ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC) คืออะไร?

ประกันสุขภาพ(1)

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC)

คือการประกันสุขภาพที่ช่วยชำระค่ารักษาและค่าโรงพยาบาลขณะที่ท่านศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยรวมถึง:

 • การรักษาโดยแพทย์ใกล้บ้านที่เรียกว่า แพทย์ทั่วไป (GP)
 • การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางนอกโรงพยาบาล
 • การรักษาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์
 • ความช่วยเหลือด้านรถพยาบาลฉุกเฉิน

ทำไมนักเรียนต่างชาติจึงต้องทำประกัน OSHC?

ข้อกำหนดของวีซ่านักเรียน

วีซ่ามีข้อกำหนดว่านักเรียนต่างชาติต้องทำประกัน OSHC ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หากท่านต่ออายุวีซ่านักเรียนของท่าน ท่านต้องต่ออายุกรมธรรม์ OSHC ของท่านด้วย ความสบายใจ

การรักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียถือเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูง นักเรียนต่างชาติไม่มีสิทธิรับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพสำหรับ ประชาชนของออสเตรเลีย หรือ “Medicare”  หากไม่มีประกัน OSHC ท่านอาจไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลอาจคิดเป็นเงินมากกว่า $1500 ต่อวัน

ใครบ้างที่มีสิทธิทำประกัน OSHC?

ผู้ถือวีซ่านักเรียนหรือผู้ที่กำลังขอวีซ่านักเรียนมีสิทธิทำประกัน OSHC

คู่สมรสของผู้ถือวีซ่านักเรียน ผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา หรือบุตร (อายุต่ำกว่า 18 ปี) อาจได้รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์OSHC สำหรับครอบครัวที่เหมาะสม

ฉันต้องทำประกัน OSHC นานเท่าไร?

วีซ่ามีข้อกำหนดว่านักเรียนต่างชาติต้องทำประกัน OSHC ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หากท่านต่ออายุวีซ่านักเรียนของท่าน ท่านต้องต่ออายุกรมธรรม์ OSHC ของท่านด้วย

ประกัน OSHC คุ้มครองอะไรบ้าง?

OSHC สมทบเงินค่ารักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ในทำนองเดียวกันกับ Medicare ซึ่งช่วยค่ารักษาพยาบาลสำหรับชาวออสเตรเลีย นอกจากนี้ OSHC ยังรวมถึงการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งและการผ่าตัดแบบไม่พักค้างคืน คุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และให้ผลประโยชน์ด้านค่ายาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ ด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดดูเอกสารกรมธรรม์และคู่มือสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง

06 มิถุนา_Page_03

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Medicare และตาราง MBS ได้ที่เว็บไซต์ Medicare ของรัฐบาล:

http://www.medicareaustralia.gov.au

http://www.health.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/Medicare- Benefits-Schedule-MBS-1

ประกันนี้ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

รายการยกเว้นความคุ้มครองบางส่วนด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดอ้างอิงเอกสารกรรมธรรม์และคู่มือสมาชิกของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรายการยกเว้นความคุ้มครอง

 • ค่าบริการทันตกรรม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายตา
 • ค่าบริการนักกายภาพบำบัด นักบำบัดโรคกระดูก, นักบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง การรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาหรือบริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าผ่าตัดเพื่อความงามทางเลือก
 • เงินจ่ายร่วม (co-payment) และ/หรือ เงินส่วนต่าง (gap payment)
 • โปรแกรมช่วยสืบพันธุ์
 • ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในช่วง 12 เดือนแรกที่ท่านมาถึงประเทศออสเตรเลีย
 • ความเจ็บป่วยที่มีมาก่อนที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนแรก
 • ค่ายาที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์หรือไม่รวมอยู่ในตาราง PBS
 • ค่าบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ใดๆ ที่ระบุอยุ่ในรายการยกเว้นทั่วไป (General Exclusion)

มีระยะเวลารอหรือไม่?

มีระยะเวลารอ 12 เดือนสำหรับการเบิกค่ารักษาสำหรับความเจ็บป่วยที่มีมาก่อน ความเจ็บป่วยที่มีมาก่อนคือ โรค ความเจ็บป่วย อาการ หรือสัญญาณ ที่มีในช่วง 6เดือนก่อนท่านเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเตรเลียหรือก่อนที่จะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน ทั้งนี้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่บริษัทอนุมัติหรือแต่งตั้งจะเป็นผู้วินิจฉัยอาการที่มีมาก่อน

ระยะเวลารอ 12 เดือนคำนวณจากวันที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลียหรือวันที่วีซ่านักเรียนของท่าน ได้รับอนุมัติแล้วแต่กรณีใดมีระยะเวลานานกว่า ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของท่าน อาจมีระยะเวลารอ 2 เดือนสำหรับความเจ็บป่วยทางจิตเวชที่มีมาก่อน และอาจมีระยะเวลารอ 12 เดือนสำหรับการรักษาที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ ข้อมูลด้านบนนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดดูเอกสารกรมธรรม์และคู่มือสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่มีมาก่ อนและรายการยกเว้นความคุ้มครอง

ความคุ้มครองของฉันเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร?

สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเริ่มศึกษา จะมีการทำประกันผ่านสถาบันการศึกษาของท่านก่อนท่านเดินทางมาถึง และท่านจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ท่านมาถึงประเทศออสเตรเลีย

สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ ท่านจะได้รับความคุ้มครองจนถึงวันหมดอายุที่ปรากฏบนบัตรสมาชิกของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าท่านมีบัตรสมาชิกและวันหมดอายุเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับความคุ้มครอง

ระบบดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

ระบบดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลียให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทุ กคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและถือเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก ระบบดูแลสุขภาพประจำชาตินี้เรียกอีกอย่างว่า “Medicare” และได้รับเงินสนับสนุนจากเงินภาษี Medicare คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าโรงพยาบาล และค่ายา แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน ค่าบริการทางทันตกรรม ทางสายตา และค่าบริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ระบบการแพทย์ของประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย

 • แพทย์ทั่วไป (GP)
 • แพทย์เฉพาะทาง
 • โรงพยาบาลรัฐ
 • โรงพยาบาลเอกชน
 • แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาลรัฐต่างๆ

ฉันต้องทำอย่างไรหากต้องการเข้ารับการรักษา?

แพทย์ทั่วไป

หากไม่ใช่กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ จุดแรกที่ท่านต้องไปติดต่อคือแพทย์ทั่วไป(GP) ที่ศูนย์การแพทย์ใกล้บ้าน ท่านควรโทรศัพท์นัดแพทย์ทั่วไปก่อน

โดยท่านสามารถดูรายชื่อแพทย์ในหัวข้อ “ค้นหาแพทย์” (Find a Doctor)

บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีรายชื่อแพทย์ที่เรียกเก็บเงินโดยตรงนับร้อยรายในประเทศออสเตรเลียที่  www.oshcallianzassistance.com.au/doctor

ที่ศูนย์การแพทย์ แพทย์จะสอบถามท่านเกี่ยวกับสุขภาพและตรวจร่างกายของท่าน จากนั้นจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาอาการของท่านซึ่งอาจรวมถึงการส่งตัวท่านเพื่อรับ การทดสอบหรือรักษาเพิ่มเติม

ที่ศูนย์การแพทย์ที่เรียกเก็บเงินโดยตรง ท่านจะต้องนำบัตรสมาชิกของท่านและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของท่านไปด้วยเพื่ อให้แพทย์ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการในส่วนที่ได้รับความคุ้มครองมาที่บริษัทโดยตรง หรือท่านอาจขอรับริการได้จากแพทย์ทั่วไปนับพันรายในประเทศออสเตรเลีย แต่ท่านจะต้องชำระเงินก่อนและส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลมาที่บริษัทในภายหลัง

ผู้ให้บริการทางการแพทย์บางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ‘ส่วนต่าง’ (gap) ขณะรับบริการหากค่าธรรมเนียมเรียกเก็บนั้นสูงกว่าค่าธรรมเนียมในตาราง MBS ที่บริษัทชำระไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ OSHC ของท่าน ท่านจะต้องชำระค่าส่วนต่างนี้เหมือนที่พลเมืองออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติรายอื่นต้องชำระ

ศูนย์การแพทย์ใกล้บ้านให้บริการทางการแพทย์หลายอย่าง รวมถึง

 • ยาทั่วไป: การตรวจร่างกาย พยาธิวิทยา (การตรวจเลือด) การตรวจสอบผิวหนัง คำแนะนำทางโภชนาการ ความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่
 • การประเมินและการรักษาปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บ
 • บริการปฐมพยาบาลตามความจำเป็น
 • การคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นโดยในบางกรณีรวมถึงการตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบกา รตั้งครรภ์ การตรวจปัสสาวะ การอ่านผลความดันเลือด การทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด
 • สุขภาพสตรี ได้แก่ การให้คำแนะนำในการคุมกำเนิด การตรวจภายในเพื่อหามะเร็ง (pap smears) การคัดกรองเพื่อสุขภาพทางเพศ การทดสอบและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การตรวจสอบเต้านม
 • สุขภาพบุรุษ ได้แก่ การคัดกรองเพื่อสุขภาพทางเพศ การตรวจต่อมลูกหมาก
 • การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับปัญหาด้านสุขภาพ และการให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัว
 • การส่งต่อไปยังบริการแพทย์เฉพาะทาง

ท่านสามารถพูดคุยกับพยาบาลได้โดยโทรศัพท์ไปที่สายด่วนเพื่อความช่วยเหลือทางการแพทย์ 24 ชั่วโมงที่ 1800 814 781

การรักษากรณีอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน

โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งมีแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ที่ให้บริการ 24ชั่วโมงซึ่งท่านสามารถขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้

ผู้เข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉินจะได้รับการประเมินและรักษาตามความร้ายแรงของอา การเจ็บป่วย ผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงมากที่สุดจะได้พบแพทย์และได้รับการรักษาก่อน หากท่านไปยังแผนกฉุกเฉินโดยมีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรงเท่า ท่านอาจต้องรอแพทย์เป็นเวลานาน

กรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลขฉุกเฉิน 000 จากที่ใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลีย พนักงานรับสายของ 000 จะจัดหารถพยาบาลให้ท่าน

 การรักษาในโรงพยาบาล

หาก GP ส่งท่านต่อไปยังโรงพยาบาล ท่านต้องติดต่อบริษัทโดยทันทีที่หมายเลข 1800 651 349 โดยท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดการรักษาพยาบาล

และโรงพยาบาลที่ท่านเข้าพัก จากนั้นบริษัทจะดำเนินการชำระเงินกับโรงพยาบาลแทนท่าน

โรงพยาบาลรัฐ ตามปกติ

บริษัทคุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าพักรักษาตัวและค่ารักษาพยาบาลของท่านใน ฐานะผู้ป่วยในในห้องพักผู้ป่วยรวม หลังจากท่านได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลแล้ว ท่านจะได้รับการรักษาต่อในคลินิกสำหรับผู้ป่วยนอกหรือในห้องส่วนตัวของแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลหรืออาจถูกส่งตัวต่อไปยังแพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาลเอกชน

ท่านอาจเลือกรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็ได้บริษัทจะสมทบผลประโยชน์ให้สำหรับการรักษาและค่าห้องพักในห้องพักผู้ป่วยรวม

หากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพส่วนบุคคล บริษัทจะคุ้มครองค่าบริการที่เรียกเก็บโดยแพทย์ในอัตรา 100% ของตารางMBS

ขณะที่ท่านพักอยู่ในโรงพยาบาล  ที่โรงพยาบาลเอกชนนี้ ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่างที่กรมธรรม์ OSHC ของท่านไม่คุ้มครอง

บริการสุขภาพเอกชนและแพทย์เฉพาะทาง หลังจากปรึกษาเบื้องต้นกับแพทย์แล้ว หากท่านต้องการการดูและหรือการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ของท่านจะส่งท่านต่อไปยังแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ให้บริการทางการแพทย์แบบเรียกเก็บเงินโดยตรงคืออะไร?

บริษัทมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการทางการแพทย์นับร้อยรายทั่วประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียกเก็บเงิน กับบริษัทโดยตรงสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งหมายความว่าเพียงท่านแสดงบัตรสมาชิกกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ ท่านจะไม่ต้องทำเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาล

ผู้ให้บริการทางการแพทย์บางรายอาจคิดค่าธรรมเนียม ‘ส่วนต่าง’ ขณะที่ท่านรับบริการโดยส่วนที่เหลือบริษัทจะชำระโดยตรง

ท่านสามารถหาผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เรียกเก็บเงินโดยตรงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.oshcallianzassistance.com.au/doctor

ฉันนำส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไร?

เมื่อต้องการส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ท่านต้องส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และ /หรือใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านสามารถส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 3 วิธี

ส่งที่สถานศึกษา

ที่สถานศึกษาหลายแห่งนั้นมีบริการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพียงท่านแจ้งตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทซึ่งสามารถดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด

$105 และจะให้บัตรแก่ท่านเพื่อแลกเงินสดที่ไปรษณีย์ออสเตรเลียทุกแห่ง ท่านสามารถหาที่ตั้งของตัวแทนบริการลูกค้าในพื้นที่และชั่วโมงทำการได้โดยตรวจสอบ

กับเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักเรียน

ส่งทางออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์ของบริษัทที่: www.oshcallianzassistance.com.au และล็อกอินในส่วนของนักเรียนโดยใช้หมายเลขกรมธรรม์ของท่าน ชื่อ และวันเดือนปีเกิด
 2. เมื่อท่านล็อกอินแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนทีละรายการเพื่อส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
 3. บันทึกเลขที่อ้างอิงการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏเมื่อนำส่งคำขอเบิกค่ารักษาพยาบา ล และจดเลขที่ไว้ด้านหลังต้นฉบับใบแจ้งหนี้ และ/หรือใบเสร็จรับเงิน
 4. ส่งต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงินไปที่ Allianz Global Assistance OSHC Locked Bag 3001Toowong QLD 4066

ส่งทางไปรษณีย์

 1. ขอแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาของท่าน หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
 2. กรอกแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และแนบต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงิน
 3. ส่งแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และแนบต้นฉบับใบแจ้งหนี้และ/ หรือใบเสร็จรับเงินไปที่

Allianz Global Assistance OSHC Locked Bag 3001 Toowong QLD 4066

เพื่อความสะดวก ท่านสามารถขอซองจดหมายที่จ่าหน้าและชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วได้จากสถาบันศึกษา หรือสามารถขอได้โดยติดต่อบริษัทที่ 13 OSHC (13 6742)

ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

ตัวแทนบริการลูกค้า

ตัวแทนบริการลูกค้าของ Allianz Global Assistance ให้บริการในหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศออสเตรเลียในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างสัปดาหโดยตัวแทนจะตอบคำถามของท่านและสามารถทำเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน ที่สถานศึกษาได้ กรุณาดูเวลาให้บริการและที่ตั้งได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  https:// www.oshcallianzassistance.com.au/member_student/need_help.aspx

พื้นที่บริการตนเอง

บางสถาบันมีพื้นที่บริการตนเองสำหรับประกัน OSHC โดยท่านจะพบข้อมูล OSHC ที่มีประโยชน์และแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และซองจดหมายที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วได้ที่นี่

ทางออนไลน์

ท่านสามารถหาข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.oshcallianzassistance.com.au

ทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์มาที่บริษัทเพื่อขอรับคำปรึกษาที่มีประโยชน์และเป็นมิตรได้ที่ 136742 (13 OSHC)

แอพ OSHC สำหรับไอโฟน

ดาวน์โหลดแอพ OSHC สำหรับไอโฟนเพื่อจัดการบัญชีของท่านและค้นหาแพทย์ในพื้นที่โดยใช้จีพีเอสของโทรศัพท์ได้ที่

www.oshcallianzassistance.com.au/app

ฉันต่ออายุประกัน OSHC ได้อย่างไร?

หากประกัน OSHC ของท่านหมดอายุก่อนวีซ่าของท่านจะหมดอายุ ท่านมีหน้าที่ต่ออายุประกัน OSHC ของท่าน หรือหากท่านกำลังขอต่ออายุวีซ่านักเรียน ท่านจะต้องพิสูจน์ต่อกระทรวงกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและพลเมือง (DIAC) ว่าท่านยังมีประกัน OSHC อยู่

ท่านสามารถต่ออายุกรมธรรม์ของท่านได้:

 • ทางออนไลน์ที่ www.oshcallianzassistance.com.au โดยใช้บัตรเครดิต
 • ที่สถานศึกษาโดยแจ้งตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัท และสถาบันการศึกษาบางแห่งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันในนามของบริษัท
 • ทางไปรษณีย์โดยส่งเช็คหรือธนาณัติมาพร้อมแบบฟอร์มต่ออายุซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บ ไซต์ของบริษัท

ฉันต้องทำอย่างไรหากลืมต่ออายุประกัน OSHC?

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าประกัน OSHC ของท่านยังไม่หมดอายุ หากท่านปล่อยให้กรมธรรม์หมดอายุขณะที่ท่านมีวีซ่านักเรียน และท่านต้องการต่ออายุ OSHC ท่านต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับช่วงเวลาที่หมดอายุด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์สำหรับคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงที่ประกัน OSHC ของท่านหมดอายุเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ฉันกำลังออกจากประเทศออสเตรเลียและประกัน OSHC ของฉันยังไม่หมดอายุ ฉันสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?

ท่านสามารถขอเงินคืนได้โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเบี้ยประกันในส่วนที่ยังไ ม่หมดอายุหาก

 • ท่านจ่ายค่าเบี้ยประกันแต่ไม่ได้เดินทางมาประเทศออสเตรเลีย
 • ท่านจ่ายค่าเบี้ยประกันเนื่องจากมีการขอต่อระยะเวลาพักอาศัยแต่ DIAC ไม่อนุมัติ
 • ท่านต้องระงับการเรียนและออกจากประเทศออสเตรเลียด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความค วบคุม
 • ท่านได้รับอนุมัติให้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
 • ท่านไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในประเทสออสเตรเลียเป็นเวลา 3เดือนหรือมากกว่าขณะที่ท่านถือวีซ่านักเรียน
 • ท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประกัน OSHC ที่จัดทำโดยหน่วยงานอื่นซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่หน่วยงานดังกล่าวระบุ

โปรดทราบ:

 • การคืนเงินนั้นคำนวณในอัตรารายเดือนโดยต้องขอคืนเงินขั้นต่ำ 1 เดือน
 • จะมีการคืนเงินค่าเบี้ยขั้นต่ำสำหรับการประกันที่มีความคุ้มครอง 3 เดือนหากความคุ้มครองนั้นถูกยกเลิกขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • เงินจำนวนที่บริษัทหักไว้จะถือเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการคืนเงิน
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำหากความคุ้มครองนั้นยกเลิกก่อนท่านเดินทางมา ถึงประเทศออสเตรเลีย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.