กำลังจะไปต่างประเทศหรือ?1

ถ้าท่านเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 31 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดิน ทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้หรือไม่?

คู่มือนี้จะช่วยท่านเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่านและให้ ความรู้แก่ท่านว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อท่านต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบิน หรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ACBPS มีดังต่อไปนี้

 • ตรวจหนังสือเดินทางเมื่อนักเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศ ออสเตรเลีย
 • ตรวจสอบเอกสารการมาถึงและการออกจำกประเทศของนักเดินทาง
 • สอบถามและตรวจค้นนักเดินทางที่มาถึงและกระเป๋าเดินทางของเขา เพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • ตรวจค้นเครื่องบินหรือเรือเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • ยึดของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • เดินตรวจบริเวณลานสนามบิน ท่าเรือ และบริเวณจัดการกระเป๋าเดิน ทางเพื่อตรวจตราและยับยั้งการดำเนินการด้านอาชญากรรมโดยการ ใช้สุนัขตรวจค้นเพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้องจำกัด อื่นๆ ตามกระเป๋าเดินทางของบุคคล
 • เรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าที่นำเข้า

ACBPS ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายประการเพื่อสืบค้นหาการกระทำ ที่ผิดกฎหมายโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสารที่สนามบินและ ท่าเรือ รวมถึงการใช้โทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราค้นหา นอกจำกนั้น Department of Agriculture ยังปฏิบัติงานที่สนามบินและ ท่าเรือด้วย ท่านจะต้องได้รับการตรวจ และอนุญาตให้ผ่านจำกเจ้าหน้าที่ ของ Department of Agriculture Biosecurity เมื่อท่านเดินทางมาถึง ออสเตรเลียเพื่อรับรองว่าท่านไม่ได้นำสิ่งของใดที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของออสเตรเลีย

การครอบครองหรือลักลอบค้ายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมร้าย แรงมาก ในหลายประเทศ ท่านอาจได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

อย่าพกพายาที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะที่ใดหรือเมื่อใดก็ตาม


ก่อนที่ท่านจะไป

 1. โปรดแน่ใจว่าท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.smartraveller.gov.au ก่อนการเดินทาง เว็บไซต์ดัง กล่าวมีคำแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยให้การเดินทางไปต่างประเทศ ของท่านง่ายขึ้น
 2. อ่านคู่มือนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้พกพาของตองห้ามหรือ ต้องจำกัดไปด้วย จำไว้เสมอวาประเทศที่ท่านกำลังเดินทางไปนั้น อาจมีกฎเกณฑที่แตกต่างจากประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นกรุณา ตรวจสอบกับสถานทูต สำนักงานข้าหลวงใหญ่ หรือสถานกงสุล ของประเทศที่ท่านกำลังเดินทางไปก่อนการเดินทาง
 3. ถ้าท่านจะพกพายาติดตัวไปเพื่อใช้เอง
 4. สอบถามแพทย์ประจำตัวของท่านเพื่อตรวจสอบว่าท่านจำเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever)  หรือไม่
 5. ทำความเข้าใจเรื่องการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีที่ท่านมีสิทธิ์ ในออสเตรเลียและในจุดหมายปลายทางต่างประเทศของท่าน
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ล็อกกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและ กระเป๋าเดินทางที่ผ่านการตรวจแล้ว

การเดินทางออกจากออสเตรเลียเอาไปเลย

เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง บัตร ผู้โดยสารขาออกที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และบัตรผ่านขึ้นเครื่องให้กับเจ้า หน้าที่ ACBPS นอกจากนี้ ท่านจะต้องเดินผ่านจุดตรวจค้นเพื่อรักษา ความปลอดภัยของสนามบินหรือท่าเรือด้วย

หมายเหตุ: รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียจะไม่ลงตราประทับ Port and Date Stamp ในหนังสือเดินทางของนักเดินทางที่ออกจากออสเตรเลีย โดยไม่มีการร้องขออีกต่อไป หากท่านต้องการตราประทับดังกล่าวใน หนังสือเดินทางของท่าน ท่านต้องร้องขอกับเจ้าหน้าที่ ACBPS เมื่อท่าน เดินทางออกจากออสเตรเลีย


การรักษาความปลอดภัยสำหรับการเดิน ทางโดยเครื่องบิน

เพื่อการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน มีข้อจำกัด เกี่ยวกับสิ่งของในกระเป๋าที่ท่านนำติดตัวขึ้นเครื่องเมื่อท่านเดินทางเข้ามา หรือออกไปจากออสเตรเลีย ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวรวมถึง อาวุธ ระเบิด ของ มีคมและเครื่องมือ อุปกรณ์กีฬาบางประเภท และของเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ ฉีดเป็นละอองจำกกระป๋องอัดอากาศและ เจล (LAGs) สำหรับข้อมูลเพิ่ม  เติมเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านอาวุธ LAGs หรือสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ โปรดไป ที่เว็บไซต์ www.travelsecure.infrastructure.gov.au

หมายเหตุ: ข้อจำกัดด้าน LAGs มีการจำกัดปริมาณของเหลว ผลิตภัณฑ์ ที่ฉีดเป็นละอองจากกระป๋องอัดอากาศและเจล ที่ท่านสามารถนำเข้ามา ในประเทศออสเตรเลียโดยบรรจุลงในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องในเที่ยวบิน ระหว่างประเทศและสถานที่ที่สามารถซื้อสิ่งของ LAGs ได้ อย่างไร ก็ตาม สินค้าแอลกอฮอล์ที่ปลอดภาษีสามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้า ปลอดภาษีในสนามบินเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

ข้อแนะนำ

ไปถึงสนามบินก่อนเวลาที่กำหนดเพื่อให้มีเวลามากพอในการเช็คอิน กับสายการบินของท่าน กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจ และอนุญาตจาก ACBPS และการรักษาความปลอดภัย และดำเนิน การเคลมขอเงินคืนจากโครงการ Tourist Refund Scheme (TRS)

หากท่านมีของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าสูง เช่น คอมพิวเตอร์หรือกล้องที่ ท่านนำติดตัวไปด้วย ซึ่ง:หน้า 4

 1. ท่านตั้งใจจะนำกลับมาออสเตรเลีย
 2. ท่านไม่ต้องการเคลมขอเงินคืนจากโครงการ TRS และ
 3. ไม่ใช่สินค้าปลอดภาษี

ท่านสามารถจดทะเบียนของดังกล่าวในแบบฟอร์ม B263 (ว่าด้วยสินค้าส่งออกในกระเป๋าเดินทางผู้โดยสาร) แบบฟอร์ม B263 อยู่ที่เว็บไซต์ของเรา

www.customs.gov.au/site/page4288.asp หรือที่สำนักงาน ACBPS ของต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ACBPS ณ จุดเดินทางออกนอกประเทศ เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ท่านก็ไม่จำเป็นต้องสำแดงสิ่งของดังกล่าว ให้กับ ACBPS อีกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศ โปรดเก็บแบบ ฟอร์มของท่านที่กรอกเสร็จแล้วเอาไว้ เพื่อแสดงให้แก่ ACBPS เมื่อท่านเดินทางกลับเข้าออสเตรเลีย


การเดินทางออกไปทางทะเล

ถ้าท่านกำลังเดินทางออกจากออสเตรเลียทางทะเล ท่านจะได้รับการตรวจ และอนุญาตที่ท่าเรือก่อนที่ท่านจะขึ้นเรือ ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง และบัตรผู้โดยสารขาออกของท่านต่อ ACBPS สำหรับการอนุญาตเดินทาง ขาออกตาม สถานที่และเวลาที่สายการเดินเรือกำหนดไว้


การเดินทางออกไปโดยเรือสำราญ

มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับ ACBPS สำหรับการเดินทางออก จากออสเตรเลียโดยเรือสำราญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ www.customs.gov.au/site/page4260.asp

บัตรผู้โดยสารขาออกของท่านเป็นเอกสารด้านกฎหมาย และมีบทลงโทษสำหรับการกรอกบัตรผู้โดยสารขาออกอย่างไม่ถูกต้องและการแจ้งความเท็จ

โปรดจำไว้ว่า “ถ้าสงสัย ให้แจ้ง”


การเดินทางมาถึงออสเตรเลียทางอากาศ

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้า

เมื่อท่านเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอนที่ท่านต้อง ดำเนินการก่อนออกจากสนามบินมีดังต่อไปนี้

 1. ตรวจหนังสือเดินทาง
 2. รับสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
 3. ดำเนินการตามขั้นตอน ณ จุดตรวจ ACBPS และ Department of Agriculture

ออสเตรเลียดำเนินการใช้ระบบตรวจหนังสือเดินทางแบบบริการ ตนเองในสนามบินนานาชาติที่สาคัญจำนวน 8 แห่งของประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งนักเดินทางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถ ใช้บริการดังกล่าวได้ ท่านสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิใช้ระบบ SmartGate ได้หรือไม่และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้ที่

www.customs.gov.au/smartgate/default.asp

นักเดินทางอื่นๆ ทุกท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ ACBPS เมื่อเดินทางมาถึงก่อน ที่จะไปรับสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

หลังจากที่ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว นักเดินทางควรไป รับสัมภาระกระเป๋าเดินทางของตนเองและให้แน่ใจว่ากระเป๋าได้อยู่กับตัวเองตลอดเวลา นักเดินทางไม่ควรอนุญาตให้เพื่อนร่วมเดินทางคนอื่นๆ มาครอบครองกระเป๋าเดินทางของท่าน

จากนั้น นักเดินทางทุกท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอน ณ จุดตรวจ ACBPS และ Department of Agriculture และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ACBPS หรือเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity

กระเป๋าเดินทางของท่านอาจถูกเอ็กซเรย์หรือตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ ACBPS หรือเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามต้องจำกัดหรือที่ต้องเสีย ภาษี รวมทั้งของที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น วัสดุจากสัตว์และพืช เจ้าหน้าที่อาจสอบถามท่านและดำเนินการตรวจค้น กระเป๋าของท่าน

ในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ท่านอาจพบเจ้าหน้าที่ ACBPS และเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity ที่ใช้สุนัขตรวจดมเพื่อค้นหา ยาเสพติด วัสดุที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และของ ต้องห้ามหรือต้องจำกัดอื่นๆ ถ้าท่านถูกจับได้ว่าพกพาของที่ไม่ได้สำแดง ของต้องห้ามหรือต้องจำกัดท่านอาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางมาถึงออสเตรเลียของท่าน โปรดดูที่ www.customs.gov.au/site/page4351.asp

การกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าประเทศออสเตรเลีย (ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษา ไทย-อังกฤษ)

ออสไทย

ข้อแนะนำ

กรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่านให้เสร็จเรียบร้อยขณะที่ท่านอยู่ บนเครื่องบิน ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาเมื่อท่านมาถึงที่หมาย

หลังจากที่รับกระเป๋าเดินทางแล้ว เตรียมหนังสือเดินทางและบัตรผู้ โดยสารขาเข้าที่กรอกเสร็จเรียบร้อยให้พร้อม หากท่านดำเนินการผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เตรียมบัตร SmartGate ให้พร้อมเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ACBPS หากถูกร้องขอ

แจ้งเกี่ยวกับยาทุกประเภท สเตียรอยด์ และยาตามใบสั่งแพทย์ที่อาจ เสพติดได้ง่าย ซึ่งอาจถูกใช้ไปในทางที่ผิด รวมทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์ จากพืชและสัตว์ หรือของอื่นๆ ที่มีอยู่ในรายการของต้องจำกัดใน คู่มือนี้ลงในบัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่าน โปรดแน่ใจว่า ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันสินค้าปลอด ภาษีของประเทศออสเตรเลียก่อนที่ท่านจะซื้อสินค้า2


การเดินทางมาถึงออสเตรเลียทางทะเล

เมื่อท่านเดินทางมาถึงท่าเรือขาเข้าของประเทศออสเตรเลีย ท่านจะต้อง แสดงหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่กรอกเรียบร้อยแล้วแก่ ACBPS เมื่อท่านจะออกจากเรืออย่างถาวร ไม่ว่า ณ ท่าเรือแห่งแรกหรือ ท่าเรือแห่งต่อๆ ไปก็ตามท่านจะต้องแสดงกระเป๋าสัมภาระและบัตรผู้ โดยสารขาเข้าแก่ ACBPS เพื่อดำเนินการตรวจและอนุญาต นอกจากนี้ ท่านยังจำเป็นต้องผ่านการตรวจและอนุญาตจาก  เจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้นำสิ่งของ ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้ามา

ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ ACBPS อาจตรวจหนังสือเดินทางและบัตรผู้ โดยสารขาเข้าของท่านบนเรือก่อนเดินทางมาถึงท่าเรือของออสเตรเลียออกทะเล

ปัจจุบันนี้ SmartGate ยังไม่มีให้บริการในท่าเรือหรือสนามบินประจำภูมิภาค


การเดินทางมาถึงออสเตรเลียโดยเรือสำราญ

มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับ ACBPS สำหรับการเดินทางมาถึงออสเตรเลียโดยเรือสำราญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.customs.gov.au/site/page4260.asp

โปรดรับทราบว่าเรือของท่านอาจถูกตรวจค้นได้ บัตรผู้โดยสารขาเข้าของท่านเป็นเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษ สำหรับการกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าอย่างไม่ถูกต้อง และการแจ้ง ความเท็จ โปรดจำไว้ว่า “ถ้าสงสัย ให้แจ้ง”


การใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ และอุปกรณ์บันทึกเสียงจะต้องไม่ถูกใช้ในบริเวณควบคุมของ ACBPS ณ สนามบินและท่าเรือ กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านจนกว่าท่านจะผ่านกระบวนการทั้งหมดของ ACBPS และ Department of Agriculture และเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ การใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการปรับ ณ จุดใช้งานได้การใช้กล่อง


การตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ

นักเดินทางที่เดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศออสเตรเลียอาจต้องได้ รับการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระจากเจ้าหน้าที่ ACBPS และเจ้าหน้าที่ Department of Agriculture Biosecurity

ACBPS เข้าใจว่านักเดินทางที่รับทราบว่าตนเองไม่ได้นำเอาของต้อง ห้ามหรือต้องจำกัดเข้ามานั้นอาจรู้สึกว่าการตรวจค้นและสอบถามจาก เจ้าหน้าที่ ACBPS เป็นเรื่องที่ก้าวก่ายและก่อให้เกิดความไม่สะดวก นอกจากนี้ ACBPS เข้าใจว่านักเดินทางอาจต้องการทราบเหตุผลที่ ตนเองถูกเลือกในการตรวจค้น สำหรับการเลือกตรวจค้นนั้นเป็นไปตาม ปัจจัยต่างๆ เช่น เส้นทางการเดินทางของนักเดินทาง และการตอบคำถาม ACBPS ไม่สามารถเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงของการเลือกตรวจค้นนักเดิน ทางได้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินการประเมินและ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้

ข้อเท็จจริงก็คือนักเดินทางที่ ACBPS เลือกสอบถามหรือตรวจสอบจะไม่ ได้รับผลกระทบในแง่ลบต่อคุณลักษณะหรือความซื่อสัตย์ของนักเดินทาง โปรดมั่นใจว่ากระเป๋าเดินทางและการตรวจค้นอื่นๆ ถือว่าเป็นบทบาท ที่สาคัญส่วนหนึ่งของ ACBPS  ในการปกป้องความสมบูรณ์ในด้าน การรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและมรดกทาง วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย


สิ่งของต้องห้ามและต้องจำกัด

การพกพายาเสพติด เช่น กัญชา เฮโรอิน โคเคน และแอมเฟตามีน เข้ามา และออกจากประเทศออสเตรเลีย ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ อาจมีสิ่งของประเภทอื่นๆ ที่ถูกจำกัดด้วย ท่านจะต้องมีใบอนุญาตในการนำของเหล่านี้เข้ามาหรือออกไปจากออสเตรเลีย โปรดติดต่อ ACBPS สถานทูต สานักข้าหลวงใหญ่ หรือสถานกงสุลของ ประเทศที่ท่านจะมาเยือนก่อนที่ท่านจะเดินทางเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้ามและต้องจำกัด

สินค้าปลอมและสินค้าเถื่อน (ดีวีดี ดนตรี กระเป๋าถือ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ เป็นต้น) การซื้อสินค้าปลอมหรือสินค้าเถื่อนเป็นการสนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำด้านอาชญากรรมที่ร้ายแรง

สิ่งของดังกล่าวนี้มักจะมีการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั่นจึงเป็นสิ่งของที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ไม่ได้สงสัยในตัวสิ่งของสินค้าปลอมและสินค้าเถื่อนอาจถูกยึดโดย ACBPS และท่านอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาเพชรดิบ


การเดินทางพร้อมด้วยยา

การนำยาออกจากออสเตรเลีย ไม่มีข้อจำกัดในการนำยาออกจากออสเตรเลียสำหรับการใช้ส่วนบุคคล (หรือสำหรับบุคคลที่ท่านเดินทางด้วย) อันที่จริง การพกพายาในปริมาณ ที่เพียงพอต่อการเดินทางทั้งหมดและอาจเผื่อไว้เพิ่มเติมในกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าในการเดินทางของท่าน นั้นถือว่าเป็นความคิดที่ดี เพราะว่าใบสั่งจ่ายยาของประเทศออสเตรเลียนั้นไม่สามารถใช้ในต่างประเทศได้และอาจไม่มียาที่มีลักษณะใกล้เคียงจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

เมื่อท่านต้องนำยาออกจากออสเตรเลีย ท่านต้องปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ดัง ต่อไปนี้

 • นำเฉพาะยาที่ท่าน (หรือบุคคลที่ท่านเดินทางด้วย) ต้องใช้เป็นการ ส่วนตัวในระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน
 • นำจดหมายจากผู้สั่งจ่ายยาพร้อมด้วยยาสั่งจ่ายของท่านมาด้วย จดหมายดังกล่าวควรประกอบด้วยชื่อยา ปริมาณยาที่ท่านต้องใช้ และระบุว่ายาดังกล่าวเป็นยาใช้เพื่อการส่วนตัวของท่าน
 • หากท่านไม่มีจดหมายจากผู้สั่งจ่ายยา อาจต้องใช้แบบฟอร์ม Pharmaceutical Benefits Scheme Medicines Export Declaration Form ซึ่งเพียงพอต่อการแจ้งให้ ACBPS รับ ทราบว่ายาที่สั่งจ่ายโดย PBS เป็นยาใช้เพื่อการส่วนตัวของท่านโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ www.humanservices.gov.au/spw/customer/forms/resources/2619-1201en.pdf
 • ยาสั่งจ่ายทั้งหมดควรเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยมีการแสดงชื่อ ของท่านและข้อกาหนดในการใช้ยา และต้องพกไว้ในกระเป๋าถือขึ้น เครื่องของท่านเพื่อป้องกันการสูญหาย

ยาบางประเภทไม่ควรถูกส่งข้ามประเทศเว้นแต่ผ่านการทาพิธีการ ทางศุลกากรจากประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงยาที่จัดอยู่ใน ประเภทยาควบคุมและยาที่ทำให้เสพติด (เช่น ยาที่มีส่วนประกอบ ของโคดีอีน หรือยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่สั่งจ่ายจาก Pain Unit) แม้ว่ายาดังกล่าวจะมีใบสั่งจ่ายยาที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ ออสเตรเลีย แต่ท่านก็ต้องขอดำเนินการพิธีการทางศุลกากรกับสถานทูต สำนักงานข้าหลวงใหญ่หรือสถานกงสุลในประเทศออสเตรเลีย

www.dfat.gov.au/embassies.html. ท่านต้องคำนึงถึงประเทศที่ท่านเดินทางเข้าไปหยุดพักและจุดหมายปลายทางของท่านด้วยการนำยาเข้ามาในออสเตรเลีย

หากท่านเป็นนักเดินทางที่นำยา เช่น แอสไพริน พาราเซตามอน หรือยาที่ มีจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปของออสเตรเลีย ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งยาดัง กล่าวให้แก่ ACBPS เมื่อท่านเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

เฉพาะยาสั่งจ่ายที่ไม่ได้ประกอบด้วยสารควบคุมพิเศษ สามารถนำเข้ามา ในประเทศออสเตรเลียได้ในกรณีที่ท่าน

 • นำเข้ายาสำหรับใช้เองหรือใช้โดยนักเดินทางอื่น ที่อยู่ภายใต้การดูแล ของท่านในจำนวนที่ไม่มากกว่าสามเดือน
 • นำจดหมายหรือใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ของท่านซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ มาแสดงเป็นหลักฐานว่ายาดังกล่าวถูกสั่งจ่ายเพื่อรักษาอาการทางการ แพทย์ของท่าน

หากท่านกำลังนำยาที่ท่านพกพาไปด้วยในระหว่างการเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย ในกรณีส่วนใหญ่ท่านจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการ ใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ท่านต้องแจ้ง Department of Health ให้ทราบก่อนล่วง หน้าหากท่านต้องการนำยาที่ประกอบด้วยสารควบคุมพิเศษเข้าประเทศ ออสเตรเลียและสารดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักเดินทาง เช่น สเตียรอยด์แบบอนาโบลิกหรือแบบแอนโดรเจนิก (เช่น เทสโตสเตอโรน หรือ DHEA)

คำแนะนำทั่วไปสำหรับนักเดินทางที่นำยาเข้ามาและออกจากออสเตรเลีย

สามารถดูได้ที่ www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/general-guidance-for-travellers-bringing-medicines- to-and-from-australia

หมายเหตุสำคัญ: หากท่านอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา สามเดือนหรือนานกว่านั้นและต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ทางเราขอแนะนำให้ท่านเข้าพบแพทย์ในบนการเดินทางพร้อมด้วยยาออสเตรเลียเพื่อรับใบสั่งจ่ายยา หากท่านต้องการใช้ยาที่ส่งมาจากต่างประเทศท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าก่อนดำเนินการนำเข้ายาดังกล่าว ทางเราแนะนำ ให้ท่านศึกษาขั้นตอนการนำเข้าก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย


ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งสิ่งของอะไรบ้างกับ ACBPS?

ปืน อาวุธ และกระสุน

ท่านจะต้องแจ้งเกี่ยวกับอาวุธ ปืนและกระสุน และส่วนประกอบของ สิ่งของดังกล่าวทั้งหมด รวมถึง อาวุธปืนและปืนอัดอากาศ (BB)  เทียมที่ยิงเม็ดพลาสติกออกมาโดยใช้อากาศอัด ซึ่งมักจะถูกซื้อมาในลักษณะ ของ “ปืนของเล่น” นอกจากนี้ยังต้องแจ้งอาวุธอื่นๆ เช่น เครื่องยิงกระสุน สีหรือเพ้นท์บอล ท่อเป่า มีดทุกชนิด กระบองคู่ร้อยโซ่ ด้ามยิงหนังสติ๊ก หน้าไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ช็อต ตัวชี้แสงเลเซอร์ โล่หรือเกราะป้องกันตัว กระบอง สเปรย์พริกไทย สนับมือ และชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับ

ใช้กับปืนและอาวุธ ด้วย สิ่งของเหล่านี้บางอย่างอาจต้องได้รับการอนุญาต ในการนำเข้า หรืออาจต้องทาตามกฎเกณฑ์ด้านการนำเข้าอื่นๆ  เช่น ต้องมี หมายเลขรหัสประจำตัวและการทดสอบด้านความปลอดภัย

โปรดตระหนักว่า: การนำเข้าและส่งออกปืน อาวุธและชิ้นส่วน อย่างผิดกฎหมายนั้นเป็นการกระทำผิดทางอาญาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีบทลงโทษในการประกอบอาชญากรรม คือการปรับสูงสุด $425,000 หรือจำคุก 10 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับเงินตรา ไม่มีข้อจำกัดสำหรับจำนวนเงินตราหรือตราสารที่แปลงเป็นเงินได้โดยผู้ ถือที่ท่านสามารถนำเข้าหรือออกจากประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องแจ้งหากจำนวนเงินมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า) ขึ้นไปโดยใช้แบบฟอร์ม AUSTRAC Cross Border Movement – Physical Currency หากท่านต้องการแบบฟอร์มนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหนาที่ ACBPS สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงาน AUSTRAC สามารถดูได้ที่ www.austrac.gov.au/info_for_travellers.html

นอกจากนี้ ท่านจะต้องแสดงตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็คสำหรับนักเดินทาง เช็ค ส่วนบุคคล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ชนิดจ่ายเงินแก่ผู้ถือ ตั๋วสั่งจ่ายเงิน ตั๋วสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ หรือตราสารที่แปลงเป็นเงินได้โดยผู้ถืออื่นๆ ไม่ว่า จะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ ACBPS หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

สื่อลามกผิดกฎหมาย สื่อลามกผิดกฎหมายถูกควบคุมทั้งในการนำเข้าและส่งออก โดยหมาย รวมถึงสิ่งพิมพ์และสื่อใดๆ ก็ตามที่มีภาพอนาจารของเด็ก การร่วมเพศ ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และการกระทำความรุนแรงทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เพชรดิบ

เพชรดิบถูกควบคุมในการนำเข้าและส่งออกและเป็นสินค้าต้องสำแดง เพชรดิบทั้งหมดต้องมีใบรับรอง Kimberley Process ที่ถูกต้องและถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการแกะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.ret.gov.au/resources/mining/australian_mineral_commodities/diamonds_rough/kpcs/Pages/

kimberley_process_certification_scheme.allspx

สารเพิ่มสมรรถภาพและยาเสริมรูปทรงร่างกาย

สารเพิ่มสมรรถภาพและเสริมรูปทรงร่างกายทุกประเภทจะต้องแจ้งตอนที่ เดินทางมาถึง ซึ่งรวมถึง ฮอร์โมนเสริมการเติบโตสำหรับมนุษย์ และสเตียรอยด์แบบอนาโบลิกและแบบแอนโดรเจนิกทุกประเภท เช่น DHEA คุณต้องแสดงใบสั่งยา จดหมายจากแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ หรือใบอนุญาต ให้แก่ ACBPS โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสารที่ท่านพกพามา

นักกีฬาที่แข่งขันในกีฬาซึ่งควบคุมโดย World Anti-Doping Code ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการใช้ยาโด๊ป ต้องตระหนักว่า ตนอาจถูกลงโทษฐานครอบครองสารหรือวิธีการต้องห้ามแม้ว่านักกีฬานั้นจะไม่ได้ใช้สารหรือใช้วิธีการดังกล่าวก็ตาม Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA) ทำงานร่วมกับ ACBPS อย่างใกล้ชิดในการตรวจ สอบการลักลอบใช้ยาและสารต้องห้าม นักกีฬาอาจได้รับโทษว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบขนสารต้องห้ามได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.asada.gov.au

ท่านจะต้องแจ้งเกี่ยวกับยาที่อาจถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือทำให้เสพติดได้ ยาที่ท่านต้องแจ้งมีดังต่อไปนี้

 • ฮอร์โมนเสริมการเติบโตสำหรับมนุษย์
 • สเตียรอยด์แบบอนาโบลิกหรือแบบแอนโดรเจนิก รวมถึง DHEA
 • ยาระงับปวดที่มีสารเข้าฝิ่น
 • กัญชา
 • ยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติด

นอกจากนี้ ยาแผนโบราณอาจมีส่วนผสมของสารที่ถูกควบคุมหรือผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ ดังนั้นจึงต้องแจ้งให้แก่ ACBPS ด้วยยา ยารักษาโรค และสารบางประเภทถูกห้ามใช้ในกีฬา เช่นเดียวกับ วิธีการบางอย่างด้วย นักกีฬาที่แข่งขันในกีฬาซึ่งควบคุมโดย World Anti-Doping Code ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการใช้ยาโด๊ปต้องตระหนักว่านักกีฬาไม่สามารถใช้ยาหรือยารักษาโรค หรือแม้แต่ใช้วิธีการ บางประเภทได้ หากนักกีฬาต้องใช้สารที่ต้องห้าม เขาต้องดำเนินการขอ Therapeutic Use Exemption  (TUE) ที่ www.asdmac.gov.au

แต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสารที่พิจารณาถือว่าเป็น ยา สารที่ถูกควบคุมในประเทศออสเตรเลียอาจหาพบได้ง่ายในประเทศ อื่นๆ ก็ได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้แจ้งสินค้าที่ท่านซื้อมา

สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครอง

กฎหมายที่เข้มงวดของประเทศออสเตรเลียควบคุมการนำเข้าและส่งออก พืชและสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม เช่น ยาแผนโบราณ งาช้าง หนังงูหรือหนังสัตว์เลื้อยคลาน กล้วยไม้ กระดองเต่า คาเวียร์ และของที่ระลึกจากสัตว์ที่ล่าได้

สิ่งของที่อยู่ในรายการมรดกชาติ

นักเดินทางต้องขอใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสำหรับของที่อยู่ในรายการมรดกชาติ รวมถึง งานศิลปะ แสตมป์ เงินเหรียญ วัตถุทาง โบราณคดี แร่ธาตุ และตัวอย่างในการทดลอง

ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการเกษตรและยาสำหรับสัตว์

บุคคลควรรับทราบว่าการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรที่ไม่ได้จด ทะเบียน (รวมถึงยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือนและยาทาไล่แมลง) และ ยาสำหรับสัตว์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) นั้นถือเป็นความผิด ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนโดยมีหมายเลขอนุมัติจาก APVMA ซึ่งท่านนำออกจากประเทศอาจถูกนำเข้ามาอีกครั้งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก APVMA

ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ยาสำหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบของสาร ต้องห้ามอาจต้องได้รับการอนุมัตินำเข้าเช่นเดียวกับยาสำหรับมนุษย์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกเพิ่มเติม ที่อาจนำมาใช้กับยาสำหรับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการเกษตรและยาสำหรับสัตว์ทุกประเภทต้องมีการแจ้งเมื่อเดินทางมาถึงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.apvma.gov.au หรือโทร 02 6210 4793

สินค้าที่ใช้ในการป้องกันและสินค้ายุทธภัณฑ์

ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ใช้ในการป้องกัน และสินค้ายุทธภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าสินค้าใดจัดอยู่ในหมวดนี้ โปรดอ้างอิงถึงเอกสารข้อมูลเรื่องการควบคุมการส่งออกสำหรับสินค้าที่ใช้ในการป้องกันและสินค้ายุทธภัณฑ์ที่ www.customs.gov.au

ถ้าท่านไม่แน่ใจ ท่านควรตรวจสอบข้อกาหนดด้านการนำเข้าของประเทศออสเตรเลียก่อนซื้อสินค้านั้น หรือโทร 1300 363 263.

การครอบครองหรือการลักลอบขนยาเสพติด

เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก ในหลายประเทศ ท่านอาจได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอย่าพกพายาที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะที่ใดหรือเมื่อใดก็ตาม

ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ

สินค้าที่เข้ามาในออสเตรเลียอาจต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีสินค้าและ บริการ (ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ) ของใช้ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ (ดูในส่วนของใช้ส่วนบุคคล) อาจถูกนำเข้ามาในออสเตรเลียด้วยการบรรจุมาในกระเป๋าเดินทางของท่านโดยปลอดภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับ สิ่งของอื่นๆ มีการใช้ข้อจำกัด ซึ่งสิ่งของดังกล่าวประกอบด้วย

 • สิ่งของที่ซื้อในต่างประเทศ
 • สิ่งของที่ซื้อในประเทศออสเตรเลียซึ่งปลอดภาษีหรืออากร (เคยส่ง ออกมาก่อน)
 • สิ่งของที่ซื้อจากร้านสินค้าปลอดภาษีภายในขาเข้าเมื่อเดินทางเข้ามา ถึงออสเตรเลีย
 • สิ่งของที่มีการเคลม TRS

ของใช้ส่วนตัว

ของใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้ถือว่าปลอดภาษีและอากร

 • เสื้อผ้าและรองเท้าส่วนตัว (ยกเว้นชุดขนสัตว์)
 • สิ่งของที่ใช้เพื่อสุขอนามัยและการประทินโฉมส่วนตัว(ยกเว้นหัวเชื้อน้ำหอม)
 • สิ่งของที่นักเดินทางครอบครองและใช้ในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่านั้น เช่น ของใช้ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้านเรือน และชุดขนสัตว์ (ยกเว้น สุราและยาสูบ)
 • สิ่งของที่นำเข้าชั่วคราว (หมายเหตุ: อาจต้องได้รับการจัดเก็บเพื่อ ความปลอดภัยจาก ACBPS) และ
 • สิ่งของที่เคยส่งออกจากออสเตรเลียมาก่อนหน้านี้ (ยกเว้น สิ่งของที่ซื้อจากร้านสินค้าปลอดภาษีในออสเตรเลียหรือสิ่งของที่มีการเคลม TRS แล้ว)

ขีดจำกัดปลอดภาษีสุรา เงืนตรา ลามกผิดกม


ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีในออสเตรเลียต่างจากประเทศอื่นๆ โดยมีการใช้ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย

 • ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสินค้าทั่วไป
 • ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสุรา
 • ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับยาสูบ

หมายเหตุ: การผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีจะไม่นำไปใช้กับยานยนต์ ชิ้นส่วนของยานยนต์หรือสินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าเชิงพาณิชย์หมายถึง

 • สินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการจำหน่าย การให้เช่า การว่าจ้าง หรือการแลกเปลี่ยน หรือ
 • สินค้าที่นำเข้ามาในจำนวนที่ เมื่อคำนึงถึงลักษณะหรือความทนท่าน ของสินค้าแล้ว จำนวนดังกล่าวนั้นแสดงถึงจำนวนทางการค้า

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าทั่วไป (สินค้าที่ไม่ครอบคลุมในหมวดอื่นๆ ของขีดจำกัดของการ ผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 900 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (บุคคลที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่านั้น) และสินค้าทั่วไปที่มีมูลค่าไม่เกิน 450 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเด็ก 1 ท่านอาจถูกนำเข้าใน

ประเทศออสเตรเลียโดยปลอดภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ ได้ สินค้าทั่วไปรวมถึง ของกำนัล ของที่ระลึก กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้า

ที่ทำจากหนัง หัวเชื้อน้ำหอม เครื่องประดับ นาฬิกา และอุปกรณ์กีฬา

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับสุรา หากท่านอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านสามารถนำเข้า (หรือซื้อที่ร้าน สินค้าปลอดภาษีขาเข้า) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงสุด 2,250 มล. (รวมทั้งหมด) ได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทที่นำติดตัวมากับกระเป๋าสัมภาระถือว่ารวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ไม่ว่าจะซื้อที่ไหนหรืออย่างไรก็ตาม หากท่านมีเจตนาที่จะซื้อสิ่งของ LAG ปลอดภาษีที่สนามบินต่างประเทศความปลอดภัยที่อาจส่งผลต่อการซื้อสินค้าปลอดภาษี

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีสำหรับยาสูบ

ถ้าท่านอายุ 18 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านสามารถนำเข้า (หรือซื้อที่ร้านสินค้า ปลอดภาษีขาเข้า) บุหรี่ในปริมาณสูงสุด 50 มวนหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยาสูบในปริมาณ 50 กรัม และบุหรี่ที่มีการเปิดซองแล้วโดยบรรจุบุหรี่ จำนวน 25 มวนหรือน้อยกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบรวมถึงบุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มียาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบทุกประเภทที่นำติดตัวมากับกระเป๋าสัมภาระถือว่ารวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ไม่ว่าจะซื้อที่ไหนหรืออย่างไรก็ตาม

ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีแบบเหมารวม ครอบครัวที่เดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียด้วยกันโดยเที่ยวบินหรือเที่ยวเรือเดียวกันอาจรวม (เหมา) ขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้าปลอด ภาษีของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกันได้ ครอบครัวที่ต้องการรวมขีดจำกัดการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีเข้าด้วยกันต้องอยู่พร้อมกันในขณะที่ดำเนินการตรวจและอนุญาตที่จุดตรวจ ACBPS

ครอบครัวหมายถึง:

 • สามีและภรรยา และบุตรของตนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ
 • บุคคลและคู่ครองที่อยู่กินด้วยกัน (รวมทั้งคู่ครองเพศเดียวกัน) และ บุตรของตนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

การเกินขีดจำกัดของการผ่อนผันสินค้า ปลอดภาษี

ต้องสำแดง – ยาสูบ

ในกรณีที่ท่านได้แจ้งจำนวนบุหรี่มากกว่า 50 มวนหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยาสูบจำนวนมากกว่า 50 กรัม ท่านจะมีทางเลือกต่อไปนี้

 • เลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบในปริมาณสูงสุดของการผ่อนผัน สินค้าปลอดภาษี (บุหรี่ 50 มวน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบ 50 กรัม) และบุหรี่ที่มีการเปิดซองแล้วโดยบรรจุบุหรี่จำนวน 25 มวน หรือน้อยกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีศุลกากรหรือ GST และทิ้งจำนวนที่เกินกว่านี้ไว้สำหรับการทำลาย
 • ชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยาสูบทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น)

ต้องสำแดง – สุรา

ในกรณีที่ท่านได้แจ้งปริมาณสุรามากกว่า 2250 มล. (เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) ท่านจะมีทางเลือกต่อไปนี้

 • เลือกเอาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงสุดของการ ผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีศุลกากรหรือภาษี อื่นๆ และทิ้งจำนวนที่เกินไว้ให้เจ้าหน้าที่ทำลาย
 • ชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับการนำเข้าเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น)

ไม่สำแดง – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือยาสูบ

โปรดรับทราบว่าหากท่านมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือยาสูบในปริมาณที่เกินการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษีและท่านไม่แจ้งสิ่งของที่เกินการผ่อนผัน สินค้าปลอดภาษีดังกล่าว ท่านจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับการนำเข้าทั้งหมด (ไม่ใช้เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น) หรือท่านอาจเลือกที่จะทิ้งสินค้านำเข้าทั้งหมดไว้ให้เจ้าหน้าที่ทำลาย

สินค้าทั่วไปที่มีมูลค่ามากกว่า 900 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ผู้ใหญ่) หรือ 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี)

ถ้าท่านนำสินค้าทั่วไปที่มีปริมาณเกินขีดจำกัดการผ่อนผันสินค้าปลอดภาษี ท่านจะต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีอื่นสำหรับการนำเข้าทั้งหมดของสิ่งของทุกชิ้นในประเภทนั้น (ไม่ใช้เฉพาะของที่เกินขีดจำกัดเท่านั้น)

ข้อแนะนำ

นำหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในรูปแบบของใบเสร็จติดตัวไปด้วย เพราะจะช่วยในการประเมินมูลค่าของสินค้าทั่วไป


Tourist Refund Scheme(TRS)TRS

เมื่อเดินทางออกจากประเทศ ท่านอาจสามารถเคลมคืน GST และภาษีปรับสมดุลเหล้าองุ่นหรือไวน์ (WET) ภายใต้โครงการ TRS ได้ใน กรณีที่ท่าน:

 • เป็นผู้โดยสาร ไม่ใช่ลูกเรือบนเครื่องบินหรือลูกเรือในเรือ
 • ซื้อสินค้ามูลค่าอย่างต่ำ $300 (รวม GST) จากร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ ร้านค้าปลีกที่มีหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) หมายเลขเดียวกัน
 • ซื้อสินค้าภายในเวลา 60 วันก่อนเดินทางออกจากออสเตรเลีย
 • มีใบกำกับภาษีใบเดียว/หลายใบซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด $300 หรือ มากกว่านั้น
 • ใส่สินค้านั้นหรือถือสินค้านั้นในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไปบนเครื่องบินหรือเรือ เงื่อนไขพิเศษนำไปใช้กับสินค้า เกินขนาด (เช่น ไม้ กอล์ฟและกระดานโต้คลื่น) และสินค้าที่ไม่สามารถนาขึ้นเครื่อง เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน (เช่น สิ่งของ LAG รวมถึง น้ำหอม และไวน์) โปรดติดต่อ ACBPS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • แสดงใบกากับภาษีตัวจริง สินค้า หนังสือเดินทาง และบัตรขึ้นเครื่อง บินหรือเรือระหว่างประเทศของท่านที่หน่วย TRS เมื่อเดินทางออกจากออสเตรเลีย ใบกากับภาษีที่มีมูลค่าเกิน $1000 ต้องมีการระบุชื่อ เต็มและที่อยู่ของผู้โดยสารด้วย ACBPS อาจตรวจสอบสินค้าที่ท่านดำเนินการเคลมขอรับเงินคืนได้ ถ้าท่านไม่สามารถแสดงสินค้าให้แก่ ACBPS ตามที่ร้องขอได้ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานว่า ACBPS ได้เห็นสินค้าของท่านแล้ว ณ สนามบินหรือท่าเรือที่ท่านจะเดินทางออกจากออสเตรเลีย การเคลมของท่านก็จะถูกปฏิเสธ

ถ้าท่านคิดจะนำสินค้าที่เคลมจาก TRS แล้วกลับมาในออสเตรเลีย ท่านควรสำแดงสินค้าดังกล่าวและอาจต้องชำระเงิน GST คืน มีการลงโทษ สำหรับการไม่สำแดงสินค้าที่ต้องเสียภาษี

กรุณาเผื่อเวลาไว้ให้นานพอสมควรสำหรับการดำเนินการเคลม TRS ของท่านก่อนถึงเวลาที่เครื่องบิน/เรือของท่านจะออกเดินทางเนื่องจากการเข้าคิวที่เช็คอิน ด่านตรวจหนังสือเดินทาง การรักษาความปลอดภัย และ TRS อาจใช้เวลานานกว่าที่ท่านคาดการณ์เอาไว้

การเคลมที่สนามบินสามารถทำได้ไม่เกิน 30 นาทีก่อนถึงกาหนดเวลาที่ เครื่องบินของท่านจะออกเดินทางเท่านั้น การเคลมที่ท่าเรือไม่สามารถทำได้ก่อน 4 ชั่วโมงและน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดเวลาที่เรือของท่านจะออกเดินทาง ท่านต้องยืนยันการดำเนินการของท่านกับเรือสำหรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ: หากท่านมีความประสงค์ที่จะเคลมที่ท่าเรือ ท่านสามารถทาได้ ที่ท่าเรือสุดท้ายที่เรือออกเดินทางในออสเตรเลีย ซึ่งอาจไม่ใช่ท่าเรือที่ท่านลงเรือก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRS ดูได้ที่ www.customs.gov.au/site/page4646.asp


ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

 • AUSTRAC
 • 1300 021 037สายช่วยเหลือสำหรับการแปลและล่าม
 • 131 450 และขอสาย AUSTRAC
 • http://www.austrac.gov.au

การร้องทุกข์และ การชมเชย

เพื่อแสดงความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ ACBPS ท่านสามารถกรอก แผ่นพับชื่อการร้องทุกข์และการชมเชย ซึ่งมีอยู่ที่สำนักงาน

 • ถ้าท่านได้เห็นหรือได้ยินเรื่องที่สงสัยว่าอาจเป็นภัยคุกคามต่อชายแดนออสเตรเลีย กรุณาโทรแจ้ง Customs Watch ทันทีที่หมายเลข 1800 06 1800 (โทรฟรี) หรือรายงานแบบออนไลน์ได้ที่ www.customs.gov.au/customswatch
 • ถ้าท่านอยู่ในต่างประเทศ กรุณาโทร +61 26246 1325 (คิดค่าโทร ตามปกติ) ถ้าท่านสังเกตเห็นการกระทำที่ต้องสงสัยภายในสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลีย โปรดแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ACBPS ข้อมูล ของท่านอาจเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ขาดหายไปเพื่อก่อกวนการกระทำทาง อาชญากรรม
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ACBPS โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลและการสนับสนุนของ Customs and Border Protection ที่หมายเลข 1300 363 263 หรืออีเมลinformation@customs.gov.au หรือ ไปที่เว็บไซต์ www.customs.gov.auติดต่อ ติชม

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.