาที่ทำให้เสพติด (เช่น ยาที่มีส่วนประกอบ ของโคดีอีน หรือยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่สั่งจ่ายจาก Pain Unit) แม้ว่ายาดังกล่าวจะมีใบสั่งจ่ายยาที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย แต่คุณก็ต้องขอดำเนินการพิธีการทางศุลกากรกับสถานทูต สำนักงานข้าหลวงใหญ่หรือสถานกงสุลในประเทศออสเตรเลีย www.dfat.gov.au/embassies.html คุณต้องคำนึงถึงประเทศที่คุณเดินทางเข้าไปหยุดพักและจุดหมายปลายทางของคุณด้วยการนำยาเข้ามาในออสเตรเลีย

หากคุณเป็นนักเดินทางที่นำยา เช่น แอสไพริน พาราเซตามอน หรือยาที่มีจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปของออสเตรเลีย คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งยาดังกล่าวให้แก่ ACBPS เมื่อคุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

เฉพาะยาสั่งจ่ายที่ไม่ได้ประกอบด้วยสารควบคุมพิเศษสามารถนำเข้ามา ในประเทศออสเตรเลียได้ในกรณีที่คุณ

 • นำเข้ายาสำหรับใช้เองหรือใช้โดยนักเดินทางอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณในจำนวนที่ไม่มากกว่าสามเดือน
 • นำจดหมายหรือใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ของคุณซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมาแสดงเป็นหลักฐานว่ายาดังกล่าวถูกสั่งจ่ายเพื่อรักษาอาการทางการแพทย์ของคุณ

หากคุณกำลังนำยาที่คุณพกพาไปด้วยในระหว่างการเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียอีกครั้ง อย่างไรก็ตามคุณต้องแจ้ง Department of Health ให้ทราบก่อนล่วงหน้าหากคุณต้องการนำยาที่ประกอบด้วยสารควบคุมพิเศษเข้าประเทศออสเตรเลียและสารดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักเดินทาง เช่น สเตียรอยด์แบบอนาโบลิกหรือแบบแอนโดรเจนิก (เช่น เทสโตสเตอโรน หรือ DHEA)

คำแนะนำทั่วไปสำหรับนักเดินทางที่นำยาเข้ามาและออกจากออสเตรเลีย

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/general-guidance-for-travellers-bringing-medicines- to-and-from-australia

หมายเหตุสำคัญ: หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาสามเดือนหรือนานกว่านั้นและต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ทางเราขอแนะนำให้คุณเข้าพบแพทย์ในบนการเดินทางพร้อมด้วยยาออสเตรเลียเพื่อรับใบสั่งจ่ายยา หากคุณต้องการใช้ยาที่ส่งมาจากต่างประเทศคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าก่อนดำเนินการนำเข้ายาดังกล่าว ทางเราแนะนำ ให้ท่านศึกษาขั้นตอนการนำเข้าก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย


สิ่งของอะไรบ้างที่ต้องแจ้งกับ ACBPS?

ปืน อาวุธ และกระสุน

คุณจะต้องแจ้งเกี่ยวกับอาวุธ ปืนและกระสุน และส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าวทั้งหมดรวมถึง อาวุธปืนและปืนอัดอากาศ (BB)  เทียมที่ยิงเม็ดพลาสติกออกมาโดยใช้อากาศอัดซึ่งมักจะถูกซื้อมาในลักษณะ ของ “ปืนของเล่น” นอกจากนี้ยังต้องแจ้งอาวุธอื่นๆ เช่น เครื่องยิงกระสุน สีหรือเพ้นท์บอล ท่อเป่า มีดทุกชนิด กระบองคู่ร้อยโซ่ ด้ามยิงหนังสติ๊ก หน้าไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ช็อต ตัวชี้แสงเลเซอร์ โล่หรือเกราะป้องกันตัว กระบอง สเปรย์พริกไทย สนับมือ และชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับปืนและอาวุธด้วย สิ่งของเหล่านี้บางอย่างอาจต้องได้รับการอนุญาตในการนำเข้าหรืออาจต้องทาตามกฎเกณฑ์ด้านการนำเข้าอื่นๆ เช่น ต้องมีหมายเลขรหัสประจำตัวและการทดสอบด้านความปลอดภัย

โปรดตระหนักว่า: การนำเข้าและส่งออกปืน อาวุธและชิ้นส่วนอย่างผิดกฎหมายนั้นเป็นการกระทำผิดทางอาญาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีบทลงโทษในการประกอบอาชญากรรม คือการปรับสูงสุด $425,000 หรือจำคุก 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ เงินตราไม่มีข้อจำกัดสำหรับจำนวนเงินตราหรือตราสารที่แปลงเป็นเงินได้โดยผู้ถือที่คุณสามารถนำเข้าหรือออกจากประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตามคุณจะต้องแจ้งหากจำนวนเงินมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า) ขึ้นไปโดยใช้แบบฟอร์ม AUSTRAC Cross Border Movement – Physical Currency หากคุณต้องการแบบฟอร์มนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหนาที่ ACBPS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงาน AUSTRAC สามารถดูได้ที่ www.austrac.gov.au/info_for_travellers.html

นอกจากนี้คุณจะต้องแสดงตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็คสำหรับนักเดินทาง เช็คส่วนบุคคล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ชนิดจ่ายเงินแก่ผู้ถือ ตั๋วสั่งจ่ายเงิน ตั๋วสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ หรือตราสารที่แปลงเป็นเงินได้โดยผู้ถืออื่นๆ ไม่ว่า จะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ ACBPS หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สื่อลามกผิดกฎหมาย สื่อลามกผิดกฎหมายถูกควบคุมทั้งในการนำเข้าและส่งออก โดยหมายรวมถึงสิ่งพิมพ์และสื่อใดๆ ก็ตามที่มีภาพอนาจารของเด็ก การร่วมเพศระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และการกระทำความรุนแรงทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เพชรดิบ

เพชรดิบถูกควบคุมในการนำเข้าและส่งออกและเป็นสินค้าต้องสำแดง เพชรดิบทั้งหมดต้องมีใบรับรอง Kimberley Process ที่ถูกต้องและถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการแกะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.ret.gov.au/resources/mining/australian_mineral_commodities/diamonds_rough/kpcs/Pages/kimberley_process_certification_scheme.allspx

สารเพิ่มสมรรถภาพและยาเสริมรูปทรงร่างกาย

สารเพิ่มสมรรถภาพและเสริมรูปทรงร่างกายทุกประเภทจะต้องแจ้งตอนที่เดินทางมาถึงซึ่งรวมถึงฮอร์โมนเสริมการเติบโตสำหรับมนุษย์ และสเตียรอยด์แบบอนาโบลิกและแบบแอนโดรเจนิกทุกประเภท เช่น DHEA คุณต้องแสดงใบสั่งยา จดหมายจากแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ หรือใบอนุญาตให้แก่ ACBPS โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสารที่คุณพกพามา

นักกีฬาที่แข่งขันในกีฬาซึ่งควบคุมโดย World Anti-Doping Code ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการใช้ยาโด๊ปต้องตระหนักว่า คุณอาจถูกลงโทษฐานครอบครองสารหรือวิธีการต้องห้ามแม้ว่านักกีฬานั้นจะไม่ได้ใช้สารหรือใช้วิธีการดังกล่าวก็ตาม Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA) ทำงานร่วมกับ ACBPS อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบการลักลอบใช้ยาและสารต้องห้าม นักกีฬาอาจได้รับโทษว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบขนสารต้องห้ามได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.asada.gov.au

คุณจะต้องแจ้งเกี่ยวกับยาที่อาจถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือทำให้เสพติดได้ ยาที่คุณต้องแจ้งมีดังต่อไปนี้

 • ฮอร์โมนเสริมการเติบโตสำหรับมนุษย์
 • สเตียรอยด์แบบอนาโบลิกหรือแบบแอนโดรเจนิก รวมถึง DHEA
 • ยาระงับปวดที่มีสารเข้าฝิ่น
 • กัญชา
 • ยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติด

นอกจากนี้ยาแผนโบราณอาจมีส่วนผสมของสารที่ถูกควบคุมหรือผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ ดังนั้นจึงต้องแจ้งให้แก่ ACBPS ด้วยยา ยารักษาโรค และสารบางประเภทถูกห้ามใช้ในกีฬา เช่นเดียวกับ วิธีการบางอย่างด้วย นักกีฬาที่แข่งขันในกีฬาซึ่งควบคุมโดย World Anti-Doping Code ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการใช้ยาโด๊ปต้องตระหนักว่านักกีฬาไม่สามารถใช้ยาหรือยารักษาโรค หรือแม้แต่ใช้วิธีการบางประเภทได้ หากนักกีฬาต้องใช้สารที่ต้องห้าม เขาต้องดำเนินการขอ Therapeutic Use Exemption  (TUE) ที่ www.asdmac.gov.au

แต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสารที่พิจารณาถือว่าเป็น ยา สารที่ถูกควบคุมในประเทศออสเตรเลียอาจหาพบได้ง่ายในประเทศอื่นๆ ก็ได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้แจ้งสินค้าที่คุณซื้อมา

สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครอง

กฎหมายที่เข้มงวดของประเทศออสเตรเลียควบคุมการนำเข้าและส่งออก พืชและสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม เช่น ยาแผนโบราณ งาช้าง หนังงูหรือหนังสัตว์เลื้อยคลาน กล้วยไม้ กระดองเต่า คาเวียร์ และของที่ระลึกจากสัตว์ที่ล่าได้

สิ่งของที่อยู่ในรายการมรดกชาติ

นักเดินทางต้องขอใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสำหรับของที่อยู่ในรายการมรดกชาติรวมถึง งานศิลปะ แสตมป์ เงินเหรียญ วัตถุทาง โบราณคดี แร่ธาตุ และตัวอย่างในการทดลอง

ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการเกษตรและยาสำหรับสัตว์

คุณควรรับทราบว่าการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรที่ไม่ได้จดทะเบียน (รวมถึงยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือนและยาทาไล่แมลง) และยาสำหรับสัตว์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) นั้นถือเป็นความผิด ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนโดยมีหมายเลขอนุมัติจาก APVMA ซึ่งคุณนำออกจากประเทศอาจถูกนำเข้ามาอีกครั้งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก APVMA

ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามยาสำหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบของสาร ต้องห้ามอาจต้องได้รับการอนุมัตินำเข้าเช่นเดียวกับยาสำหรับมนุษย์ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกเพิ่มเติมที่อาจนำมาใช้กับยาสำหรับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการเกษตรและยาสำหรับสัตว์ทุกประเภทต้องมีการแจ้งเมื่อเดินทางมาถึงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.apvma.gov.au หรือโทร 02 6210 4793

สินค้าที่ใช้ในการป้องกันและสินค้ายุทธภัณฑ์

ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ใช้ในการป้องกัน และสินค้ายุทธภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าสินค้าใดจัดอยู่ในหมวดนี้ โปรดอ้างอิงถึงเอกสารข้อมูลเรื่องการควบคุมการส่งออกสำหรับสินค้าที่ใช้ในการป้องกันและสินค้ายุทธภัณฑ์ที่ www.customs.gov.au

ถ้าคุณไม่แน่ใจ คุณควรตรวจสอบข้อกาหนดด้านการนำเข้าของประเทศออสเตรเลียก่อนซื้อสินค้านั้น หรือโทร 1300 363 263

การครอบครองหรือการลักลอบขนยาเสพติด

เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก ในหลายประเทศ คุณอาจได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอย่าพกพายาที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะที่ใดหรือเมื่อใดก็ตาม

ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ

สินค้าที่เข้ามาในออสเตรเลียอาจต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีสินค้าและบริการ (ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ) ของใช้ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ (ดูในส่วนของใช้ส่วนบุคคล) อาจถูกนำเข้ามาในออสเตรเลียด้วยการบรรจุมาในกระเป๋าเดินทางของคุณโดยปลอดภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับสิ่งของอื่นๆมีการใช้ข้อจำกัดซึ่งสิ่งของดังกล่าวประกอบด้วย

 • สิ่งของที่ซื้อในต่างประเทศ
 • สิ่งของที่ซื้อในประเทศออสเตรเลียซึ่งปลอดภาษีหรืออากร (เคยส่งออกมาก่อน)
 • สิ่งของที่ซื้อจากร้านสินค้าปลอดภาษีภายในขาเข้าเมื่อเดินทางเข้ามาถึงออสเตรเลีย
 • สิ่งของที่มีการเคลม TRS

ของใช้ส่วนตัว

ของใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้ถือว่าปลอดภาษีและอากร

 • เสื้อผ้าและรองเท้าส่วนตัว (ยกเว้นชุดขนสัตว์)
 • สิ่งของที่ใช้เพื่อสุขอนามัยและการประทินโฉมส่วนตัว (ยกเว้นหัวเชื้อน้ำหอม)
 • สิ่งของที่นักเดินทางครอบครองและใช้ในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่านั้น เช่น ของใช้ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้านเรือน และชุดขนสัตว์ (ยกเว้น สุราและยาสูบ)
 • สิ่งของที่นำเข้าชั่วคราว (หมายเหตุ: อาจต้องได้รับการจัดเก็บเพื่อความปลอดภัยจาก ACBPS) 
 • สิ่งของที่เคยส่งออกจากออสเตรเลียมาก่อนหน้านี้ (ยกเว้นสิ่งของที่ซื้อจากร้านสินค้าปลอดภาษีในออสเตรเลียหรือสิ่งของที่มีการเคลม TRS แล้ว)


ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีในออสเตรเลียต่างจากประเทศอื่นๆ โดยมีการใช้ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย

 • ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสินค้าทั่วไป
 • ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสุรา
 • ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับยาสูบ

หมายเหตุ: การผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีจะไม่นำไปใช้กับยานยนต์ ชิ้นส่วนของยานยนต์หรือสินค้าเชิงพาณิชย์

สินค้าเชิงพาณิชย์หมายถึง

 • สินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการจำหน่าย การให้เช่า การว่าจ้าง หรือการแลกเปลี่ยน หรือ
 • สินค้าที่นำเข้ามาในจำนวนที่ เมื่อคำนึงถึงลักษณะหรือความทนท่าน ของสินค้าแล้ว จำนวนดังกล่าวนั้นแสดงถึงจำนวนทางการค้า

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าทั่วไป (สินค้าที่ไม่ครอบคลุมในหมวดอื่นๆ ของขีดจำกัดของการ ผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 900 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (บุคคลที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่านั้น) และสินค้าทั่วไปที่มีมูลค่าไม่เกิน 450 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเด็ก 1 ท่านอาจถูกนำเข้าในประเทศออสเตรเลียโดยปลอดภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ ได้ สินค้าทั่วไปรวมถึง ของกำนัล ของที่ระลึก กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่ทำจากหนัง หัวเชื้อน้ำหอม เครื่องประดับ นาฬิกา และอุปกรณ์กีฬา

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสุรา หากคุณอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ คุณสามารถนำเข้า (หรือซื้อที่ร้านสินค้าปลอดภาษีขาเข้า) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงสุด 2,250 มล. (รวมทั้งหมด) ได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทที่นำติดตัวมากับกระเป๋าสัมภาระถือว่ารวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ไม่ว่าจะซื้อที่ไหนหรืออย่างไรก็ตาม หากคุณมีเจตนาที่จะซื้อสิ่งของ LAG ปลอดภาษีที่สนามบินต่างประเทศความปลอดภัยที่อาจส่งผลต่อการซื้อสินค้าปลอดภาษี

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับยาสูบ

ถ้าคุณอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ คุณสามารถนำเข้า (หรือซื้อที่ร้านสินค้า ปลอดภาษีขาเข้า) บุหรี่ในปริมาณสูงสุด 50 มวนหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยาสูบในปริมาณ 50 กรัม และบุหรี่ที่มีการเปิดซองแล้วโดยบรรจุบุหรี่ จำนวน 25 มวนหรือน้อยกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบรวมถึงบุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มียาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบทุกประเภทที่นำติดตัวมากับกระเป๋าสัมภาระถือว่ารวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ไม่ว่าจะซื้อที่ไหนหรืออย่างไรก็ตาม

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีแบบเหมารวม ครอบครัวที่เดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียด้วยกันโดยเที่ยวบินหรือเที่ยวเรือเดียวกันอาจรวม (เหมา) ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอด ภาษีของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกันได้ ครอบครัวที่ต้องการรวมขีดจำกัดการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีเข้าด้วยกันต้องอยู่พร้อมกันในขณะที่ดำเนินการตรวจและอนุญาตที่จุดตรวจ ACBPS

ครอบครัวหมายถึง:

 • สามีและภรรยา และบุตรของตนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ
 • บุคคลและคู่ครองที่อยู่กินด้วยกัน (รวมทั้งคู่ครองเพศเดียวกัน) และ บุตรของตนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

การเกินขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี

ต้องสำแดง – ยาสูบ

ในกรณีที่คุณได้แจ้งจำนวนบุหรี่มากกว่า 50 มวนหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยาสูบจำนวนมากกว่า 50 กรัม คุณจะมีทางเลือกต่อไปนี้

 • เลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบในปริมาณสูงสุดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี (บุหรี่ 50 มวน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบ 50 กรัม) และบุหรี่ที่มีการเปิดซองแล้วโดยบรรจุบุหรี่จำนวน 25 มวน หรือน้อยกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีศุลกากรหรือ GST และทิ้งจำนวนที่เกินกว่านี้ไว้สำหรับการทำลาย
 • ชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น)

ต้องสำแดง – สุรา

ในกรณีที่คุณได้แจ้งปริมาณสุรามากกว่า 2,250 มล. (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) คุณจะมีทางเลือกต่อไปนี้

 • เลือกเอาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงสุดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีศุลกากรหรือภาษี อื่นๆ และทิ้งจำนวนที่เกินไว้ให้เจ้าหน้าที่ทำลาย
 • ชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น)

ไม่สำแดง – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือยาสูบ

โปรดรับทราบว่าหากคุณมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือยาสูบในปริมาณที่เกินการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีและคุณไม่แจ้งสิ่งของที่เกินการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีดังกล่าว คุณจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับการนำเข้าทั้งหมด (ไม่ใช้เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น) หรือคุณอาจเลือกที่จะทิ้งสินค้านำเข้าทั้งหมดไว้ให้เจ้าหน้าที่ทำลาย

สินค้าทั่วไปที่มีมูลค่ามากกว่า 900 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ผู้ใหญ่) หรือ 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี)

ถ้าคุณนำสินค้าทั่วไปที่มีปริมาณเกินขีดจำกัดการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี คุณจะต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีอื่นสำหรับการนำเข้าทั้งหมดของสิ่งของทุกชิ้นในประเภทนั้น (ไม่ใช้เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น)

ข้อแนะนำ

นำหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในรูปแบบของใบเสร็จติดตัวไปด้วย เพราะจะช่วยในการประเมินมูลค่าของสินค้าทั่วไป


Tourist Refund Scheme(TRS)TRS

เมื่อเดินทางออกจากประเทศ คุณอาจสามารถเคลมคืน GST และภาษีปรับสมดุลเหล้าองุ่นหรือไวน์ (WET) ภายใต้โครงการ TRS ได้ใน กรณีที่คุณ:

 • เป็นผู้โดยสาร ไม่ใช่ลูกเรือบนเครื่องบินหรือลูกเรือในเรือ
 • ซื้อสินค้ามูลค่าอย่างต่ำ $300 (รวม GST) จากร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ ร้านค้าปลีกที่มีหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) หมายเลขเดียวกัน
 • ซื้อสินค้าภายในเวลา 60 วันก่อนเดินทางออกจากออสเตรเลีย
 • มีใบกำกับภาษีใบเดียว/หลายใบซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด $300 หรือ มากกว่านั้น
 • ใส่สินค้านั้นหรือถือสินค้านั้นในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไปบนเครื่องบินหรือเรือ เงื่อนไขพิเศษนำไปใช้กับสินค้าเกินขนาด (เช่น ไม้ กอล์ฟและกระดานโต้คลื่น) และสินค้าที่ไม่สามารถนาขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน (เช่น สิ่งของ LAG รวมถึง น้ำหอม และไวน์) โปรดติดต่อ ACBPS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • แสดงใบกำกับภาษีตัวจริง สินค้า หนังสือเดินทาง และบัตรขึ้นเครื่องบินหรือเรือระหว่างประเทศของคุณที่หน่วย TRS เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย ใบกำกับภาษีที่มีมูลค่าเกิน $1,000 ต้องมีการระบุชื่อ เต็มและที่อยู่ของผู้โดยสารด้วย ACBPS อาจตรวจสอบสินค้าที่คุณดำเนินการเคลมขอรับเงินคืนได้ ถ้าคุณไม่สามารถแสดงสินค้าให้แก่ ACBPS ตามที่ร้องขอได้ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานว่า ACBPS ได้เห็นสินค้าของคุณแล้ว ณ สนามบินหรือท่าเรือที่คุณจะเดินทางออกจากออสเตรเลีย การเคลมของคุณก็จะถูกปฏิเสธ

ถ้าคิดจะนำสินค้าที่เคลมจาก TRS แล้วกลับมาในออสเตรเลีย ควรสำแดงสินค้าดังกล่าวและอาจต้องชำระเงิน GST คืน มีการลงโทษสำหรับการไม่สำแดงสินค้าที่ต้องเสียภาษี

กรุณาเผื่อเวลาไว้ให้นานพอสมควรสำหรับการดำเนินการเคลม TRS ของคุณก่อนถึงเวลาที่เครื่องบิน/เรือของคุณจะออกเดินทางเนื่องจากการเข้าคิวที่เช็คอิน ด่านตรวจหนังสือเดินทาง การรักษาความปลอดภัย และ TRS อาจใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดการณ์เอาไว้

การเคลมที่สนามบินสามารถทำได้ไม่เกิน 30 นาทีก่อนถึงกำหนดเวลาที่เครื่องบินของคุณจะออกเดินทางเท่านั้น การเคลมที่ท่าเรือไม่สามารถทำได้ก่อน 4 ชั่วโมงและน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดเวลาที่เรือของคุณจะออกเดินทาง คุณต้องยืนยันการดำเนินการของคุณกับเรือสำหรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ: หากคุณมีความประสงค์ที่จะเคลมที่ท่าเรือ คุณสามารถทำได้ที่ท่าเรือสุดท้ายที่เรือออกเดินทางในออสเตรเลีย ซึ่งอาจไม่ใช่ท่าเรือที่คุณลงเรือก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRS ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.customs.gov.au/site/page4646.asp


สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

 • AUSTRAC
 • 1300 021 037สายช่วยเหลือสำหรับการแปลและล่าม
 • 131 450 และขอสาย AUSTRAC
 • http://www.austrac.gov.au

การร้องทุกข์และการชมเชย

เพื่อแสดงความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ ACBPS คุณสามารถกรอกแผ่นพับชื่อการร้องทุกข์และการชมเชยซึ่งมีอยู่ที่สำนักงาน

 • ถ้าคุณได้เห็นหรือได้ยินเรื่องที่สงสัยว่าอาจเป็นภัยคุกคามต่อชายแดนออสเตรเลีย กรุณาโทรแจ้ง Customs Watch ทันทีที่หมายเลข 1800 06 1800 (โทรฟรี) หรือรายงานแบบออนไลน์ได้ที่ www.customs.gov.au/customswatch
 • ถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศ กรุณาโทร +61 26246 1325 (คิดค่าโทรตามปกติ) ถ้าคุณสังเกตเห็นการกระทำที่ต้องสงสัยภายในสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลีย โปรดแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ACBPS ข้อมูลของคุณอาจเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ขาดหายไปเพื่อก่อกวนการกระทำทางอาชญากรรม
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ACBPS โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลและการสนับสนุนของ Customs and Border Protection ที่หมายเลข 1300 363 263 หรืออีเมล information@customs.gov.au หรือ ไปที่เว็บไซต์ www.customs.gov.auติดต่อ ติชม

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.